Hóa học 12 nâng cao - Chương 8 Bài 49, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 49: NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH

NHẬN XÉT CHUNG

1. Nhận biết anion NO_{{3}}^{{-}}

2. Nhận biết anion SO_{{4}}^{{2-}}

3. Nhận biết anion Cl^{{-}}

4. Nhận biết anion CO_{{3}}^{{2-}}


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.