Hóa học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 6: SACCAROZƠ

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng với Cu(OH)_{{2}}

2. Phản ứng thủy phân


IV. ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT ĐƯỜNG SACCAROZƠ

1. Ứng dụng

2. Sản xuất đường saccarozơ

V. ĐỒNG PHÂN CỦA CỦA SACCAROZƠ: MANTOZƠ

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.