Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 23, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 23: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

I. KHÁI NIỆM

II. HAI DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI

1. Ăn mòn hóa học

2. Ăn mòn điện hóa học

a) Khái niệm về ăn mòn điện hóa học

b) Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học

c) Ăn mòn điện hóa học hợp kim của sắt (gang, thép) trong không khí ẩm

III. CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

1. Phương pháp bảo về bề mặt

2. Phương pháp điện hóa  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.