Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 41, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 41: MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT

I. HỢP CHẤT SẮT(II)

1. Tính chất hóa học của hợp chất sắt(II)

a) Hợp chất sắt (II) có tính khử

b) Oxit và hidroxit sắt (II)có tính bazơ

2. Điều chế một số hợp chất sắt(II)

3. Ứng dụng của hợp chất sắt(II)


II. HỢP CHẤT SẮT(III)

1. Tính chất hóa học của hợp chất sắt(III)

a) Hợp chất sắt(II) có tính oxi hóa

b) Oxit và hidroxit sắt(III)có tính bazơ

2. Điều chế một số hợp chất sắt(III)

3. Ứng dụng của hợp chất sắt(III)  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.