Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 38, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 7: CROM - SẮT - ĐỒNG

BÀI 38: CROM

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

1. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn

2. Cấu tạo của crom

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với nước

3. Tác dụng với axit

IV. ỨNG DỤNG

V. SẢN XUẤT

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.