Hóa học 12 nâng cao - Chương 6 Bài 34, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 34: MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM

I. NHÔM OXIT

1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

2. Tính chất hóa học

a) Tính bền

b) Tính lưỡng tính

c) Ứng dụng

II. NHÔM HIĐROXIT

1. Tính chất hóa học

a) Tính không bền với nhiệt

b) Tính lưỡng tính

III. NHÔM SUNFAT

IV. CÁCH NHẬN BIẾT ION AL^{{3+}} TRONG DUNG DỊCH

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.