Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 43, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 43: ĐỒNG VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

A. ĐỒNG

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

1. Vị trí của đồng trong bảng tuần hoàn

2. Cấu tạo của crom

a) Cấu hình electron

b) Cấu tạo của đơn chất

3. Một số tính chất khác của đồng

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với axit

3. Tác dụng với dung dịch muối

IV. ỨNG DỤNG CỦA ĐỒNG

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

I. HỢP CHẤT CROM(II)

1. Đồng(II)oxit, CrO

2. Đồng(II)hiđroxit, Cu(OH)_{{2}}

3. Đồng(II)sunfat, CuS0_{{4}}

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.