Hóa học 12 nâng cao - Chương 6 Bài 31, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 31: MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ

I. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CANXI

1. Canxi hiđroxit, Ca(OH)_{{2}}

a) Tính chất

b) Ứng dụng

2. Canxi cacbonat, CaCO_{{3}}

a) Tính chất

b) Ứng dụng

3. Canxi sunfat, CaSO_{{4}}

a) Tính chất

b) Ứng dụng

II. NƯỚC CỨNG

1. Nước cứng

2. Phân loại nước cứng

3. Tác hại của nước cứng

4. Các biện pháp làm mềm nước cứng

a) Phương pháp kết tủa

Đối với nước có tính cứng tạm thời

Đối với nước có tính cứng vĩnh cửu

b) Phương pháp trao đổi ion  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.