Hóa học 12 nâng cao - Chương 3 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 14: LUYỆN TẬP

CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất

a) Tính chất của nhóm NH_{{2}}

b) Amino axit có tính chất của nhóm COOH

c) Amino axit có phản ứng giữa nhóm COOH và nhóm NH_{{2}}

d) Protein có phản ứng của nhóm peptit CO-NH

e) Anilin có phản ứng thế dễ dàng 3 nguyên tử H của vòng benzen


BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.