Hóa học 12 nâng cao - Chương 3 Bài 15, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 15: BÀI THỰC HÀNH 2

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1


2 Thí nghiệm 2


3. Thí nghiệm 3  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.