Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 40, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 40: SẮT

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn

2. Cấu tạo của sắt

  • Cấu hình electron
  • Một số đại lượng của nguyên tử
  • Cấu tạo của đơn chất

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với axit

3. Tác dụng với dung dịch muối

4. Tác dụng với nước

IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.