Hóa học 12 nâng cao - Chương 8 Bài 50, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 50: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ

I. NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ NHẬN BIẾT

II. NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ

1. Nhận biết khí CO_{{2}}

2. Nhận biết khí SO_{{2}}

3. Nhận biết khí Cl_{{2}}

4. Nhận biết khí NO_{{2}}

5. Nhận biết khí H_{{2}}S

6. Nhận biết khí NH_{{3}}


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.