Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 29, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 29: MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM

I. NATRI HIĐROXIT, NAOH

1. Tính chất

2. Ứng dụng

3. Điều chế

II. NATRI HIĐROCACBONAT VÀ NATRI CACBONAT

1. Natri hiđrocacbonat, NaHCO_{{3}}

a) Tính chất

b) Ứng dụng

2. Natri cacbonat, Na_{{2}}CO_{{3}}

a) Tính chất

b) Ứng dụng  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.