Hóa học 12 nâng cao - Chương 3 Bài 13, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 13: PEPTIT VÀ PROTEIN

A - PEPTIT

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

2/ Phân loại

II. CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Cấu tạo

2. Đồng phân, danh pháp

III. TÍNH CHẤT

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng màu biure

b) Phản ứng thủy phân


B - PROTEIN

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

II. SƠ LƯỢC VỀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ PROTEIN

III. TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thủy phân

b) Phản ứng màu:

IV. KHÁI NIỆM VỀ ENZIM VÀ AXIT NUCLEIC

1. Enzim

2. Axit nucleic


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.