Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 42, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 42: HỢP KIM CỦA SẮT

I. GANG

1. Phân loại, tính chất và ứng dụng của gang

a) Gang trắng

b) Gang xám

2. Sản xuất gang

a) Nguyên liệu

b) Những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện quặng thành gang

Phản ứng tạo thành chất khử CO

Phản ứng khử oxit sắt

Phản ứng tạo xỉ

c) Sự tạo thành gang

II. THÉP

1. Phân loại, tính chất và ứng dụng của thép

a) Thép thường (hay thép cacbon)

b) Thép đặc biệt

2. Sản xuất thép

a) Nguyên liệu

b) Những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện quặng thành thép

c) Các phương pháp luyện thép

Phương pháp Bet-xơ-me (lò thổi xi)

Phương pháp Mac-tanh (lò bằng)

Phương pháp lò điện  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.