Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 19, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 5: ĐẠI CUƠNG VỀ KIM LOẠI

BÀI 19: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM

A. KIM LOẠI

I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI

a) Tính dẻo

b) Tính dẫn điện

c) Tính dẫn nhiệt

d) Ánh kim

2. Tính chất riêng

a) Khối lượng riêng

b) Nhiệt độ nóng chảy

c) Tính cứng

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với axit

a) Đối với dung dịch HCl, H_{{2}}SO_{{4}} loãng

b) Đối với H_{{2}}SO_{{4}} (đặc, nóng), HNO_{{3}}

3. Tác dụng với dung dịch muối

4. Tác dụng với nước


B. HỢP KIM

I. ĐỊNH NGHĨA

II. TÍNH CHẤT CỦA HỢP KIM

III. ỨNG DỤNG CỦA HỢP KIM

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.