Hóa học 12 nâng cao - Chương 8 Bài 48, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

BÀI 48: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH

I. NGUYÊN TẮC NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH

II. NHẬN BIẾT CÁC CATION Na^{{+}} và NH_{{4}}^{{+}}

1. Nhận biết cation Na^{{+}}

2. Nhận biết cation NH_{{4}}

III. NHẬN BIẾT CATION Ba^{(}2+)

IV. NHẬN BIẾT CÁC CATION Al^{{3+}}, Cr^{{3+}}

v. NHẬN BIẾT CÁC CATION Fe^{{2+}}, Fe^{{3+}}, Cu^{{2+}}, Ni^{{2+}}

1. Nhận biết cation Fe^{{3+}}

2. Nhận biết cation Fe^{{2+}}

3. Nhận biết cation Cu^{{2+}}

4. Nhận biết cation Ni^{{2+}}  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.