Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 44, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 44: SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC

BẠC

1. Tính chất

2. Ứng dụng

VÀNG

1. Tính chất

2. Ứng dụng

NIKEN

1. Tính chất

2. Ứng dụng

KẼM

1. Tính chất

2. Ứng dụng

THIẾC

1. Tính chất

2. Ứng dụng

CHÌ

1. Tính chất

2. Ứng dụng  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.