Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 24, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 24: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

1. Phương pháp thủy luyện

2. Phương pháp nhiệt luyện

3. Phương pháp điện phân

III. ĐỊNH LUẬT FARAĐÂY

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.