Hóa học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 7, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 7: TINH BỘT

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thủy phân

a) Thủy phân nhờ xúc tác axit

b) Thủy phân nhờ enzim

2. Phản ứng màu với dung dịch iot

IV. SỰ CHUYỂN HÓA TINH BỘT TRONG CƠ THỂ

V. SỰ TẠO THÀNH TINH BỘT TRONG CÂY XANH

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.