Hóa học 12 nâng cao - Chương 8 Bài 55, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 55: BÀI THỰC HÀNH 9: CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH


NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Chuẩn bị dụng cụ

2. Chuẩn độ dung dịch HCl

3. Chuẩn độ dung dịch FeSO_{{4}} bằng dung dịch chuẩn KMnO_{{4}} trong môi trường H_{{2}}SO_{{4}}  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.