Hóa học 12 nâng cao - Chương 3 Bài 12, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 12: AMINO AXIT

I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa

2. Cấu tạo phân tử

3. Danh pháp

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất axit - bazơ của dung dịch amino axit

2. Phản ứng este hóa nhóm COOH

3. Phản ứng của nhóm NH_{{2}} với HNO_{{2}}

4. Phản ứng trùng ngưng

IV. ỨNG DỤNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.