Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 39, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 39: MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM

I. HỢP CHẤT CROM(II)

1. Crom(II)oxit, CrO

2. Crom(II)hiđroxit, Cr(OH)_{{2}}

3. Muối Crom(II)

II. HỢP CHẤT CROM(III)

1. Crom(III)oxit, cr_{{2}}O_{{3}}

2. Crom (II)hiđroxit, Cr(OH)_{{3}}

3. Muối Crom(III)

III. HỢP CHẤT CROM(VI)

1. Crom(VI)oxit, crO_{{3}}

2. Muối cromat và đicromat  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.