Hóa học 12 nâng cao - Chương 6 Bài 35, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 35: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Một số đại lượng đặc trưng

2. Tính chất hóa học

a) Tính khử của nhôm

b) Tính chất các hợp chất của nhôm

3. Sản xuất nhôm

II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.