Hóa học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: LUYỆN TẬP

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON

1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HIĐROCACBON

a) Phương pháp đehidro hóa

b) Phương pháp crăcking

a) Phương pháp hiđro hóa không hoàn toàn

b) Phương pháp hiđro hóa hoàn toàn


II. MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON

1. Chuyển hiđrocacbon trực tiếp thành dẫn xuất chứa oxi

a) Oxi hóa hiđrocacbon ở điều kiện thích hợp

b) Hiđro hóa anken thành ancol

c) Hiđrát hóa ankin tạo thành andehit hoặc xeton

2. Chuyển hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen

a) Thế nguyên tử H bằng nguyên tử halogen rồi thủy phân

b) Cộng halogen hoặc hiđro halogenua vào hiđrocacbon không no rồi thỷ phân

3. Chuyển ancol và dẫn xuất halogen thành hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen


a) Tách nước từ ancol thành anken

b) Tách hidro halogenua từ dẫn xuất halogen thành anken

4. Chuyển hóa giữa các dẫn xuất chứa oxi

a) Phương pháp oxi hóa

b) Phương pháp khử

c) Este hóa và thủy phân este

III. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.