Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 20, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

I. KHÁI NIỆM OXI HÓA - KHỬ CỦA KIM LOẠI

II. PIN ĐIỆN HÓA

1. Khái niệm về pin điện hóa, suất điện động và thế điện cực

2. Cơ chế phát sinh dòng điện trong pin điện hóa

III. THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI

1. Điện cực hiđro chuẩn

2. Thế điện cực chuẩn của kim loại

IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI

V. Ý NGHĨA CỦA THẾ DÃY ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI

1. So sánh tính oxi hóa - khử

2. Xác định chiều của phản ứng oxi hóa - khử

a)

b)

3. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa

4. Xác định thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.