Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 22, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 22: SỰ ĐIỆN PHÂN

I. KHÁI NIỆM

1. Thí dụ

2. Khái niệm

II. SỰ ĐIỆN PHÂN CỦA CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Điện phân chất điện li nóng chảy

2. Điện phân chất dung dịch chất điện li trong nước

a) Điện phân dung dịch CuSO_{{4}} với các điện cực trơ (graphit)

b) Điện phân dung dịch CuSO_{{4}} với anot đồng (anot tan)

III. ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐIỆN PHÂN

1. Điều chế các kim loại

2. Điều chế một số phi kim

3. Điều chế một số hợp chất

4. Tinh chế một số kim loại

5. Mạ điện


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.