Hóa học 12 nâng cao - Chương 8 Bài 53, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 53: LUYỆN TẬP: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Nhận biết các cation từ một dung dịch hỗn hợp đơn giản

2. Nhận biết các anion từ một dung dịch hỗn hợp đơn giản

3. Nhận biết một số chất khí

4. Xác định nồng độ muối amoni bằng phương pháp trung hòa

II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.