Hóa học 12 nâng cao - Chương 8 Bài 51, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 51: CHUẨN ĐỘ AXIT - BAzơ

I. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN ĐỘ

1. Sự chuẩn độ. Các dụng cụ trong phân tích chuẩn độ

2. Dụng cụ trong phân tích

II. CHUẨN ĐỘ AXIT - BAzơ

1. Nguyên tắc chung

2. Chuẩn độ dung dịch HCL bằng dung dịch NaOH


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.