Hóa học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 9, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 9: LUYỆN TẬP CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ CACBOHIĐRAT TIÊU BIỂU


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấu trúc phân tử

a) Glucozơ và fructozơ (C_{{6}}H_{{12}}O_{{6}})

b) Saccarozơ C_{{12}}H_{{22}}O_{{11}} hoặc C_{{6}}H_{{11}}O_{{5}}-O-C_{{6}}H_{{11}}O_{{5}}

c) Mantozơ C_{{12}}H_{{22}}O_{{11}}

d) Tinh bột (C_{{6}}H_{{10}}O_{{5}})_{{n}}


c) Xenlulôzơ (C_{{6}}H_{{10}}O_{{5}})_{{n}}

2. Tính chất hóa học

II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.