Hóa học 12 nâng cao - Chương 9 Bài 56, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 56: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ


I. VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU

1. Năng lượng và nhiên liệu có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế

2. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là gì?

3. Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào trong hiện tại và tương lai?

II. VẤN ĐỀ VẬT LIỆU

1. Vai trò của vật liệu đối với sự phát triển kinh tế

2. Vấn đề vật liệu đặt ra cho nhân loại là gì?

3. Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề vật liệu như thế nào?

  • Vật liệu vô cơ
  • Vật liệu hữu cơ


  • Vật liệu mới


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.