Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 21: LUYỆN TẬP

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI

I. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tính chất chung của kim loại

2. Cặp oxi hóa - khử của kim loại

3. Pin điện hóa

4. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại

II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.