Hóa học 12 nâng cao - Chương 3 Bài 11, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 11: AMIN

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Khái niệm

2. Phân loại

a) Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon

b) Theo bậc của amin

3. Danh pháp

4. Đồng phân

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất của chức amin

a) Tính bazơ

b) Phản ứng với axit nitrơ

c) Phản ứng ankyl hóa

2. Phản ứng thế ở nhân của anilin


IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ

1. Úng dụng

2. Điều chế

a) Thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac

b) Khử hợp chất nitro


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.