Hóa học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: CHẤT GIẶT RỬA


I. KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT GIẶT RỬA

1. Khái niệm chất giặt rửa

2. Tính chất chất giặt rửa

a) Một số khái niệm liên quan

b) Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri của axit béo

c) Cơ chế hoạt động của chất giặt rửa


II. XÀ PHÒNG

1. Sản xuất xà phòng

3. Thành phần của xà phòng và sử xà phòng


III. CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP

1. Sản xuất chất giặt rửa tổg hợp

2. Thành phần và sử dụng cá chế phẩm từ chất giặt rửa tổng hợp


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.