Hóa học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

BÀI 16: ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Danh pháp

II. CẤU TRÚC

1. Các dạng cấu trúc của polime

2. Cấu tạo điều hòa và không điều hòa

III. TÍNH CHẤT

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng giữ nguyên mạch polime

b) Phản ứng phân cách mạch polime

c) Phản ứng khâu mạch polime

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Phản ứng trùng hợp

2. Phản ứng trùng ngưng


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.