Hóa học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 5, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 5: GLUCOZƠ

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

1. Dạng mạch hở

a) Các dữ liệu thực nghiệm

b) Kết luận

2. Dạng mạch vòng

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

a) Tác dụng với Cu(OH)_{{2}}

2. Tính chất của anđehit

a) Oxi hóa glucozơ

b) Khử glucozơ

3. Phản ứng lên men

4. Tính chất riêng của dạng mạch vòng

IV. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

2. Ứng dụng

V. ĐỒNG PHÂN CỦA GLUCOZƠ: FRUCTOZƠ


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.