Giáo trình Phạn văn I—Bài tập—Bài thứ 37

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Giáo trình Phạn văn I - Liên tự - Phái sinh từ - Thân phụ âm bất quy tắc - Số từ - Từ vị - Bảng tra thời thái và hình thức của động từ theo tiếp vĩ âm - Bảng tra gốc động từ theo thân

 

Ngữ pháp: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

 

Bài tập: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

Śrīrāmodantam

Āraṇyakāṇḍa kệ 25–28 — Kiṣkindhākāṇḍa kệ 1–2

आत्मनोऽभिभवं पश्चात् कुर्वतीं पथि लक्ष्मणः।
अयोमुखीं चकाराशु कृत्तश्रवणनासिकाम् ॥२५॥
अभिभव (m.) → sự khinh miệt
अयोमुखी (f.) → tên của một nữ la-sát (rākṣasī)
चकाराशु → = चकार + आशु
चकार (2 acc.) → đã làm A. thành một người mà…
पथ् (m.) → đường đi
आशु → nhanh
कृत्तश्रवणनासिका → कृत्त-श्रवण-नासिका bahuvr. đã được thật danh từ hoá (không có danh từ được định ngữ đi theo)
गृहीतौ तौ कबन्धेन भुजौ तस्य न्यकृन्तताम्।
ततस्तु याचितौ तेन तद्देहं देहतुश्च तौ ॥२६॥
कबन्ध (m.) → tên của một la-sát
नि-कृत् (6) निकृन्तति → cắt đứt
देहतुः → perf. par. 3. pers. dual của दह् (1) दहति đốt, cháy
भुज (m.) → cánh tay
तद्देहं → tatp.
स तु दिव्याकृतिर्भूत्वा रामं सीतोपलब्धये।
सुग्रीवमृष्यमूकस्थं याहीत्युक्त्वा दिवं ययौ ॥२७॥
दिव्य (adj.) → thuộc về trời, tuyệt vời
उपलब्धि (f.) → sự thành đạt
दिव्याकृति → दिव्य + अकृति = bahuvr. đã được thật danh từ hoá (không có danh từ được định ngữ đi theo)
याहि → imperative 2. sing. của या đi
आकृति (f.) → hình dạng
ऋष्यमूक (m.) → tên của một ngọn núi
ऋष्यमूक-स्थ → upapada-tatp.
ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठः शबर्याश्रममभ्ययात्।
तयाभिपूजितः पश्चात् पम्पां प्राप सलक्ष्मणः ॥२८॥
प्रीत → ppp, vui vẻ, dễ thương
अभि-या (2) अभि-याति → đi đến…
पम्पा (f.) → tên một hồ nước
शबरी (f.) → tên của một nữ tu sĩ
अभि-पूज् (10) अभि-पूजयति → chào, tôn kính

किष्किन्धाकाण्ड Kiṣkindhākāṇḍa

हनुमानथ सुग्रीवनिर्दिष्टो रामलक्ष्मणौ।
प्राप्य श्रुत्वा च वृत्तान्तं तेन तौ समयोजयत् ॥१।
निः-दिश् (6) निर्दिशति → quyết định, thẩm định, trao việc
तेन → chỉ đến सुग्रीव

सम्-युज् (caus. = 10) संयोजयति → mang gộp lại (đi với instr.)

ततो रामस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय निवेद्य सः।
सख्यं च कारयामास तयोः पावकसन्निधौ ॥२॥
सख्य (n.) → tình bạn
सन्निधि (f.) → sự gần, hiện tại, với sự có mặt… (đi với loc.)
Ra. và Su. đã kết bạn và đã thệ nguyện qua việc tế lễ ngọn lửa đã được Ha. đốt.
पावक (m.) → lửa
कारयामास → periphrastic perf. của कृ (caus. = 10) कारयति

Kiṣkindhākāṇḍa 3 bis 8

प्रतिजज्ञे तदा रामो हनिष्यामीति वालिनम्।
दर्शयिष्यामि वैदेहीमित्यन्येन च संश्रुतम् ॥३॥
सम्-श्रु (4) संशृणोति → hứa

वालिन् → tên của em trai của सुग्रीव; hai anh em thù hận nhau

प्रतिजज्ञे → perf. ātm. 3. pers. sing. của प्रतिज्ञा (9) प्रतिजानीति/प्रतिजानीते hứa
सुग्रीवेणाथ रामाय भ्रातृवैरस्य कारणम्।
निवेदितमशेषं च बलाधिक्यं च तस्य तत् ॥४॥
वैर (n.) → mối thù hận
आधिक्य (n.) → sự ưu việt, sự trác việt, “trên cơ”
अशेषम् (adv.) → không còn để dư lại, hoàn toàn
बलाधिक्य → = बल + आधिक्य = tatp.
तत्क्षणं दुन्दुभेः कायं सुग्रीवेण प्रदर्शितम्।
सुदूरं प्रेषयामास पादाङ्गुष्ठेन राघवः ॥५॥
दुन्दुभि (m.) → tên của một la-sát, bị Vālin giết.
प्र-दृश् (caus. = 10) प्रदर्शयति → chỉ cho thấy
प्र-इष् (caus. = 10) प्रेषयति → quẳng đi, phóng đi
प्रेषयामास → periphrastic perf. của प्र-दृश् (caus. = 10) प्रदर्शयति chỉ cho thấy
काय (m.) → thân, thân thể, ở đây: xác chết
सुदूरम् (adv.) → xa, xa lắm
पादाङ्गुष्ठ (m.) → ngón chân cái
पुनश्च दर्शितान् तेन सालान् सप्त रघूत्तमः।
बाणेनैकेन चिच्छेद सार्धं तस्यानुशङ्कया ॥६॥
साल (m.) → tên một loại cây
अनुशङ्का (f.) → nghi ngờ
बाणेनैकेन → बाणेन + एकेन
qua hai hành động (quăng xác của Du. và bửa thân cây), Rāma đã đập tan những nghi ngờ của Su. về sức mạnh của mình. →
सार्धम् → cùng với (đi với instr.)
रघूत्तम → रघु + उत्तम người giỏi nhất của dòng रघु
चिच्छेद → perf. par. 3. pers. sing. của छिद् (7) छिनत्ति cắt, cắt đứt
किष्किन्धां प्राप्य सुग्रीवस्ततो रामसमन्वितः।
जगर्जातीव संहृष्टः कोपयन् वानराधिपम् ॥७॥
किष्किन्धा (f.) → tên của một hang động trên núi
अधिप (m.) → người cai trị, vua
कोपयन् → phân từ hiện tại chủ động của कुप् (caus. = 10) कोपयति làm cho giận dữ
संहृष्ट → ppp, vui vẻ, hài lòng
जगर्ज → perf. par. 3. pers. sing. của गर्ज् (1) गर्जति la, rống
वाली निष्क्रम्य सुग्रीवं समरेऽपीडयद्भृशम्।
सोऽपि संभग्नसर्वाङ्गः प्राद्रवद्राघवान्तिकम् ॥८॥
निः-क्रम् (1) निष्क्रमति → đi ra
भृशम् → rất, mãnh liệt
अङ्ग (n.) → thân phần
अन्तिक (n.) → cận, gần
प्राद्रवद्राघवान्तिकम् → प्राद्रवत् राघव + अन्तिकम्
समर (m.) → cuộc chiến
सम्-भञ्ज् (7) संभनक्ति → đập tan
प्र-द्रु (1) प्र-द्रवति → chạy đến, trốn đến
संभग्नसर्वाङ्गः → संभग्न-सर्व + अङ्गः = bahuvr.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.