Giáo trình Phạn văn I/Bảng tra gốc động từ theo thân

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Giáo trình Phạn văn I - Liên tự - Phái sinh từ - Thân phụ âm bất quy tắc - Số từ - Từ vị - Bảng tra thời thái và hình thức của động từ theo tiếp vĩ âm - Bảng tra gốc động từ theo thân

 

Ngữ pháp: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

 

Bài tập: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

Bảng tra gốc động từ

 • a-° →√as①
 • ak-° →√aś①
 • ak-° →√añc
 • ak-° →√añj
 • akṣy-° →√aś①
 • aṅk-° →√añj
 • aṅkṣy-° →√añj
 • aṅg-° →√añj
 • ac-° →√añc
 • aj-° →√añj
 • acy-° →√añc
 • ajy-° →√añj
 • añc-° →√añc
 • añcay-° →√añc
 • añciciṣ-° →√añc
 • añciṣy-° →√añc
 • añcy-° →√añc
 • añj-° →√añj
 • añjay-° →√añj
 • añjijiṣ-° →√añj
 • añjiṣy-° →√añj
 • at-° →√ad
 • atsy-° →√ad
 • ad-° →√ad
 • adhī(y)-° →adhi√i
 • adhīyiṣ-° →adhi√i
 • adhyay-° →adhi√i
 • adhyā-° →√dhyai
 • adhyāpay-° →adhi√i
 • adhyāpip-° →adhi√i
 • adhyās-° →√dhyai
 • adhye-° →adhi√i
 • adhyai-° →adhi√i
 • adhyaiy-° →adhi√i
 • adhyaiṣ-° →adhi√i
 • an-° →√an
 • anak-° →√añj
 • anaj-° →√añj
 • ani-° →√an
 • aniṣy-° →√an
 • any-° →√an
 • ay-° →√i
 • ayām √i
 • ayāy-° →√i
 • ayiyiṣ-° →√i
 • ayiṣy-° →√i
 • ar-° →√ṛ
 • aririṣ-° →√ṛ
 • ariṣy-° →√ṛ
 • argh-° →√arh
 • arc-° →√ṛc
 • arcay-° →√ṛc
 • arciciṣ-° →√ṛc
 • arciṣy-° →√ṛc
 • arj-° →√ṛj
 • arjay-° →√ṛj
 • arjijiṣ-° →√ṛj
 • arjiṣy-° →√ṛj
 • arjih-° →√arh
 • arjihiṣ-° →√arh
 • artithayiṣ-° →√arth
 • arth-° →√arth
 • arthay-° →√arth
 • arthayām √arth
 • arthayiṣy-° →√arth
 • arthy-° →√arth
 • arpay-° →√ṛ
 • ary-° →√ṛ
 • arh-° →√arh
 • arhay-° →√arh
 • arhi-° →√arh
 • arhiṣy-° →√arh
 • arhy-° →√arh
 • alar-° →√ṛ
 • aś-° →√aś①
 • aś-° →√aś②
 • aśiśiṣ-° →√aś①,②
 • aśiṣy-° →√aś①,②
 • aśn-° →√aś②
 • aśna-° →√aś②
 • aśnav-° →√aś①
 • aśnī-° →√aś②
 • aśnu-° →√aś①
 • aśnuv-° →√aś①
 • aśno-° →√aś①
 • aśy-° →√aś①,②
 • aṣ-° →√aś①
 • as-° →√as①,②
 • asiṣy-° →√as②
 • asisiṣ-° →√as②
 • asy-° →√as②
 • ā-° →√as①
 • ākṣ-° →√as①
 • ākṣy-° →→ akṣy-°
 • āṅk-° →√añj
 • āṅkṣy-° →→ aṅkṣy-°
 • āṅg-° →√añj
 • ācy-° →→ acy-°
 • āj-° →√añj
 • ājy-° →→ ajy-° →
 • āñc-° →√añc
 • āñcay-° →→ añcay-°
 • āñciṣ-° →√añc
 • āñciciṣ-° →→ añciciṣ-°
 • āñcī-° →√añc
 • āñcy-° →→ añcy-°
 • āñj-° →√añj
 • āñjay-° →→ añjay-°
 • āñjij-° →√añj
 • āñjijiṣ-° →→ añjijiṣ-°
 • āñjiṣ-° →√añj
 • āñjiṣy-° →→ añjiṣy-°
 • āñjī-° →√añj
 • āt-° →√ad
 • āttha √ah
 • ād-° →√ad
 • āday-° →√ad
 • ādid-° →√ad
 • ān-° →√an
 • ānaṃś-° →√aś①
 • ānak-° →√añj
 • ānaj-° →√añj
 • ānañc-° →√añc
 • ānañj-° →√añj
 • ānay-° →√an
 • ānarc-° →√ṛc
 • ānarh-° →√arh
 • ānàś-° →√aś①
 • āni-° →√an
 • ānin-° →√an
 • āniniṣ-° →→ aniniṣ-°
 • āniṣ-° →√an
 • āniṣy-° →→ aniṣy-°
 • ānī-° →√an
 • ānṛc-° →√ṛc
 • ānṛj-° →√ṛj
 • ānṛh-° →√arh
 • āny-° →→ any-°
 • āp-° →√āp
 • āpa-° →√āpārc-° →√ṛc
 • ārcch-° →√ṛ
 • ārh-° →√ṛ
 • ārṇ-°u-° →√ṛ
 • ārṇ-°o-° →√ṛ
 • ārthay-° →√arth
 • ārthayiṣy-° →→ arthayiṣy-°
 • ārthy-° →→ arthy-°
 • ārpay-° →√ṛ
 • ārṣ-° →√ṛ
 • ārh-° →√arh
 • ārhay-° →→ arhay-°
 • ārhiṣ-° →√arh
 • ārhī-° →√arh
 • ārhy-° →→ arhy-°
 • āś-° →√aś①,②
 • āśay-° →√aś①,②
 • āśiś-° →√aś①,②
 • āśiśiṣ-° →→ aśiśiṣ-°
 • āśiṣ-° →√aś①,②
 • āśiṣy-° →→ aśiṣy-°
 • āśī-° →√aś①,②
 • āśn-° →√aś①,②
 • āśnav-° →√aś①
 • āśnā-° →√aś②
 • āśnī-° →√aś②
 • āśnu-° →√aś①
 • āśnuv-° →√aś①
 • āśno-° →√aś①
 • āśy-° →→ aśy-°
 • āṣ-° →√āś
 • ās-° →√ās
 • ās-° →√as①,②
 • āsay-° →√ās
 • āsay-° →√as②
 • āsām √ās
 • āsi-° →√ās
 • āsi-° →√as①
 • āsiṣ-° →√ās
 • āsiṣ-° →√as②
 • āsiṣy-° →→ asiṣy-°
 • āsisiṣ-° →√ās
 • āsisiṣ-° →→ asisiṣ-°
 • āsī-° →√as②
 • āsth-° →√as②
 • āsy-° →√as②
 • āsy-° →→ asy-°
 • āha √ah
 • āhatus √ah
 • āhathus √ah
 • āhus √ah
 • i-° →√i
 • icch-° →√iṣ
 • ij-° →√yaj
 • ijy-° →√yaj
 • iddh-° →√indh
 • idh-° →√indh
 • idhy-° →√indh
 • inadh-° →√indh
 • int-° →√indh
 • ind(dh-°) √indh
 • indidhiṣ-° →√indh
 • indh-° →√indh
 • indhay-° →√indh
 • indhām √indh
 • indhiṣy-° →√indh
 • iy-° →√i
 • iyakṣ-° →√yaj
 • iyar-° →√ṛ
 • iyāj-° →√yaj
 • iyāy-° →√i
 • iyiṣ-° →√i
 • iyeṣ-° →√iṣ
 • iṣ-° →√yaj
 • iṣ-° →√iṣ
 • iṣy-° →√iṣ
 • ī-° →√i
 • īk-° →√īś
 • īkṣ-° →√īkṣ
 • īkṣay-° →√īkṣ
 • īkṣām √īkṣ
 • īkṣiṣy-° →√īkṣ
 • īkṣy-° →√īkṣ
 • īcikṣiṣ-° →√īkṣ
 • īj-° →√yaj
 • īḍ-° →√īś
 • īḍḍhi √īś
 • īdh-° →√indh
 • īps-° →√āp
 • īy-° →√i
 • īyāy-° →√yā
 • īyiṣ-° →√i
 • īś-° →√īś
 • īśay-° →√īś
 • īśām √īś
 • īśi-° →√īś
 • īśiśiṣ-° →√īś
 • īśiṣy-° →√īś
 • īśy-° →√īś
 • īṣ-° →√īś
 • īṣ-° →√iṣ
 • īṣiṣy-° →√īś
 • īṣy-° →√īś
 • uk-° →√vac
 • uc-° →√vac
 • ucy-° →√vac
 • uḍḍhi-° →√vaś
 • ut-° →√und
 • ud-° →√vad
 • ud-° →√und
 • udy-° →√und
 • udy-° →√vad
 • un-° →√und
 • unat-° →√und
 • unad-° →√und
 • unt-° →√und
 • und-° →√und
 • unday-° →√und
 • undām √und
 • undidiṣ-° →√und
 • undiṣy-° →√und
 • up-° →√vap
 • upy-° →√vap
 • uvas-° →√vas①
 • uvāc-° →√vac
 • uvād-° →√vad
 • uvāp-° →√vap
 • uvāś-° →√vaś
 • uvās-° →√vas①
 • uvāh-° →√vah
 • uvoṣ-° →√uṣ
 • uś-° →√vaś
 • uśy-° →√vaś
 • uṣ-° →√uṣ
 • uṣ-° →√vaś
 • uṣ-° →√vas①
 • uṣy-° →√uṣ
 • uṣy-° →√vas①
 • uh-° →√vah
 • uh-° →√ūh①
 • uhy-° →√vah
 • uhy-° →√ūh①
 • ū(ḍh-°) √vah
 • ūc-° →√vac
 • ūjihiṣ-° →√ūh①,②
 • ūḍh-° →√ūh①
 • ūḍha √ūh①
 • ūd-° →√und
 • ūd-° →√vad
 • ūp-° →√vap
 • ūś-° →√vaś
 • ūṣ-° →√uṣ
 • ūṣ-° →√vas①
 • ūh-° →√ūh①,②
 • ūh-° →√vah
 • ūhay-° →√ūh①,②
 • ūhām √ūh①,②
 • ūhiṣy-° →√ūh②
 • ūhy-° →√ūh②
 • ṛ-° →√ṛ
 • ṛc-° →√ṛc
 • ṛcch-° →√ṛ
 • ṛcy-° →√ṛc
 • ṛj-° →√ṛj
 • ṛjy-° →√ṛj
 • ṛṇav-° →√ṛ
 • ṛṇu-° →√ṛ
 • ṛṇo-° →√ṛ
 • ṛṇv-° →√ṛ
 • e-° →√i
 • ed(dh-°) √indh
 • edidhiṣ-° →√edh
 • edh-° →√edh
 • edhay-° →√edh
 • edhām √edh
 • edhi √as①
 • edhiṣy-° →√edh
 • edhy-° →√edh
 • eṣ-° →√i
 • eṣ-° →√iṣ
 • eṣay-° →√iṣ
 • eṣiṣiṣ-° →√iṣ
 • eṣiṣy-° →√iṣ
 • eṣy-° →√i
 • ai-° →√i
 • aikṣ-° →√īkṣ
 • aikṣay-° →→ īkṣay-°aikṣiṣ-° →√īkṣ
 • aikṣiṣy-° →→ īkṣiṣy-°
 • aikṣī-° →√īkṣ
 • aikṣy-° →→ īkṣy-°
 • aicikṣ-° →√īkṣ
 • aicikṣiṣ-° →→ īcikṣiṣ-°
 • aicch-° →√iṣ
 • aijy-° →→ ijy-°
 • aiḍ-° →√īś
 • aididh-° →√edh
 • aididhiṣ-° →→ edidhiṣ-°
 • aidh-° →√edh
 • aidhay-° →→ edhay-°
 • aidhiṣ-° →√edh
 • aidhiṣy-° →→ edhiṣy-°
 • aidhī-° →√edh
 • aidhy-° →→ edhy-°
 • ainadh-° →√indh
 • aint-° →√indh
 • aindidhiṣ-° →→ indidhiṣ-°
 • ainddh-° →√indh
 • aindh-° →√indh
 • aindhay-° →→ indhay-°
 • aindhiṣ-° →√indh
 • aindhiṣy-° →→ indhiṣy-°
 • aindhī-° →√indh
 • aindhy-° →→ indhy-°
 • aips-° →√āp
 • aiy-° →→ īy-°
 • aiś-° →√īś
 • aiśay-° →→ īśay-°
 • aiśi-° →√īś
 • aiśiś-° →√īś
 • aiśiṣ-° →√īś
 • aiśiṣy-° →→ īśiṣy-°
 • aiśy-° →→ īśy-°
 • aiṣ-° →√i
 • aiṣay-° →→ eṣay-°
 • aiṣiṣ-° →√iṣ
 • aiṣiṣy-° →→ eṣiṣy-°aiṣiṣiṣ-° →→ eṣiṣiṣ-°
 • aiṣī-° →√iṣ
 • aiṣy-° →√iṣ
 • aiṣy-° →→ iṣy-°
 • aiṣy-° →→ eṣy-°
 • oḍhum √ūh①
 • oṣ-° →√uṣ
 • oṣay-° →√uṣ
 • oṣām √uṣ
 • oṣiṣiṣ-° →√uṣ
 • oṣiṣy-° →√uṣ
 • oh-° →√ūh①
 • aucy-° →→ ucy-°
 • aujih-° →√ūh①
 • aujihiṣ-° →→ ūjihiṣ-°
 • audy-° →→ udy-°
 • aunat-° →√und
 • aunad-° →√und
 • aunt-° →√und
 • aund-° →√und
 • aunday-° →→ unday-°
 • aundid-° →√und
 • aundidiṣ-° →→ undidiṣ-°
 • aundiṣ-° →√und
 • aundiṣy-° →→ undiṣy-°
 • aundī-° →√und
 • aundy-° →→ undy-°
 • aupy-° →→ upy-° →
 • audy-° →→ udy
 • -°auśy-° →→ uśy-°
 • auṣay-° →→ oṣay-°
 • auṣiṣ-° →√uṣ
 • auṣiṣy-° →→ oṣiṣy-°
 • auṣī-° →√uṣ
 • auṣy-° →→ uṣy-°
 • auh-° →√ūh①,②
 • auhay-° →→ ohay-°
 • auhiṣ-° →√ūh①,②
 • auhiṣy-° →→ ūhiṣy-°
 • auhī-° →√ūh①,②
 • auhy-° →→uhy-°/ūhy-°
 • kath-° →√kath
 • kathay-° →√kath
 • kathayām √kath
 • kathayiṣy-° →√kath
 • kathy-° →√kath
 • kaniṣkand → √skand
 • kam-° →√kam
 • kamiṣ-° →√kam
 • kamiṣy-° →√kam
 • kamī-° →√kam
 • kamp-° →√kamp
 • kamp-° →√kamp
 • kampay-° →√kamp
 • kampiṣ-° →√kamp
 • kampiṣy-° →√kamp
 • kampy-° →√kamp
 • kar-° →√kṛ
 • kar-° →√kṝ
 • karav-° →√kṛ
 • kari[ṣ]-° →√kṝ
 • kariṣy-° →√kṛ
 • kariṣy-° →√kṝ
 • karīṣy-° →√kṝ
 • karo-° →√kṛ
 • karkṣy-° →√kṛṣ
 • kart-° →√kṛt
 • kartay-° →√kṛt
 • kartiṣ-° →√kṛt
 • kartiṣy-° →√kṛt
 • kartī-°√kṛt
 • kartsy-° →√kṛt
 • karṣ-° →√kṛṣ
 • karṣay-° →√kṛṣ
 • kal-° →√kal
 • kalay-° →√kal
 • kalayām √kal
 • kaliṣy-° →√kal
 • kalp-° →√kḷp
 • kalpay-° →√kḷp
 • kalpi[ṣ]-° →√kḷp
 • kalpiṣy-° →√kḷp
 • kalpsy-° →√kḷp
 • kas-° →√kas
 • kasiṣ-° →√kas
 • kasiṣy-° →√kas
 • kasī-° →√kas
 • kasy-° →√kas
 • kāṅkṣ-° →√kāṅkṣ
 • kāṅkṣay-° →√kāṅkṣ
 • kāṅkṣiṣ-° →√kāṅkṣ
 • kāṅkṣiṣy-° →√kāṅkṣ
 • kāṅkṣī-° →√kāṅkṣ
 • kāṅkṣy-° →√kāṅkṣ
 • kāthay-° →√kath
 • kān-° →√kam
 • kām-° →√kam
 • kāmay-° →√kam
 • kār-° →√kṛ
 • kāray-° →√kṛ
 • kāray-° →√kṝ
 • kāriṣ-° →√kṝ
 • kārī-° →√kṝ
 • kārk[ṣ]-° →√kṛṣ
 • kārṣ-° →√kṛ
 • kālay-° →√kal
 • kāś-° →√kāś
 • kāśay-° →√kāś
 • kāśām √kāś
 • kāśiṣ-° →√kāś
 • kāśiṣy-° →√kāś
 • kāśī-° →√kāś
 • kāśy-° →√kāś
 • kās-° →√kas
 • kāsay-° →√kas
 • kāsiṣ-° →√kas
 • kāsī-° →√kas
 • kir-° →√kṝ
 • kīr-° →√kṝ
 • kīray-° →√kṝ
 • kīry-° →√kṝ
 • kup-° →√kup
 • kupiṣy-° →√kup
 • kupy-° →√kup
 • kur-° →√kṛ
 • kuru-° →√kṛ
 • kurv-° →√kṛ
 • kṛ-° →√kṛ
 • kṛk[ṣ]-° →√kṛṣ
 • kṛkṣa-° →√kṛṣ
 • kṛg-° →√kṛṣ
 • kṛṇṭ-° →√kṛt
 • kṛṇtay-° →√kṛt
 • kṛt-° →√kṛt
 • kṛntay-° →√kṛt
 • kṛṣ-° →√kṛṣ
 • kṛṣy-° →√kṛṣ
 • kḷp-° →√kḷp
 • kḷpiṣ-° →√kḷp
 • kes-° →√kas
 • kop-° →√kup
 • kopay-° →√kup
 • kopiṣ-° →√kup
 • kopiṣy-° →√kup
 • kopī-° →√kup
 • kr-° →√kṛ
 • krakṣy-° →√kṛṣ
 • kram-° →√kram
 • kramay-° →√kram
 • kramiṣ-° →√kram
 • kramiṣy-° →√kram
 • kramī-° →√kram
 • kramy-° →√kram
 • kray-° →√krī
 • kraṣ-° →√kṛṣ
 • krāk[ṣ]-° →√kṛṣ
 • krān-° →√kram
 • krāpay-° →√krī
 • krām-° →√kram
 • krāmay-° →√kram
 • krāmy-° →√kram
 • kri-° →√kṛ
 • kriy-° →√kṛ
 • krī-° →√krī
 • krīḍ-° →√krīḍ
 • krīḍay-° →√krīḍ
 • krīḍiṣ-° →√krīḍ
 • krīḍiṣy-° →√krīḍ
 • krīḍī-° →√krīḍ
 • krīḍy-° →√krīḍ
 • krīṇ-° →√krī
 • krīṇā-° →√krī
 • krīṇī-° →√krī
 • krīy-° →√krī
 • krukṣ-° →√kruś
 • krud(dh-°) √krudh
 • krudh-° →√krudh
 • krudhy-° →√krudh
 • kruś-° →√kruś
 • kruśy-° →√kruś
 • kruṣ-° →√kruś
 • kre-° →√krī
 • kre[ṣ]-° →√krī
 • kreṣy-° →√krī
 • kraiṣ-° →√krī
 • krok-° →√kruś
 • krokṣy-° →√kruś
 • krot-° →√krudh
 • krotsy-° →√krudh
 • krod(dh-°) √krudh
 • krodh-° →√krudh
 • krodhay-° →√krudh
 • kroś-° →√kruś
 • krośay-° →√kruś
 • kroṣ-° →√kruś
 • klikṣ-° →√kliś
 • kliś-° →√kliś
 • kliśn-° →√kliś
 • kliśn-° →√kliś
 • kliśna-° →√kliś
 • kliśnī-° →√kliś
 • kliśy-° →√kliś
 • kliṣ-° →√kliś
 • klek-° →√kliś
 • klekṣ-° →√kliś
 • klekṣy-° →√kliś
 • kleś-° →√kliś
 • kleśay-° →√kliś
 • kleśiṣ-° →√kliś
 • kleśiṣy-° →√kliś
 • kleśī-° →√kliś
 • kleṣ-° →√kliś
 • kṣaṃ[s]-° →√kṣam
 • kṣaṃsy-° →√kṣam
 • kṣa-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇ-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇav-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇiṣ-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇiṣy-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇī-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇu-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇo-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇy-° →√kṣaṇ
 • kṣaṇv-° →√kṣaṇ
 • kṣan-° →√kṣam
 • kṣan-° →√kṣaṇ
 • kṣapay-° →√kṣi
 • kṣam-° →√kṣam
 • kṣamay-° →√kṣam
 • kṣamāpaya-° →√kṣam
 • kṣamiṣ-° →√kṣam
 • kṣamiṣy-° →√kṣam
 • kṣamī-° →√kṣam
 • kṣamy-° →√kṣam
 • kṣam[s]-° →√kṣam
 • kṣay-° →√kṣi
 • kṣayay-° →√kṣi
 • kṣar-° →√kṣar
 • kṣari[ṣ]-° →√kṣar
 • kṣariṣy-° →√kṣar
 • kṣāṇay-° →√kṣaṇ
 • kṣān-° →√kṣam
 • kṣām-° →√kṣam
 • kṣāmay-° →√kṣam
 • kṣāmy-° →√kṣam
 • kṣāy-° →√kṣi
 • kṣāyay-° →√kṣi
 • kṣāray-° →√kṣar
 • kṣāriṣ-° →√kṣar
 • kṣārī-° →√kṣar
 • kṣāl-° →√kṣal
 • kṣālay-° →√kṣal
 • kṣālayām √kṣal
 • kṣālayiṣy-° →√kṣal
 • kṣālāpay-° →√kṣal
 • kṣāly-° →√kṣal
 • kṣi-° →√kṣi
 • kṣiṇ-° →√kṣi
 • kṣiṇav-° →√kṣi
 • kṣiṇā-° →√kṣi
 • kṣiṇī-° →√kṣi
 • kṣiṇu-° →√kṣi
 • kṣiṇo-° →√kṣi
 • kṣiṇv-° →√kṣi
 • kṣip-° →√kṣip
 • kṣipy-° →√kṣip
 • kṣip[s]-° →√kṣip
 • kṣī-° →√kṣi
 • kṣīy-° →√kṣi
 • kṣudh-° →√kṣudh
 • kṣudhy-° →√kṣudh
 • kṣub(dh-°) √kṣubh
 • kṣubh-° →√kṣubh
 • kṣubhiṣ-° →√kṣubh
 • kṣubhī-° →√kṣubh
 • kṣubhn-° →√kṣubh
 • kṣubhnā-° →√kṣubh
 • kṣubhy-° →√kṣubh
 • kṣe-° →√kṣi
 • kṣep-° →√kṣip
 • kṣepay-° →√kṣip
 • kṣepsy-° →√kṣip
 • kṣe[ṣ]-° →√kṣi
 • kṣeṣy-° →√kṣi
 • kṣaip[s]-° →√kṣip
 • kṣaiṣ-° →√kṣi
 • kṣot-° →√kṣudh
 • kṣotsy-° →√kṣudh
 • kṣod(dh-°) √kṣudh
 • kṣodhay-° →√kṣudh
 • kṣobh-° →√kṣubh
 • kṣobhay-° →√kṣubh
 • kṣobhiṣy-° →√kṣubh
 • kṣy-° →√aś①
 • khaṇḍ-° →√khaṇḍ
 • khaṇḍay-° →√khaṇḍ
 • khan-° →√khan
 • khani[ṣ]-° →√khan
 • khaniṣy-° →√khan
 • khanī-° →√khan
 • khany-° →√khan
 • khā-° →√khan
 • khād-° →√khād
 • khāday-° →√khād
 • khādiṣ-° →√khād
 • khādiṣy-° →√khād
 • khādī-° →√khād
 • khādy-° →√khād
 • khān-° →√khan
 • khānay-° →√khan
 • khāniṣ-° →√khan
 • khānī-° →√khan
 • khāy-° →√khan
 • khe-° →√khan
 • khy-° →√khyā
 • khyā-° →√khyā
 • khyāpay-° →√khyā
 • khyāy-° →√khyā
 • khyāsy-° →√khyā
 • khye-° →√khyā
 • gaṃs-° →√gam
 • ga-° →√gam
 • gacch-° →√gam
 • gaṇ-° →√gaṇ
 • gaṇay-° →√gaṇ
 • gaṇay-° →√gaṇ
 • gaṇayām √gaṇ
 • gaṇayiṣy-° →√gaṇ
 • gaṇy-° →√gaṇ
 • gad-° →√gad
 • gadi[ṣ]-° →√gad
 • gadiṣ-° →√gad
 • gadiṣy-° →√gad
 • gadī-° →√gad
 • gady-° →√gad
 • gan-° →√gam
 • ganīgam → √gam
 • gam-° →√gam
 • gamay-° →√gam
 • gamiṣy-° →√gam
 • gamy-° →√gam
 • gari-° →√gṝ
 • gari[ṣ]-° →√gṝ
 • gariṣy-° →√gṝ
 • garī-° →√gṝ
 • garīṣy-° →√gṝ
 • garj-° →√garj
 • garjay-° →√garj
 • garjiṣ-° →√garj
 • garjiṣy-° →√garj
 • garjī-° →√garj
 • garjy-° →√garj
 • gard(dh-°) √gṛdh
 • gardh-° →√gṛdh
 • gardhay-° →√gṛdh
 • gardhiṣy-° →√gṛdh
 • garh-° →√garh
 • garhay-° →√garh
 • garhiṣ-° →√garh
 • garhiṣy-° →√garh
 • garhī-° →√garh
 • garhy-° →√garh
 • gal-° →√gal
 • gali[ṣ]-° →√gal
 • galiṣy-° →√gal
 • galgal-° →√gal
 • galgaly-° →√gal
 • galy-° →√gal
 • gā-° →√gā
 • gā-° →√gai
 • gāḍh-° →√gāh
 • gāḍha √gāh
 • gād-° →√gad
 • gāday-° →√gad
 • gādiṣ-° →√gad
 • gādī-° →√gad
 • gāp-° →√gai
 • gāpay-° →√gā
 • gāpay-° →√gai
 • gām-° →√gam
 • gāy-° →√gā
 • gāy-° →√gai
 • gār-° →√gṝ
 • gāray-° →√gṝ
 • gāriṣ-° →√gṝ
 • gārī-° →√gṝ
 • gāl-° →√gal
 • gālay-° →√gal
 • gāliṣ-° →√gal
 • gālī-° →√gal
 • gās-° →√gā
 • gāsiṣ-° →√gai
 • gāsī-° →√gai
 • gāsy-° →√gā
 • gāsy-° →√gai
 • gāh-° →√gāh
 • gāhay-° →√gāh
 • gāhiṣ-° →√gāh
 • gāhiṣy-° →√gāh
 • gāhī-° →√gāh
 • gāhy-° →√gāh
 • gir-° →√gṝ
 • giray-° →√gṝ
 • gil-° →√gṝ
 • gī-° →√gai
 • gīy-° →√gai
 • gīr-° →√gṝ
 • gīry-° →√gṝ
 • gīrṣ-° →√gṝ
 • gup-° →√gup
 • gupy-° →√gup
 • guh-° →√guh
 • guhy-° →√guh
 • gūḍh-° →√guh
 • gūḍha √guh
 • gūh-° →√guh
 • gūhay-° →√guh
 • gūhiṣy-° →√guh
 • gūhis-° →√guh
 • gūhī-° →√guh
 • gṛḥṇ-° →√grah
 • gṛd(dh-°) √gṛdh
 • gṛdh-° →√gṛdh
 • gṛdhy-° →√gṛdh
 • gṛh-° →√grah
 • gṛhī-° →√grah
 • gṛhīṣy-° →√grah
 • gṛhṇā-° →√grah
 • gṛhṇāna √grah
 • gṛhṇī-° →√grah
 • gṛhy-° →√grah
 • ge-° →√gai
 • goḍh-° →√guh
 • gop-° →√gopā
 • gop-° →√gup
 • gopay-° →√gup
 • gopayām √gopā
 • gopāy-° →√gopā
 • gopāy-° →√gup
 • gopāyay-° →√gopā
 • gopāyiṣ-° →√gopā
 • gopāyiṣy-° →√gopā
 • gopāyī-° →√gopā
 • gopāyy-° →√gopā
 • gopiṣ-° →√gup
 • gopiṣy-° →√gup
 • gopī-° →√gup
 • gop[s]-° →√gup
 • gopsy-° →√gup
 • gaups-° →√gup
 • gm-° →√gam
 • grath-° →√granth
 • grathay-° →√grath
 • grathn-° →√granth
 • grathnā-° →√granth
 • grathnī-° →√granth
 • grathy-° →√granth
 • granth-° →√granth
 • granthay-° →√grath
 • granthiṣy-° →√granth
 • granthis-° →√granth
 • granthī-° →√granth
 • gras-° →√gras
 • grasiṣ-° →√gras
 • grasiṣy-° →√gras
 • grasī-° →√gras
 • grasy-° →√gras
 • grah-° →√grah
 • grahiṣ-° →√grah
 • grahī-° →√grah
 • grahīṣy-° →√grah
 • grāsay-° →√gras
 • grāh-° →√grah
 • grāhay-° →√grah
 • greth-° →√granth
 • glap-° →√glai
 • glapay-° →√glai
 • glā-° →√glai
 • glān-° →√glai
 • glāpay-° →√glai
 • glāy-° →√glai
 • glāsiṣ-° →√glai
 • glāsī-° →√glai
 • glāsy-° →√glai
 • ghanighn → √han
 • ghas-° →√ad
 • ghā-° →√han
 • ghākṣy-° →√gāh
 • ghātay-° →√han
 • ghān-° →√han
 • ghukṣ-° →√guh
 • ghuṣ-° →√ghuṣ
 • ghuṣy-° →√ghuṣ
 • ghṛk[ṣ]-° →√grah
 • ghok-° →√guh
 • ghoṣ-° →√ghuṣ
 • ghoṣay-° →√ghuṣ
 • ghoṣiṣ-° →√ghuṣ
 • ghoṣiṣy-° →√ghuṣ
 • ghoṣī-° →√ghuṣ
 • ghn-° →√han
 • ghrā-° →√ghrā
 • ghrāpay-° →√ghrā
 • ghrāy-° →√ghrā
 • ghrās-° →√ghrā
 • ghrāsy-° →√ghrā
 • ghre-° →√ghrā
 • cak-° →√cakṣ
 • cakathayiṣ-° →√kath
 • cakam-° →√kam
 • cakamp-° →√kamp
 • cakar-° →√kṛ
 • cakart-° →√kṛt
 • cakarṣ-° →√kṛṣ
 • cakal-° →√kal
 • cakas-° →√kas
 • cakāṅk-° →√kāṅkṣ
 • cakāṅkṣ-° →√kāṅkṣ
 • cakār-° →√kṛ
 • cakār-° →√kṝ
 • cakāś-° →√kāś
 • cakās-° →√kas
 • cakṛ-° →√kṛ
 • cakṛ-° →√kṝ
 • cakṛṣ-° →√kṛṣ
 • cakḷp-° →√kḷp
 • cakr-° →√kṛ
 • cakr-° →√kṝ
 • cakram-° →√kram
 • cakrām-° →√kram
 • cakṣ-° →√cakṣ
 • cakṣaṇ-° →√kṣaṇ
 • cakṣam-° →√kṣam
 • cakṣay-° →√cakṣ
 • cakṣar-° →√kṣar
 • cakṣāṇ-° →√kṣaṇ
 • cakṣām-° →√kṣam
 • cakṣār-° →√kṣar
 • cakṣy-° →√cakṣ
 • cakhaṇḍ-° →√khaṇḍ
 • cakhan-° →√khan
 • cakhād-° →√khād
 • cakhān-° →√khan
 • cakhn-° →√khan
 • cakhy-° →√khyā
 • cakhyau √khyā
 • caṅkam → √kam
 • caṅkamp → √kamp
 • caṅkram → √kram
 • caṅkramy-° →√kram
 • caṅkṣan-° →√kṣan
 • caṅkṣam → √kṣam
 • caṅkhan-° →√khan
 • cacakṣ-° →√cakṣ
 • cacar-° →√car
 • cacal-° →√cal
 • cacār-° →√car
 • cacāl-° →√cal
 • caniṣkad → √skand
 • canīkas → √kas
 • cay-° →√ci
 • car-° →√car
 • carikar-° →√kṛ
 • carikr-° →√kṛ
 • carikṛ → √kṛ
 • cari[ṣ]-° →√car
 • cariṣy-° →√car
 • carīkar-° →√kṛ
 • carīkṛ → √kṛ
 • carīkart-° →√kṛt
 • carīkṛt → √kṛt
 • carīkṛṣy-° →√kṛṣ
 • carkar-° →√kṛ
 • carkṛ → √kṛ
 • carkṛṣ → √kṛṣ
 • carcar-° →√car
 • carcūry-° →√car
 • cary-° →√car
 • cal-° →√cal
 • calay-° →√cal
 • cali[ṣ]-° →√cal
 • caliṣy-° →√cal
 • calīkḷp → √kḷp
 • calkḷp → √kḷp
 • calcal-° →√cal
 • caly-° →√cal
 • caṣ-° →√cakṣ
 • caskand-° →√skand
 • cākar-° →√kṝ
 • cākaś → √kāś
 • cākaśy-° →√kāś
 • cākāṅkṣy-° →√kāṅkṣ
 • cākṛ → √kṝ
 • cākṣar-° →√kṣar
 • cākhā → √khan
 • cākhād → √khād
 • cākhyā-° →√khyā
 • cācal-° →√cal
 • cāpay-° →√ci
 • cāy-° →√ci
 • cāyay-° →√ci
 • cār-° →√car
 • cāray-° →√car
 • cāriṣ-° →√car
 • cārī-° →√car
 • cārṣ-° →√car
 • cāl-° →√cal
 • cālay-° →√cal
 • cāliṣ-° →√cal
 • cālī-° →√cal
 • ci-° →√ci
 • cikamiṣ-° →√kam
 • cikampiṣ-° →√kamp
 • cikariṣ-° →√kṝ
 • cikartiṣ-° →√kṛt
 • cikalayiṣ-° →√kal
 • cikalpayiṣ-° →√kḷp
 • cikalpiṣ-° →√kḷp
 • cikasiṣ-° →√kas
 • cikāṅkṣiṣ-° →√kāṅkṣ
 • cikāy-° →√ci
 • cikārayiṣ-° →√kṛ
 • cikāśiṣ-° →√kāś
 • cikit-° →√cit
 • cikits-° →√cit
 • cikīrṣ-° →√kṛ
 • cikīṣ-° →√ci
 • cikṛkṣ-° →√kṛṣ
 • cikḷps-° →√kḷp
 • ciket-° →√cit
 • ciky-° →√ci
 • cikyāpayiṣ-° →√khyā
 • cikraṃṣ-° →√kram
 • cikrap-° →√krī
 • cikram-° →√kram
 • cikramiṣ-° →√kram
 • cikrāy-° →√krī
 • cikrits-° →√kṛt
 • cikriy-° →√krī
 • cikrīḍ-° →√krīḍ
 • cikrīḍiṣ-° →√krīḍ
 • cikrīṣ-° →√krī
 • ciklikṣ-° →√kliś
 • cikliś-° →√kliś
 • cikliśiṣ-° →√kliś
 • cikliśiṣ-° →√kliś
 • cikleś-° →√kliś
 • cikleśiṣ-° →√kliś
 • cikṣaṃs-° →√kṣam
 • cikṣaṇiṣ-° →√kṣaṇ
 • cikṣam-° →√kṣam
 • cikṣamiṣ-° →√kṣam
 • cikṣams-° →√kṣam
 • cikṣay-° →√kṣi
 • cikṣariṣ-° →√kṣar
 • cikṣal-° →√kṣal
 • cikṣāy-° →√kṣi
 • cikṣālayiṣ-° →√kṣal
 • cikṣi-° →√kṣi
 • cikṣip-° →√kṣip
 • cikṣips-° →√kṣip
 • cikṣīṣ-° →√kṣi
 • cikṣe-° →√kṣi
 • cikṣep-° →√kṣip
 • cikṣy-° →√kṣi
 • cikhaṇḍayiṣ-° →√khaṇḍ
 • cikhaniṣ-° →√khan
 • cikhādiṣ-° →√khād
 • cikhyap-° →√khyā
 • cikhyāpayiṣ-° →√khyā
 • cikhyās-° →√khyā
 • cicar[i]ṣ-° →√car
 • cicaliṣ-° →√cal
 • cicāy-° →√ci
 • cicit-° →√cit
 • cicint-° →√cint
 • cicīṣ-° →√ci
 • cicet-° →√cit
 • cicetiṣ-° →√cit
 • ciceṣṭ-° →√ceṣṭ
 • ciceṣṭiṣ-° →√ceṣṭ
 • cicchad-° →√chad
 • cicchādayiṣ-° →√chad
 • cicchits-° →√chid
 • cicchid-° →√chid
 • cicched-° →√chid
 • cicy-° →√ci
 • cicyāvayiṣ-° →√cyu
 • cit-° →√cit
 • city-° →√cit
 • cin-° →√ci
 • cinav-° →√ci
 • cinu-° →√ci
 • cino-° →√ci
 • cint-° →√cint
 • cintay-° →√cint
 • cintayām √cint
 • cintayiṣy-° →√cint
 • cinty-° →√cint
 • cinv-° →√ci
 • ciskants-° →√skand
 • cī-° →√ci
 • cīkath-° →√kath
 • cīkam-° →√kam
 • cīkar-° →√kṛ
 • cīkas-° →√kas
 • cīkṛt-° →√kṛt
 • cīkṛṣ-° →√kṛṣ
 • cīkḷp-° →√kḷp
 • cīkhan-° →√khan
 • cīcar-° →√car
 • cīcal-° →√cal
 • cīcit-° →√cit
 • cīcint-° →√cint
 • cīy-° →√ci
 • cīr-° →√car
 • cukup-° →√kup
 • cukupiṣ-° →√kup
 • cukop-° →√kup
 • cukopiṣ-° →√kup
 • cukrukṣ-° →√kruś
 • cukruts-° →√krudh
 • cukrudh-° →√krudh
 • cukrudh-° →√krudh
 • cukruś-° →√kruś
 • cukrodh-° →√krudh
 • cukroś-° →√kruś
 • cukṣuts-° →√kṣudh
 • cukṣudh-° →√kṣudh
 • cukṣubh-° →√kṣubh
 • cukṣubhiṣ-° →√kṣubh
 • cukṣodh-° →√kṣudh
 • cukṣobh-° →√kṣubh
 • cukṣobhayiṣ-° →√kṣubh
 • cukṣobhiṣ-°√kṣubh
 • cucodayiṣ-° →√cud
 • cucorayiṣ-° →√cur
 • cucyāvayiṣ-° →√cyu
 • cucyuv-° →√cyu
 • cucyūṣ-° →√cyu
 • cūkup-° →√kup
 • cūcud-° →√cud
 • cūcur-° →√cur
 • ce-° →√ci
 • cekit → √cit
 • cekīry-° →√kṝ
 • cekrī → √krī
 • cekrīḍ → √krīḍ
 • cekrīy-° →√kṛ
 • cekliś → √kliś
 • cekṣay-° →√kṣi
 • cekṣi → √kṣi
 • cekṣip → √kṣip
 • cekṣe → √kṣi
 • cekṣy-° →√kṣi
 • ceci → √ci
 • cece → √ci
 • cecchid → √chid
 • cecched → √chid
 • cet-° →√cit
 • cetay-° →√cit
 • cetiṣ-° →√cit
 • cetiṣy-° →√cit
 • cetī-° →√cit
 • cer-° →√car
 • cel-° →√cal
 • ce[ṣ]-° →√ci
 • ceṣṭ-° →√ceṣṭ
 • ceṣṭa-° →√ceṣṭ
 • ceṣṭay-° →√ceṣṭ
 • ceṣṭiṣ-° →√ceṣṭ
 • ceṣṭiṣy-° →√ceṣṭ
 • ceṣṭy-° →√ceṣṭ
 • ceṣy-° →√ci
 • caiṣ-° →√ci
 • cokup → √kup
 • cokrudh → √krudh
 • cokruś → √kruś
 • cokṣobh → √kṣubh
 • cocyu → √cyu
 • cod-° →√cud
 • coday-° →√cud
 • codayām √cud
 • codayiṣy-° →√cud
 • cody-° →√cud
 • cor-° →√cur
 • coray-° →√cur
 • corayām √cur
 • corayiṣy-° →√cur
 • cory-° →√cur
 • cchit[s]-° →√chid
 • cchid-° →√chid
 • cchida-° →√chid
 • cchinat √chid
 • cchait[s]-° →√chid
 • cyav-° →√cyu
 • cyāvay-° →√cyu
 • cyu-° →√cyu
 • cyo-° →√cyu
 • cyo[ṣ]-° →√cyu
 • cyoṣy-° →√cyu
 • chan-° →√chad
 • chād-° →√chad
 • chāday-° →√chad
 • chādayām √chad
 • chādayiṣy-° →√chad
 • chādy-° →√chad
 • chit-° →√chid
 • chid-° →√chid
 • chidy-° →√chid
 • chin-° →√chid
 • chinat-° →√chid
 • chinad-° →√chid
 • chint-° →√chid
 • chind-° →√chid
 • chinddhi √chid
 • chet-° →√chid
 • chetsy-° →√chid
 • ched-° →√chid
 • cheday-° →√chid
 • jag-° →√gā
 • jag-° →√gā
 • jag-° →√gai
 • jagaṇ-° →√gaṇ
 • jagad-° →√gad
 • jagam-° →√gam
 • jagar-° →√gṝ
 • jagarj-° →√garj
 • jagardh-° →√gṛdh
 • jagarh-° →√garh
 • jagal-° →√gal
 • jagād-° →√gad
 • jagām-° →√gam
 • jagār-° →√gṝ
 • jagāl-° →√gal
 • jagāh-° →√gāh
 • jagṛdh-° →√gṛdh
 • jagṛh-° →√grah
 • jagau √gai
 • jagdh-° →√ad
 • jagm-° →√gam
 • jagranth-° →√granth
 • jagras-° →√gras
 • jagrah-° →√grah
 • jagrāh-° →√grah
 • jagl-° →√glai
 • jaglau √glai
 • jaghan-° →√han
 • jaghān-° →√han
 • jaghn-° →√han
 • jaghr-° →√ghrā
 • jaghrau √ghrā
 • jaṅgam → √gam
 • jaṅgamy-° →√gam
 • jaṅgah → √gāh
 • jaṅghan-° →√han
 • jaṅghany-° →√han
 • jajar-° →√jṝ
 • jajalp-° →√jalp
 • jajāgar-° →√jāgṛ
 • jajāgār-° →√jāgṛ
 • jajāgṛ-° →√jāgṛ
 • jajāgr-° →√jāgṛ
 • jajān-° →√jan
 • jajār-° →√jṝ
 • jajñ-° →√jan
 • jajñ-° →√jñā
 • jajñau √jñā
 • jajval-° →√jval
 • jajvāl-° →√jval
 • jañjan-° →√jan
 • jan-° →√jan
 • janay-° →√jan
 • janiṣ-° →√jan
 • janiṣy-° →√jan
 • janī-° →√jan
 • jany-° →√jan
 • jabhṛt_ √bhṛ
 • jay-° →√ji
 • jayiṣ-° →√ji
 • jayiṣy-° →√ji
 • jar-° →√jṝ
 • jaray-° →√jṝ
 • jariṣy-° →√jṝ
 • jarīgṛdh → √gṛdh
 • jarīgṛhy-° →√grah
 • jarīṣy-° →√jṝ
 • jarīhṛ → √hṛ
 • jarīhṛṣ → √hṛṣ
 • jargur-° →√gṝ
 • jarhṛṣ → √hṛṣ
 • jalgul-° →√gṝ
 • jalp-° →√jalp
 • jalpay-° →√jalp
 • jalpiṣ-° →√jalp
 • jalpiṣy-° →√jalp
 • jalpī-° →√jalp
 • jalpy-° →√jalp
 • jah-° →√hā
 • jahar-° →√hṛ
 • jaharṣ-° →√hṛṣ
 • jahas-° →√has
 • jahahi √hā
 • jahā-° →√hā
 • jahār-° →√hṛ
 • jahās-° →√has
 • jahi √han
 • jahi-° →√hā
 • jahiṣy-° →√hā
 • jahihi √hā
 • jahī-° →√hā
 • jahīhi √hā
 • jahṛ-° →√hṛ
 • jahṛṣ-° →√hṛṣ
 • jahau √hā
 • jahr-° →√hṛ
 • jahrād-° →√hrād
 • jahlād-° →√hlād
 • jā-° →√jan
 • jāgady-° →√gad
 • jāgar-° →√jāgṛ
 • jāgaray-° →√jāgṛ
 • jāgariṣ-° →√jāgṛ
 • jāgariṣy-° →√jāgṛ
 • jāgariṣy-° →√jāgṛ
 • jāgarī-° →√jāgṛ
 • jāgary-° →√jāgṛ
 • jāgarh-° →√garh
 • jāgā-° →√gai
 • jāgār-° →√jāgṛ
 • jāgārām √jāgṛ
 • jāgāh → √gāh
 • jāgṛ → √gṝ
 • jāgṛ-° →√jāgṛ
 • jāgr-° →√jāgṛ
 • jāgrathy-° →√granth
 • jāgranth → √granth
 • jāgras → √gras
 • jāgrah → √grah
 • jāglā-° →√glai
 • jāghrā-° →√ghrā
 • jājar-° →√jṝ
 • jājā-° →√jan
 • jājṝ → √jṝ
 • jājñā-° →√jñā
 • jājr-° →√jṝ
 • jājval-° →√jval
 • jān-° →√jñā
 • jānā-° →√jñā
 • jānī-° →√jñā
 • jāpay-° →√ji
 • jāy-° →√jan
 • jāy-° →√ji
 • jāriṣ-° →√jṝ
 • jārī-° →√jṝ
 • jāsy-° →√jan
 • jāhasy-° →√has
 • jāhā-° →√hā
 • ji-° →√ji
 • jigaṇayiṣ-° →√gaṇ
 • jigadiṣ-° →√gad
 • jigamiṣ-° →√gam
 • jigay-° →√ji
 • jigariṣ-° →√gṝ
 • jigarjiṣ-° →√garj
 • jigardhiṣ-° →√gṛdh
 • jigarhiṣ-° →√garh
 • jigaliṣ-° →√gal
 • jigāṃs-° →√gam
 • jigā-° →√gā
 • jigāy-° →√ji
 • jigās-° →√gā
 • jigās-° →√gai
 • jigāhiṣ-° →√gāh
 • jigīs-° →√gā
 • jigīs-° →√ji
 • jigy-° →√ji
 • jigranthiṣ-° →√granth
 • jigrasiṣ-° →√gras
 • jigrah-° →√grah
 • jigrahīṣ-° →√grah
 • jiglās-° →√glai
 • jighats-° →√ad
 • jighāṃs-° →√han
 • jighākṣ-° →√gāh
 • jighṛkṣ-° →√grah
 • jighr-° →√ghrā
 • jighrap-° →√ghrā
 • jighrā-° →√ghrā
 • jighrās-° →√ghrā
 • jighrip-° →√ghrā
 • jijaniṣ-° →√jan
 • jijariṣ-° →√jṝ
 • jijalpiṣ-° →√jalp
 • jijāgariṣ-° →√jāgṛ
 • jijīrṣ-° →√jṝ
 • jijīv-° →√jīv
 • jijīvayiṣ-° →√jīv
 • jijīviṣ-° →√jīv
 • jijñap-° →√jñā
 • jijñās-° →√jñā
 • jijvaliṣ-° →√jval
 • jiharṣiṣ-° →√hṛṣ
 • jihasiṣ-° →√has
 • jihās-° →√hā
 • jihiṃs-° →√hiṃs
 • jihiṃsiṣ-° →√hiṃs
 • jihīrṣ-° →√hṛ
 • jihray-° →√hrī
 • jihrayām √hrī
 • jihrāy-° →√hrī
 • jihrip-° →√hrī
 • jihriy-° →√hrī
 • jihrī-° →√hrī
 • jihrīṣ-° →√hrī
 • jihre-° →√hrī
 • jihlad-° →√hlād
 • jihlādiṣ-° →√hlād
 • jī-° →√ji
 • jīgaṇ-° →√gaṇ
 • jīgad-° →√gad
 • jīgap-° →√gā
 • jīgap-° →√gai
 • jīgam-° →√gam
 • jīgar-° →√gṝ
 • jīgardh-° →√gṛdh
 • jīgal-° →√gal
 • jīgah-° →√gāh
 • jīghan-° →√han
 • jījan-° →√jan
 • jījap-° →√hā
 • jījap-° →√ji
 • jījay-° →√ji
 • jījar-° →√jṝ
 • jījiv-° →√jīv
 • jīy-° →√ji
 • jīr-° →√jṝ
 • jīry-° →√jṝ
 • jīv-° →√jīv
 • jīvay-° →√jīv
 • jīvāpay-° →√jīv
 • jīviṣ-° →√jīv
 • jīviṣy-° →√jīv
 • jīvī-° →√jīv
 • jīvy-° →√jīv
 • jīhap-° →√hā
 • jīhar-° →√hṛ
 • jīhas-° →√has
 • jīhṛṣ-° →√hṛṣ
 • jugup-° →√gup
 • jugupiṣ-° →√gup
 • jugups-° →√gup
 • juguh-° →√guh
 • jugūh-° →√guh
 • jugop-° →√gup
 • jugopāyiṣ-° →√gopā
 • jugopiṣ-° →√gup
 • jugopiṣ-° →√gup
 • jughukṣ-° →√guh
 • jughuṣ-° →√ghuṣ
 • jughuṣiṣ-° →√ghuṣ
 • jughoṣ-° →√ghuṣ
 • jughoṣiṣ-° →√ghuṣ
 • juhav-° →√hu
 • juhav-° →√hve
 • juhavām √hu
 • juhāv-° →√hve
 • juhāv-° →√hu
 • juhu-° →√hu
 • juhudhi √hu
 • juhuv-° →√hu
 • juhuv-° →√hve
 • juhūṣ-° →√hve
 • juhūṣ-° →√hu
 • juho-° →√hu
 • juhv-° →√hve
 • juhv-° →√hu
 • jūgup-° →√gup
 • jūguh-° →√guh
 • jūghuṣ-° →√ghuṣ
 • jūhav-° →√hve
 • jūhav-° →√hu
 • je-° →√ji
 • jegily-° →√gṝ
 • jegīy-° →√gā
 • jegīy-° →√gai
 • jeghnīy-° →√han
 • jeghrīy-° →√ghrā
 • jejīy-° →√ji
 • jejīry-° →√jṝ
 • jejīvy-° →√jīv
 • jer-° →√jṝ
 • je[ṣ]-° →√ji
 • jeṣy-° →√ji
 • jehiṃs → √hiṃs
 • jehīy-° →√hā
 • jehrīy-° →√hṛ
 • jehrīy-° →√hrī
 • jaiṣ-° →√ji
 • jogup → √gup
 • joguh → √guh
 • johu → √hu
 • johu → √hve
 • johūy-° →√hve
 • jñapay-° →√jñā
 • jñā-° →√jñā
 • jñāpay-° →√jñā
 • jñāy-° →√jñā
 • jñā[s]-° →√jñā
 • jñāsiṣ-° →√jñā
 • jñāsī-° →√jñā
 • jñāsy-° →√jñā
 • jñe-° →√jñā
 • jy-° →√añj
 • jval-° →√jval
 • jvalay-° →√jval
 • jvali[ṣ]-° →√jval
 • jvaliṣy-° →√jval
 • jvaly-° →√jval
 • jvālay-° →√jval
 • jvāliṣ-° →√jval
 • taṃ-° →√tan
 • taṃs-° →√tan
 • taṃsy-° →√tan
 • ta-° →√tan
 • tatan-° →√tan
 • tatap-° →√tap
 • tatam-° →√tam
 • tatar-° →√tṝ
 • tatark-° →√tark
 • tatard-° →√tṛd
 • tatard-° →√tṛd
 • tatarp-° →√tṛp
 • tatarṣ-° →√tṛṣ
 • tatān-° →√tan
 • tatāp-° →√tap
 • tatām-° →√tam
 • tatār-° →√tṝ
 • tatṛd-° →√tṛd
 • tatṛp-° →√tṛp
 • tatṛṣ-° →√tṛṣ
 • tatyaj-° →√tyaj
 • tatyāj-° →√tyaj
 • tatr-° →√trā
 • tatras-° →√tras
 • tatrās-° →√tras
 • tatvar-° →√tvar
 • tan-° →√tam
 • tan-° →√tan
 • tanav-° →√tan
 • tani[ṣ]-° →√tan
 • taniṣy-° →√tan
 • tanī-° →√tan
 • tanu-° →√tan
 • tano-° →√tan
 • tantan-° →√tan
 • tany-° →√tan
 • tanv-° →√tan
 • tap-° →√tap
 • tapiṣy-° →√tap
 • tapy-° →√tap
 • tap[s]-° →√tap
 • tam-° →√tam
 • tamay-° →√tam
 • tamiṣy-° →√tam
 • tar-° →√tṝ
 • taritṛ → √tṝ
 • tari[ṣ]-° →√tṝ
 • tariṣy-° →√tṝ
 • tarītṛd → √tṛd
 • tarītṛp → √tṛp
 • tarīṣy-° →√tṝ
 • tark-° →√tark
 • tarkay-° →√tark
 • tarkayām √tark
 • tarkayiṣy-° →√tark
 • tarky-° →√tark
 • tartar-° →√tṝ
 • tartṛ → √tṝ
 • tartsy-° →√tṛd
 • tard-° →√tṛd
 • tarday-° →√tṛd
 • tardiṣ-° →√tṛd
 • tardiṣy-° →√tṛd
 • tardī-° →√tṛd
 • tarpay-° →√tṛp
 • tarpiṣ-° →√tṛp
 • tarpiṣy-° →√tṛp
 • tarp[s]-° →√tṛp
 • tarpsy-° →√tṛp
 • tarṣ-° →√tṛṣ
 • tarṣ-° →√tṝ
 • tarṣay-° →√tṛṣ
 • tarṣiṣy-° →√tṛṣ
 • tastabh-° →√stambh
 • tastambh-° →√stambh
 • tasth-° →√sthā
 • tasthau √sthā
 • tāṃs-° →√tan
 • tā-° →√tan
 • tāḍ-° →√taḍ
 • tāḍay-° →√taḍ
 • tāḍayām √taḍ
 • tāḍayiṣy-° →√taḍ
 • tāḍy-° →√taḍ
 • tātapy-° →√tap
 • tātṛ → √tṝ
 • tātṛp → √tṛp
 • tātyaj → √tyaj
 • tātrasy-° →√tras
 • tātvary-° →√tvar
 • tān-° →√tam
 • tān-° →√tan
 • tānay-° →√tan
 • tāniṣ-° →√tan
 • tānī-° →√tan
 • tāp-° →√tap
 • tāpay-° →√tap
 • tāps-° →√tap
 • tām-° →√tam
 • tāmy-° →√tam
 • tāy-° →√tan
 • tār-° →√tṝ
 • tāray-° →√tṝ
 • tāriṣ-° →√tṝ
 • tārī-° →√tṝ
 • tārp[s]-° →√tṛp
 • tār[ṣ]-° →√tṝ
 • tāstabh → √stambh
 • tāsthā-° →√sthā
 • tik-° →√tij
 • titaniṣ-° →√tan
 • titaps-° →√tap
 • titardiṣ-° →√tṛd
 • titarpayiṣ-° →√tṛp
 • titarpiṣ-° →√tṛp
 • titarṣiṣ-° →√tṛṣ
 • titāṅs-° →√tan
 • titikṣ-° →√tij
 • titīrṣ-° →√tṝ
 • titṛts-° →√tṛd
 • titṛps-° →√tṛp
 • tityakṣ-° →√tyaj
 • tityaj-° →√tyaj
 • titrap-° →√trā
 • titras-° →√tras
 • titrasiṣ-° →√tras
 • titrās-° →√trā
 • titvar-° →√tvar
 • titvariṣ-° →√tvar
 • tiṣṭh-° →√sthā
 • tiṣṭhas-° →√sthā
 • tiṣṭhip-° →√sthā
 • tistambhiṣ-°√stambh
 • tītaḍ-° →√taḍ
 • tītan-° →√tan
 • tītap-° →√tap
 • tītar-° →√tṝ
 • tītij-° →√tij
 • tītṛd-° →√tṛd
 • tītṛp-° →√tṛp
 • tītṛṣ-° →√tṛṣ
 • tīr-° →√tṝ
 • tīry-° →√tṝ
 • tut-° →√tud
 • tutukṣ-° →√tuṣ
 • tututs-° →√tud
 • tutud-° →√tud
 • tutuṣ-° →√tuṣ
 • tutod-° →√tud
 • tutoṣ-° →√tuṣ
 • tud-° →√tud
 • tudy-° →√tud
 • tun-° →√tud
 • turay-° →√tṝ
 • tul-° →√tul
 • tulay-° →√tul
 • tuṣ-° →√tuṣ
 • tuṣṭav-° →√stu
 • tuṣṭu-° →√stu
 • tuṣṭuṣ-° →√stu
 • tuṣṭo-° →√stu
 • tuṣy-° →√tuṣ
 • tūtud-° →√tud
 • tūtul-° →√tul
 • tūtuṣ-° →√tuṣ
 • tūr-° →√tṝ
 • tūr-° →√tvar
 • tṛṇ-° →√tṛd
 • tṛṇat-° →√tṛd
 • tṛṇad-° →√tṛd
 • tṛt-° →√tṛd
 • tṛd-° →√tṛd
 • tṛdy-° →√tṛd
 • tṛnt-° →√tṛd
 • tṛnd-° →√tṛd
 • tṛp-° →√tṛp
 • tṛpnav-° →√tṛp
 • tṛpnu-° →√tṛp
 • tṛpnuv-° →√tṛp
 • tṛpno-° →√tṛp
 • tṛpy-° →√tṛp
 • tṛṣ-° →√tṛṣ
 • tṛṣy-° →√tṛṣ
 • tej-° →√tij
 • tejay-° →√tij
 • tejayām √tij
 • tetik → √tij
 • tetij → √tij
 • ten-° →√tan
 • tep-° →√tap
 • ter-° →√tṝ
 • teṣṭhay-° →√sthā
 • tokṣy-° →√tuṣ
 • tot-° →√tud
 • totudy-° →√tud
 • totur-° →√tvar
 • totuṣ → √tuṣ
 • totsy-° →√tud
 • today-° →√tud
 • tol-° →√tul
 • tolay-° →√tul
 • tolayām √tul
 • tolayiṣy-° →√tul
 • toly-° →√tul
 • toṣ-° →√tuṣ
 • toṣay-° →√tuṣ
 • taut[s]-° →√tud
 • tyak-° →√tyaj
 • tyakṣ-° →√tyaj
 • tyakṣy-° →√tyaj
 • tyaj-° →√tyaj
 • tyajy-° →√tyaj
 • tyākṣ-° →√tyaj
 • tyāj-° →√tyaj
 • tyājay-° →√tyaj
 • trap-° →√tṛp
 • trapsy-° →√tṛp
 • tras-° →√tras
 • trasi[ṣ]-° →√tras
 • trasiṣy-° →√tras
 • trasī-° →√tras
 • trasy-° →√tras
 • trā-° →√trā
 • trā-° →√trā
 • trāpay-° →√trā
 • trāp[s]-° →√tṛp
 • trāy-° →√trā
 • trās-° →√trā
 • trās-° →√tras
 • trāsay-° →√tras
 • trāsiṣ-° →√tras
 • trāsī-° →√tras
 • trāsy-° →√trā
 • tres-° →√tras
 • trpī-° →√tṛp
 • tvar-° →√tvar
 • tvariṣ-° →√tvar
 • tvariṣy-° →√tvar
 • tvarī-° →√tvar
 • tvary-° →√tvar
 • tvāray-° →√tvar
 • d-° →√dā
 • daṃś-° →√daṃś
 • daṃś-° →√daṃś
 • daṃśay-° →√daṃś
 • daṃṣ-° →√daṃś
 • dag(dh-°) √dah
 • dag-° →√dah
 • daṅk-° →√daṃś
 • daṅkṣy-° →√daṃś
 • daṇḍ-° →√daṇḍ
 • daṇḍay-° →√daṇḍ
 • daṇḍayām √daṇḍ
 • daṇḍayiṣy-° →√daṇḍ
 • daṇḍy-° →√daṇḍ
 • dat-° →√dā
 • dad-° →√dā
 • dadaṃś-° →√daṃś
 • dadaṇḍ-° →√daṇḍ
 • dadam-° →√dam
 • dadar-° →√dṝ
 • dadarp-° →√dṛp
 • dadarś-° →√dṛś
 • dadā-° →√dā
 • dadām-° →√dam
 • dadār-° →√dṝ
 • dadāh-° →√dah
 • dadṛ-° →√dṝ
 • dadṛp-° →√dṛp
 • dadṛś-° →√dṛś
 • dadau √dā
 • dadr-° →√dṝ
 • dadr-° →√drā
 • dadrā-° →√drā
 • dadrau √drā
 • dadh-° →√dhā
 • dadhar-° →√dhṛ
 • dadhā-° →√dhā
 • dadhār-° →√dhṛ
 • dadhāv-° →√dhāv
 • dadhau √dhā
 • dadhm-° →√dhmā
 • dadhmau √dhmā
 • dadhy-° →√dhyai
 • dadhyā-° →√dhyai
 • dadhyau √dhyai
 • dadhr-° →√dhṛ
 • dadhvaṃs-° →√dhvaṃs
 • dadhvan √dhvan
 • dadhvān √dhvan
 • danīdhvaṃs → √dhvaṃs
 • danīdhvasy-° →√dhvaṃs
 • dandaś → √daṃś
 • dandah → √dah
 • dandahy-° →√dah
 • dandhvan-° →√dhvan
 • dam-° →√dam
 • dam-° →√dam
 • damay-° →√dam
 • damiṣ-° →√dam
 • damiṣy-° →√dam
 • damī-° →√dam
 • damy-° →√dam
 • day-° →√ad
 • dar-° →√dṝ
 • daridrā-° →√drā
 • dari[ṣ]-° →√dṝ
 • dariṣy-° →√dṝ
 • darīdṛśy-° →√dṛś
 • darīṣy-° →√dṝ
 • dardṛś → √dṛś
 • darp-° →√dṛp
 • darpay-° →√dṛp
 • darpiṣ-° →√dṛp
 • darpiṣy-° →√dṛp
 • darpsy-° →√dṛp
 • darś-° →√dṛś
 • darśay-° →√dṛś
 • dav-° →√du
 • davidyut → √dyut
 • daś-° →√daṃś
 • daśiṣy-° →√daṃś
 • daśy-° →√daṃś
 • daṣ-° →√daṃś
 • dah-° →√dah
 • dahy-° →√dah
 • dā-° →√dā
 • dā-° →√dā
 • dāg(dh-°) √dah
 • dāṅkṣ-° →√daṃś
 • dādad → √dā
 • dādā-° →√dā
 • dādrā-° →√drā
 • dādhar-° →√dhṛ
 • dādhāray-° →√dhṛ
 • dādhāvy-° →√dhāv
 • dādhṛ → √dhṛ
 • dādhmāy-° →√dhmā
 • dādhyā-° →√dhyai
 • dādhyāy-° →√dhyai
 • dādhra-° →√dhṛ
 • dān-° →√dam
 • dāpay-° →√dā
 • dām-° →√dam
 • dāmy-° →√dam
 • dāray-° →√dṝ
 • dāriṣ-° →√dṝ
 • dārī-° →√dṝ
 • dārdṛ → √dṝ
 • dārp-° →√dṛp
 • dārps-° →√dṛp
 • dāvay-° →√du
 • dāsy-° →√dā
 • dāhay-° →√dah
 • dikṣ-° →√diś
 • dig(dh-°) √dih
 • dig-° →√dih
 • digdhi √dih
 • dits-° →√dā
 • didakṣ-° →√daṃś
 • didaṅkṣ-° →√daṃś
 • didamiṣ-° →√dam
 • didarpiṣ-° →√dṛp
 • didarśayiṣ-° →√dṛś
 • didariṣ-° →√dṝ
 • didarīṣ-° →√dṝ
 • didikṣ-° →√diś
 • didiv-° →√div①,②
 • didiś-° →√diś
 • didih-° →√dih
 • didīp-° →√dīp
 • didīpiṣ-° →√dīp
 • didṛkṣ-° →√dṛś
 • didev-° →√div①,②
 • dideviṣ-° →√div①
 • dideś-° →√diś
 • dideh-° →√dih
 • didyut-° →√dyut
 • didyutiṣ-° →√dyut
 • didyot-° →√dyut
 • didyotiṣ-° →√dyut
 • didrap-° →√drā
 • didrāpayiṣ-° →√drā
 • didrās-° →√drā
 • didvikṣ-° →√dviṣ
 • didviṣ-° →√dviṣ
 • didveṣ-° →√dviṣ
 • didhakṣ-° →√dah
 • didhariṣ-° →√dhṛ
 • didhārayiṣ-° →√dhṛ
 • didhāviṣ-° →√dhāv
 • didhikṣ-° →√dih
 • didhīrṣ-° →√dhṛ
 • didhmap-° →√dhmā
 • didhmās-° →√dhmā
 • didhyap-° →√dhyai
 • didhyās-° →√dhyai
 • didhvaṃsiṣ-° →√dhvaṃs
 • didhvaniṣ-° →√dhvan
 • diś-° →√diś
 • diśy-° →√diś
 • diṣ-° →√dā
 • diṣ-° →√diś
 • dih-° →√dih
 • dihy-° →√dih
 • dī-° →√dā
 • dīdad-° →√dā
 • dīdam-° →√dam
 • dīdar-° →√dṝ
 • dīdah-° →√dah
 • dīdip-° →√dīp
 • dīdiv-° →√div①
 • dīdiṣ-° →√diś
 • dīdih-° →√dih
 • dīdṛp-° →√dṛp
 • dīdhap-° →√dhā
 • dīdhar-° →√dhṛ
 • dīdhav-° →√dhāv
 • dīp-° →√dīp
 • dīpay-° →√dīp
 • dīpiṣ-° →√dīp
 • dīpiṣy-° →√dīp
 • dīpī-° →√dīp
 • dīpy-° →√dīp
 • dīy-° →√dā
 • dīr-° →√dṝ
 • dīrdṛś-° →√dṛś
 • dīry-° →√dṝ
 • dīv-° →√div①
 • dīvy-° →√div①
 • du-° →√du
 • dug-° →√duh
 • dug-° →√duh
 • dudav-° →√du
 • dudāv-° →√du
 • dudukṣ-° →√duṣ
 • duduv-° →√du
 • duduṣ-° →√duṣ
 • duduh-° →√duh
 • dudūṣ-° →√du
 • dudoṣ-° →√duṣ
 • dudoh-° →√duh
 • dudyūṣ-° →√div①
 • dudrāv-° →√dru
 • dudrukṣ-° →√druh
 • dudruv-° →√dru
 • dudruh-° →√druh
 • dudruhiṣ-° →√druh
 • dudrūṣ-° →√dru
 • dudroh-° →√druh
 • dudrohiṣ-° →√druh
 • dudhav-° →√dhu
 • dudhāv-° →√dhu
 • dudhukṣ-° →√duh
 • dudhuv-° →√dhu
 • dudhūṣ-° →√dhu
 • dudhrukṣ-° →√druh
 • dun-° →√du
 • dunav-° →√du
 • dunu-° →√du
 • duno-° →√du
 • dunv-° →√du
 • duṣ-° →√duṣ
 • duṣy-° →√duṣ
 • duh-° →√duh
 • duhy-° →√duh
 • dū-° →√du
 • dūduṣ-° →√duṣ
 • dūduh-° →√duh
 • dūy-° →√du
 • dūṣ-° →√duṣ
 • dūṣay-° →√duṣ
 • dṛk-° →√dṛś
 • dṛkṣ-° →√dṛś
 • dṛg-° →√dṛś
 • dṛṇ-° →√dṝ
 • dṛṇā-° →√dṝ
 • dṛṇī-° →√dṝ
 • dṛp-° →√dṛp
 • dṛpy-° →√dṛp
 • dṛś-° →√dṛś
 • dṛśy-° →√dṛś
 • dṛṣ-° →√dṛś
 • de-° →√dā
 • dekṣy-° →√diś
 • deg-° →√dih
 • dediś → √diś
 • dediśy-° →√diś
 • dediṣ → √diś
 • dedih → √dih
 • dedīpy-° →√dīp
 • dedīy-° →√dā
 • dedīry-° →√dṝ
 • dedīv-° →√div①
 • dedyut → √dyut
 • dedviṣ → √dviṣ
 • dedviṣy-° →√dviṣ dedhik-° →√dih
 • dedhīy-° →√dhā
 • dedhmīy-° →√dhmā
 • dev-° →√div①,②
 • devay-° →√div①,②
 • deviṣ-° →√div①,②
 • deviṣy-° →√div①,②
 • devī-° →√div①,②
 • deś-° →√diś
 • deśay-° →√diś
 • deṣ-° →√diś
 • deh-° →√dah
 • dehay-° →√dih
 • dehi √dā
 • do-° →√du
 • do-° →√du
 • dokṣy-° →√duṣ
 • dog-° →√duh
 • dodu → √du
 • doduṣ → √duṣ
 • doduh → √duh
 • dodrav-° →√dru
 • dodru → √dru
 • dodruh → √druh
 • dodro → √dru
 • dodrv-° →√dru
 • dodhuk → √duh
 • dodhū → √dhu
 • dodhūy-° →√dhu
 • dodho → √dhu
 • doṣ-° →√du
 • doṣ-° →√duṣ
 • doṣay-° →√duṣ
 • doṣiṣ-° →√duṣ
 • doṣī-° →√duṣ
 • doṣy-° →√du
 • doh-° →√duh
 • dohay-° →√duh
 • dau-° →√du
 • dauṣ-° →√du
 • dy-° →√ad
 • dyu-° →√div①
 • dyut-° →√duyt
 • dyuty-° →√dyut
 • dyū-° →√div①,②
 • dyotay-° →√dyut
 • dyotiṣ-° →√dyut
 • dyotiṣy-° →√dyut
 • drakṣy-° →√dṛś
 • drap-° →√dṛp
 • drapiṣy-° →√dṛp
 • drapsy-° →√dṛp
 • drav-° →√dru
 • draṣ-° →√dṛś
 • drā-° →√drā
 • drāk-° →√dṛś
 • drākṣ-° →√dṛś
 • drāg-° →√dṛś
 • drāp-° →√dṛp
 • drāpay-° →√drā
 • drāps-° →√dṛp
 • drāb-° →√dṛp
 • drāy-° →√drā
 • drāvay-° →√dru
 • drās-° →√drā
 • drāsy-° →√drā
 • dru-° →√dru
 • drukṣ-° →√druh
 • drugdh-° →√druh
 • druḍh-° →√druh
 • druh-° →√druh
 • druhy-° →√druh
 • drū-° →√dru
 • drūḍh-° →√druh
 • drūy-° →√dru
 • dro-° →√dru
 • drokṣy-° →√druh
 • drogdh-° →√druh
 • droḍh-° →√druh
 • droṣy-° →√dru
 • droh-° →√druh
 • drohiṣy-° →√druh
 • drpī-° →√dṛp
 • dvik-° →√dviṣ
 • dvikṣ-° →√dviṣ
 • dviḍ-° →√dviṣ
 • dviḍḍhi √dviṣ
 • dviṣ-° →√dviṣ
 • dviṣy-° →√dviṣ
 • dvek-° →√dviṣ
 • dvekṣy-° →√dviṣ
 • dveṭ √dviṣ
 • dveṣay-° →√dviṣ
 • dhak-° →√dah
 • dhakṣ-° →√dah
 • dhakṣy-° →√dah
 • dhag-° →√dah
 • dhat-° →√dhā
 • dhad-° →√dhā
 • dham-° →√dhmā
 • dhamiṣy-° →√dhmā
 • dhar-° →√dhṛ
 • dhariṣy-° →√dhṛ
 • dhav-° →√dhu
 • dhaviṣ-° →√dhu
 • dhaviṣy-° →√dhu
 • dhavī-° →√dhu
 • dhā-° →√dhā
 • dhākṣ-° →√dah
 • dhāpay-° →√dhā
 • dhāy-° →√dhā
 • dhār-° →√dhṛ
 • dhāray-° →√dhṛ
 • dhārṣ-° →√dhṛ
 • dhāv-° →√dhāv
 • dhāvay-° →√dhāv
 • dhāvay-° →√dhu
 • dhāviṣ-° →√dhāv
 • dhāviṣ-° →√dhu
 • dhāviṣy-° →√dhāv
 • dhāvī-° →√dhāv
 • dhāvī-° →√dhu
 • dhāvy-° →√dhāv
 • dhāsy-° →√dhā
 • dhi-° →√dhā
 • dhik-° →√dih
 • dhikṣ-° →√dih
 • dhig-° →√dih
 • dhits-° →√dhā
 • dhi[ṣ]-° →√dhā
 • dhī-° →adhi√i
 • dhī-° →√dhā
 • dhīy-° →√dhā
 • dhu-° →√dhu
 • dhuk-° →√duh
 • dhukṣ-° →√duh
 • dhug-° →√duh
 • dhugdhi √duh
 • dhun-° →√dhu
 • dhunav-° →√dhu
 • dhunā-° →√dhu
 • dhunī. √dhu
 • dhun[u]-° →√dhu
 • dhuno-° →√dhu
 • dhunv-° →√dhu
 • dhuviṣ-° →√dhu
 • dhuvī-° →√dhu
 • dhū-° →√dhu
 • dhūn-° →√dhu
 • dhūnay-° →√dhu
 • dhūnav-° →√dhu
 • dhūnā-° →√dhu
 • dhūnī-° →√dhu
 • dhūn[u]-° →√dhu
 • dhūno-° →√dhu
 • dhūnv-° →√dhu
 • dhūy-° →√dhu
 • dhū[ṣ]-° →√dhu
 • dhṛ-° →√dhṛ
 • dhṛ[ṣ]-° →√dhṛ
 • dhe-° →√dhā
 • dhek-° →√dih
 • dhekṣy-° →√dih
 • dheṣy-° →adhi√i
 • dhehi √dhā
 • dho-° →√dhu
 • dhok-° →√duh
 • dhokṣy-° →√duh
 • dho[ṣ]-° →√dhu
 • dhoṣy-° →√dhu
 • dhau-° →√dhāv
 • dhau[ṣ]-° →√dhu
 • dhmā-° →√dhmā
 • dhmāpay-°√dhmā
 • dhmāy-° →√dhmā
 • dhmā[s]-° →√dhmā
 • dhmāsy-° →√dhmā
 • dhyā-° →√dhyai
 • dhyāpay-° →√dhyai
 • dhyāy-° →√dhyai
 • dhyāsy-° →√dhyai
 • dhye-° →√dhyai
 • dhri-° →√dhṛ
 • dhriy-° →√dhṛ
 • dhvaṃs-°√dhvaṃs
 • dhvaṃsay-° →√dhvaṃs
 • dhvaṃsiṣ-° →√dhvaṃs
 • dhvaṃsiṣy-° →√dhvaṃs
 • dhvan-° →√dhvan
 • dhvanay-° →√dhvan
 • dhvani[ṣ]-° →√dhvan
 • dhvaniṣy-°√dhvan
 • dhvanī-° →√dhvan
 • dhvany-° →√dhvan
 • dhvas-° →√dhvaṃs
 • dhvas-° →√dhvaṃs
 • dhvasay-° →√dhvaṃs
 • dhvasy-° →√dhvaṃs
 • dhvān-° →√dhvan
 • dhvānay-°√dhvan
 • dhvāniṣ-° →√dhvan
 • dhvānī-° →√dhvan
 • naṃ-° →√nam
 • naṃṣ-° →√naś
 • naṃsy-° →√nam
 • na-° →√nam
 • naṅk-° →√naś
 • naṅkṣy-° →√naś
 • nats-° →√nah
 • natsy-° →√nah
 • nad(dh-°) √nah
 • nad-° →√nad
 • naday-° →√nad
 • nadi[ṣ]-° →√nad
 • nadiṣy-° →√nad
 • nady-° →√nad
 • nanad(dh-°) √nah
 • nanad-° →√nad
 • nanand-° →√nand
 • nanam-° →√nam
 • nanart-° →√nṛt
 • nanaś-° →√naś
 • nanah-° →√nah
 • nanād-° →√nad
 • nanām-° →√nam
 • nanāś-° →√naś
 • nanāh-° →√nah
 • nanṛt-° →√nṛt
 • nand-° →√nand
 • nandì-° →√nand
 • nanday-° →√nand
 • nandiṣ-° →√nand
 • nandiṣy-° →√nand
 • nandy-° →√nand
 • nannam → √nam
 • nannamy-° →√nam
 • nam-° →√nam
 • namay-° →√nam
 • namiṣy-° →√nam
 • namy-° →√nam
 • nay-° →√nī
 • nayi-° →√nī
 • nayiṣ-° →√nī
 • nayiṣy-° →√nī
 • nayī-° →√nī
 • narīnart-° →√nṛt
 • narīnṛt → √nṛt
 • narīnṛty-° →√nṛt
 • nart-° →√nṛt
 • nartay √nṛt
 • narti[ṣ]-° →√nṛt
 • nartiṣy-° →√nṛt
 • nartī-° →√nṛt
 • nartsy-° →√nṛt
 • nav-° →√nu
 • navi[ṣ]-° →√nu
 • naviṣy-° →√nu
 • naś-° →√naś
 • naśiṣy-° →√naś
 • naśy-° →√naś
 • naṣ-° →√naś
 • nah-° →√nah
 • nahy-° →√nah
 • nāts-° →√nah
 • nādi-° →√nad
 • nādī-° →√nad
 • nād(dh-°) √nah
 • nāday-° →√nad
 • nādiṣ-° →√nad
 • nānad → √nad
 • nānady-° →√nad
 • nānand → √nand
 • nānaś → √naś
 • nānah → √nah
 • nānahy-° →√nah
 • nām-° →√nam
 • nāmay-° →√nam
 • nāy-° →√nī
 • nāyay-° →√nī
 • nāvay-° →√nu
 • nāviṣ-° →√nu
 • nāvī-° →√nu
 • nāvīno-° →√nu
 • nāś-° →√naś
 • nāśay-° →√naś
 • nāh-° →√nah
 • nāhay-° →√nah
 • ninaṅkṣ-° →√naś
 • ninats-° →√nah
 • ninadiṣ-° →√nad
 • ninandiṣ-° →√nand
 • ninams-° →√nam
 • ninay-° →√nī
 • ninartiṣ-° →√nṛt
 • ninaśiṣ-° →√naś
 • nināy-° →√nī
 • nināśayiṣ-° →√naś
 • ninits-° →√nind
 • ninind-° →√nind
 • ninind-° →√nind
 • ninindiṣ-° →√nind
 • niniṣ-° →√an
 • ninīṣ-° →√nī
 • ninṛts-° →√nṛt
 • nind-° →√nind
 • nindi-° →√nind
 • nindī-° →√nind
 • ninday-° →√nind
 • nindiṣ-° →√nind
 • nindiṣy-° →√nind
 • nindy-° →√nind
 • niny-° →√nī
 • nī-° →√nī
 • nīnad-° →√nad
 • nīnam-° →√nam
 • nīnay-° →√nī
 • nīnaś-° →√naś
 • nīnah-° →√nah
 • nīnṛt-° →√nṛt
 • nīy-° →√nī
 • nu-° →√nu
 • nut-° →√nud
 • nut[s]-° →√nud
 • nud-° →√nud
 • nudy-° →√nud
 • nun-° →√nud
 • nunav-° →√nu
 • nunāv-° →√nu
 • nunuts-° →√nud
 • nunud-° →√nud
 • nunu[v]-° →√nu
 • nunūṣ-° →√nu
 • nuno-° →√nu
 • nunod-° →√nud
 • nuv-° →√nu
 • nuv-° →√nu
 • nuviṣy-° →√nu
 • nū-° →√nu
 • nū-° →√nu
 • nūnav-° →√nu
 • nūnud-° →√nud
 • nū[ṣ]-° →√nu
 • nṛty-° →√nṛt
 • ne-° →√nī
 • ne-° →√nī
 • ned-° →√nad
 • nenīy-° →√nī
 • nem-° →√nam
 • neś-° →√naś
 • ne[ṣ]-° →√nī
 • neṣy-° →√nī
 • neh-° →√nah
 • naiṣ-° →√nī
 • no-° →√nu
 • notsy-° →√nud
 • nod-° →√nud
 • noday-° →√nud
 • nonav-° →√nu
 • nonāv-° →√nu
 • nonu-° →√nu
 • nonudy-° →√nud
 • noṣy-° →√nu
 • nau-° →√nu
 • naut[s]-° →√nud
 • nau[ṣ]-° →√nu
 • p-° →√pā①
 • pak-° →√pac
 • pak[ṣ]-° →√pac
 • pakṣy-° →√pac
 • pac-° →√pac
 • pacy-° →√pac
 • paṭ-° →√paṭ
 • paṭi[ṣ]-° →√paṭ
 • paṭiṣy-° →√paṭ
 • paṭh-° →√paṭh
 • paṭhi[ṣ]-° →√paṭh
 • paṭhiṣy-° →√paṭh
 • paṭhy-° →√paṭh
 • paṇ-° →√paṇ
 • paṇay-° →√paṇ
 • paṇiṣ-° →√paṇ
 • paṇiṣy-° →√paṇ
 • paṇy-° →√paṇ
 • pat-° →√pad
 • pat-° →√pat
 • patipaty-° →√pat
 • patiṣy-° →√pat
 • paty-° →√pat
 • pat[s]-° →√pad
 • patsy-° →√pad
 • pad-° →√pad
 • pady-° →√pad
 • pan-° →√pad
 • panīpat → √pat
 • panīpady-° →√pad
 • pap-° →√pā①,②
 • papak-° →√pac
 • papac-° →√pac
 • papaṭ-° →√paṭ
 • papaṭh-° →√paṭh
 • papat-° →√pat
 • papad-° →√pad
 • papar-° →√pṛ
 • papā-° →√pā①,②
 • papāc-° →√pac
 • papāṭ-° →paṭ
 • papāṭh-° →√paṭh
 • papāt-° →√pat
 • papād-° →√pad
 • papār-° →√pṝ
 • papau √pā①,②
 • papt-° →√pat
 • papr-° →√pṝ
 • papr-° →√pṛ
 • papracch-° →√prach
 • paprath-° →√prath
 • paphal-° →√phal
 • paphāl-° →√phal
 • pampaṇ-° →√paṇ
 • par-° →√pṝ
 • par-° →√pṛ
 • pari[ṣ]-° →√pṝ
 • pariṣy-° →√pṝ
 • pariṣy-° →√pṛ
 • parīpṛch → √prach
 • parīṣy-° →√pṝ
 • parīspṛś → √spṛś
 • palāy-° →√palāy
 • palāyay-° →√palāy
 • palāyām √palāy
 • palāyi[ṣ]-° →√palāy
 • palāyiṣy-° →√palāy
 • palāyy-° →√palāy
 • pav-° →√pū
 • pavay-° →√pū
 • paviṣy-° →√pū
 • paś-° →√paś
 • paśy-° →√paś
 • paśy-° →√dṛś
 • paspardh-° →√spardh
 • pasparś-° →√spṛś
 • pasparś-° →√spṛś
 • paspaś-° →√paś
 • paspṛdh-° →√spardh
 • paspṛś-° →√spṛś
 • pā-° →√pā①,②
 • pāk-° →√pac
 • pāk[ṣ]-° →√pac
 • pāc-° →√pac
 • pācay-° →√pac
 • pāṭ-° →√paṭ
 • pāṭay-° →√paṭ
 • pāṭi[ṣ]-° →√paṭ
 • pāṭh-° →√paṭh
 • pāṭhay-° →√paṭh
 • pāṭhiṣ-° →√paṭh
 • pāṭhī-° →√paṭh
 • pāṇay-° →√paṇ
 • pāt-° →√pat
 • pātay-° →√pat
 • pāt[s]-° →√pad
 • pād-° →√pad
 • pāday-° →√pad
 • pāpacy-° →√pac
 • pāpaṭh → √paṭh
 • pāpaṭhy-° →√paṭh
 • pāpat → √pat
 • pāpā → √pā①,②
 • pāpṛ → √pṝ
 • pāy-° →√pā②
 • pāyay-° →√pā①
 • pāray-° →√pṝ
 • pāray-° →√pṛ
 • pāriṣ-° →√pṝ
 • pārī-° →√pṝ
 • pāl-° →√pā②
 • pālay-° →√pā②
 • pāvay-° →√pū
 • pāvi-° →√pū
 • pāviṣ-° →√pū
 • pāvī-° →√pū
 • pās-° →√pā②
 • pāspṛdh → √spardh
 • pāsy-° →√pā①,②
 • pits-° →√pad
 • pits-° →√pat
 • pipakṣ-° →√pac
 • pipaṭiṣ-° →√paṭ
 • pipaṭhiṣ-° →√paṭh
 • pipaṇiṣ-° →√paṇ
 • pipatiṣ-° →√pat
 • pipar-° →√pṝ
 • piparīṣ-° →√pṝ
 • pipaviṣ-° →√pū
 • pipādayiṣ-° →√pad
 • pipāyayiṣ-° →√pā①
 • pipās-° →√pā①,②
 • pipīḍ-° →√pīḍ
 • pipīḍayiṣ-° →√pīḍ
 • pipṛ-° →√pṝ
 • pipṛcchiṣ-° →√prach
 • pipy-° →√pyāy
 • pipyāyiṣ-° →√pyāy
 • pipr-° →√pṝ
 • piprathiṣ-° →√prath
 • pipray-° →√prī
 • piprāy-° →√prī
 • pipriy-° →√prī
 • piprīṣ-° →√prī
 • pipre-° →√prī
 • piplav-° →√plu
 • piphaliṣ-° →√phal
 • pib-° →√pā①
 • pispardhiṣ-° →√spardh
 • pispṛkṣ-° →√spṛś
 • pispṛh-° →√spṛh
 • pispṛhayiṣ-° →√spṛh
 • pī-° →√pā①
 • pī-° →√pyāy
 • pīḍ-° →√pīḍ
 • pīḍay-° →√pīḍ
 • pīḍayām √pīḍ
 • pīḍayiṣy-° →√pīḍ
 • pīḍy-° →√pīḍ
 • pīpac-° →√pac
 • pīpaṭ-° →√paṭ
 • pīpaṭh-° →√paṭh
 • pīpaṇ-° →√paṇ
 • pīpat-° →√pat
 • pīpad-° →√pad
 • pīpar-° →√pṛ
 • pīpar-° →√pṝ
 • pīpal-° →√pā②
 • pīpiḍ-° →√pīḍ
 • pīpy-° →√pā①
 • pīphal-° →√phal
 • pīy-° →√pā①
 • pun-° →√pū
 • punā-° →√pū
 • punī-° →√pū
 • punīhi √pū
 • pupav-° →√pū
 • pupāv-° →√pū
 • pupukṣ-° →√puṣ
 • pupuv-° →√pū
 • pupuṣ-° →√puṣ
 • pupuṣiṣ-° →√puṣ
 • pupūj-° →√pūj
 • pupūjayiṣ-° →√pūj
 • pupūr-° →√pṝ
 • pupūrṣ-° →√pṝ
 • pupūrṣ-° →√pṛ
 • pupūṣ-° →√pū
 • pupoṣ-° →√puṣ
 • pupoṣiṣ-° →√puṣ
 • puplav-° →√plu
 • pupluv-° →√plu
 • puplūṣ-° →√plu
 • puṣ-° →√puṣ
 • puṣṇ-° →√puṣ
 • puṣṇā-° →√puṣ
 • puṣṇāna √puṣ
 • puṣṇī-° →√puṣ
 • puṣy-° →√puṣ
 • pusphuṭ-° →√sphuṭ
 • pusphuṭiṣ-° →√sphur
 • pusphur-° →√sphur
 • pusphuriṣ-° →√sphur
 • pusphoṭ-° →√sphuṭ
 • pusphor-° →√sphur
 • pū-° →√pū
 • pūj-° →√pūj
 • pūjay-° →√pūj
 • pūjayām √pūj
 • pūjayiṣy-° →√pūj
 • pūjy-° →√pūj
 • pūpav-° →√pū
 • pūpuj-° →√pūj
 • pūpur-° →√pṝ
 • pūpuṣ-° →√puṣ
 • pūy-° →√pū
 • pūr-° →√pṝ
 • pūray-° →√pṝ
 • pūry-° →√pṝ
 • pṛ-° →√pṝ
 • pṛ-° →√pṛ
 • pṛiṇīhi √prī
 • pṛcch-° →√prach
 • pṛcchy-° →√prach
 • pṛṇ-° →√pṝ
 • pṛṇ-° →√pṛ
 • pṛṇav-° →√pṛ
 • pṛṇā-° →√pṝ
 • pṛṇī-° →√pṝ
 • pṛṇu-° →√pṛ
 • pṛṇo-° →√pṛ
 • pṛṇv-° →√pṛ
 • pṛṣ-° →√prach
 • pe-° →√pā①
 • pec-° →√pac
 • peṭ-° →√paṭ
 • peṭh-° →√paṭh
 • peṇ-° →√paṇ
 • pet-° →√pat
 • ped-° →√pad
 • pepīy-° →√pā①
 • peprī → √prī
 • pepre → √prī
 • po-° →√pū
 • pokṣy-° →√puṣ
 • popu → √pū
 • popuṣ → √puṣ
 • popūr-° →√pṝ
 • poplūy-° →√plu
 • poṣ-° →√puṣ
 • poṣay-° →√puṣ
 • poṣi-° →√puṣ
 • poṣiṣ-° →√puṣ
 • poṣiṣy-° →√puṣ
 • poṣī-° →√puṣ
 • posphur → √sphur
 • pyā-° →√pyāy
 • pyāy-° →√pyāy
 • pyāyay-° →√pyāy
 • pyāyi[ṣ]-° →√pyāy
 • pyāyiṣy-° →√pyāy
 • prak-° →√prach
 • prakṣy-° →√prach
 • prag-° →√prach
 • pracchay-° →√prach
 • prath-° →√prath
 • prathay-° →√prath
 • prathi[ṣ]-° →√prath
 • prathiṣy-° →√prath
 • praṣ-° →√prach
 • prāk-° →√prach
 • prākṣ-° →√prach
 • pri-° →√prī
 • pri-° →√pṛ
 • priy-° →√pṛ
 • prī-° →√prī
 • prīṇ-° →√prī
 • prīṇay-° →√prī
 • prīṇā-° →√prī
 • prīṇī-° →√prī
 • prīy-° →√prī
 • pre-° →√prī
 • pre[ṣ]-° →√prī
 • preṣy-° →√prī
 • praiṣ-° →√prī
 • plav-° →√plu
 • plāv-° →√plu
 • plāvay-° →√plu
 • plu-° →√plu
 • plū-° →√plu
 • plūy-° →√plu
 • plo-° →√plu
 • plo[ṣ]-° →√plu
 • ploṣy-° →√plu
 • phal-° →√phal
 • phali[ṣ]-° →√phal
 • phaliṣy-° →√phal
 • phālay-° →√phal
 • phāliṣ-° →√phal
 • phālī-° →√phal
 • phel-° →√phal
 • bad(dh-°) √bandh
 • badh-° →√bandh
 • badhy-° →√bandh
 • banībhraṃś → √bhraṃś
 • banībhraśy-° →√bhraṃś
 • band(dh-°) √bandh
 • band(dh-°) √bandh
 • bandh-° →√bandh
 • bandhay-° →√bandh
 • bandhiṣy-° →√bandh
 • bandhn-° →√bandh
 • bandhnā-° →√bandh
 • bandhnāna √bandh
 • bandhnī-° →√bandh
 • babandh-° →√bandh
 • babandh-° →√bandh
 • babarh-° →√bṛḥ
 • babarh-° →√bṛh
 • babādh-° →√bādh
 • babādh-° →√bādh
 • babṛh-° →√bṛh
 • babh-° →√bhā
 • babhakṣ-° →√bhakṣ
 • babhaj-° →√bhaj
 • babhañj-° →√bhañj
 • babhañj-° →√bhañj
 • babhar-° →√bhṛ
 • babharj-° →√bhrajj
 • babharjj-° →√bhrajj
 • babhāj-° →√bhaj
 • babhār-° →√bhṛ
 • babhāṣ-° →√bhāṣ
 • babhāṣ-° →√bhāṣ
 • babhās-° →√bhās
 • babhās-° →√bhās
 • babhū[v]-° →√bhū
 • babhau √bhā
 • babhr-° →√bhṛ
 • babhraṃś-° →√bhraṃś
 • babhrajj-° →√bhrajj
 • babhram-° →√bhram
 • babhrāj-° →√bhrāj
 • babhrām-° →√bhram
 • bambhajy-° →√bhañj
 • bambhañj → √bhañj
 • bambhram → √bhram
 • bambhramy-° →√bhram
 • barībṛjjy-° →√bhrajj
 • barībhar-° →√bhṛ
 • barbṛh → √bṛh
 • barh-° →√bṛh
 • barhay-° →√bṛh
 • barhi[ṣ]-° →√bṛh
 • barhiṣy-° →√bṛh
 • barhī-° →√bṛh
 • bādh-° →√bādh
 • bādhay-° →√bādh
 • bādhi[ṣ]-° →√bādh
 • bādhiṣy-° →√bādh
 • bādhy-° →√bādh
 • bānd(dh-°) √bandh
 • bābadh → √bādh
 • bābadhy-° →√bandh
 • bābandh → √bandh
 • bābhaj → √bhaj
 • bābharṣ → √bhrajj
 • bābhā-° →√bhā
 • bābhās → √bhās
 • bābhraj → √bhrajj
 • bābhraśy-°√bhraṃś
 • bābhraṣ → √bhrajj
 • bābhrāj → √bhrāj
 • bibarhiṣ-° →√bṛh
 • bibādhiṣ-° →√bādh
 • bibhakṣ-° →√bhaj
 • bibhakṣayiṣ-° →√bhakṣ
 • bibhakṣiṣ-° →√bhakṣ
 • bibhaṅkṣ-° →√bhañj
 • bibhants-° →√bandh
 • bibhay-° →√bhī
 • bibhay-° →√bhī
 • bibhayām √bhī
 • bibhar-° →√bhṛ
 • bibharām √bhṛ
 • bibhariṣ-° →√bhṛ
 • bibharkṣ-° →√bhrajj
 • bibhāy-° →√bhī
 • bibhāvayiṣ-° →√bhū
 • bibhāṣiṣ-° →√bhāṣ
 • bibhās-° →√bhā
 • bibhāsiṣ-° →√bhās
 • bibhi-° →√bhī
 • bibhikṣ-° →√bhikṣ
 • bibhikṣ-° →√bhikṣ
 • bibhits-° →√bhid
 • bibhid-° →√bhid
 • bibhīṣ-° →√bhī
 • bibhṛ-° →√bhṛ
 • bibhe-° →√bhī
 • bibhed-° →√bhid
 • bibhy-° →√bhī
 • bibhr-° →√bhṛ
 • bibhrakṣ-° →√bhrajj
 • bibhraj-° →√bhrāj
 • bibhrajjiṣ-° →√bhrajj
 • bibhram-° →√bhram
 • bibhramiṣ-° →√bhram
 • bibhramśiṣ-° →√bhraṃś
 • bibhrājiṣ-° →√bhrāj
 • bībhaj-° →√bhaj
 • bībhap-° →√bhā
 • bībhay-° →√bhī
 • bībhar-° →√bhṛ
 • bībhav-° →√bhū
 • bībhaṣ-° →√bhāṣ
 • bībhas-° →√bhās
 • bībhid-° →√bhid
 • bībhiṣ-° →√bhī
 • bud(dh-°) √budh
 • bud(dh-°) √budh
 • budh-° →√budh
 • budh-° →√budh
 • budhy-° →√budh
 • budhy-° →√budh
 • bubudh-° →√budh
 • bubodh-° →√budh
 • bubodhayiṣ-° →√budh
 • bubodhiṣ-° →√budh
 • bubhukṣ-° →√bhuj
 • bubhuj-° →√bhuj
 • bubhuts-° →√budh
 • bubhūrṣ-° →√bhṛ
 • bubhūṣ-° →√bhū
 • bubhūṣ-° →√bhūṣ
 • bubhūṣ-° →√bhūṣ
 • bubhūṣiṣ-° →√bhūṣ
 • bubhoj-° →√bhuj
 • būbudh-° →√budh
 • būbhuj-° →√bhuj
 • būbhuv-° →√bhū
 • bṛ(ḍh-°) √bṛh
 • bṛṇh-° →√bṛh
 • bṛh-° →√bṛh
 • bṛhy-° →√bṛh
 • bedh-° →√bandh
 • bebhid → √bhid
 • bebhidy-° →√bhid
 • bebhī → √bhī
 • bebhīy-° →√bhī
 • bod(dh-°) √budh
 • bodh-° →√budh
 • bodhay-° →√budh
 • bodhiṣ-° →√budh
 • bodhiṣy-° →√budh
 • bodhī-° →√budh
 • bobudh → √budh
 • bobudhy-° →√budh
 • bobhav-° →√bhū
 • bobhuj → √bhuj
 • bobhujy-° →√bhuj
 • bobhū → √bhū
 • bobhūy-° →√bhū
 • bobho → √bhū
 • bobhv-° →√bhū
 • baud(dh-°) √budh
 • brav-° →√brū
 • bravī-° →√brū
 • bruv-° →√brū
 • brū-° →√brū
 • brūhi √brū
 • bhak-° →√bhaj
 • bhak-° →√bhaj
 • bhak-° →√bhañj
 • bhakṣ-° →√bhakṣ
 • bhakṣ-° →√bhaj
 • bhakṣay-° →√bhakṣ
 • bhakṣayām √bhakṣ
 • bhakṣayi-° →√bhakṣ
 • bhakṣayiṣy-° →√bhakṣ
 • bhakṣi-° →√bhakṣ
 • bhakṣy-° →√bhaj
 • bhakṣy-° →√bhakṣ
 • bhag-° →√bhañj
 • bhaṅk-° →√bhañj
 • bhaṅk-° →√bhañj
 • bhaṅk[ṣ]-° →√bhañj
 • bhaṅkṣy-° →√bhañj
 • bhaṅg-° →√bhañj
 • bhaṅgdhi √bhañj
 • bhaj-° →√bhaj
 • bhaj-° →√bhañj
 • bhaji-° →√bhaj
 • bhajiṣy-° →√bhaj
 • bhajy-° →√bhaj
 • bhajy-° →√bhañj
 • bhañj-° →√bhañj
 • bhañj-° →√bhañj
 • bhañjay-° →√bhañj
 • bhanak-° →√bhañj
 • bhanaj-° →√bhañj
 • bhant-° →√bandh
 • bhants-° →√bandh
 • bhantsy-° →√bandh
 • bhand-° →√bandh
 • bhay-° →√bhī
 • bhar-° →√bhṛ
 • bharibhra-° →√bhṛ
 • bhariṣy-° →√bhṛ
 • bhark[ṣ]-° →√bhrajj
 • bharkṣy-° →√bhrajj
 • bharkṣy-° →√bṛh
 • bharg-° →√bhrajj
 • bharjay-° →√bhrajj
 • bharṣ-° →√bhrajj
 • bhav-° →√bhū
 • bhavi[ṣ]-° →√bhū
 • bhaviṣy-° →√bhū
 • bhā-° →√bhā
 • bhāk-° →√bhaj
 • bhākṣ-° →√bhaj
 • bhāṅk[ṣ]-° →√bhañj
 • bhāj-° →√bhaj
 • bhāj-° →√bhaj
 • bhāj-° →√bhañj
 • bhājay-° →√bhaj
 • bhānts-° →√bandh
 • bhāpay-° →√bhā
 • bhāy-° →√bhā
 • bhāy-° →√bhī
 • bhāy-° →√bhā
 • bhāy-° →√bhī
 • bhāyay-° →√bhī
 • bhār-° →√bhṛ
 • bhāray-° →√bhṛ
 • bhārkṣ-° →√bhrajj
 • bhār[ṣ]-° →√bhṛ
 • bhāv-° →√bhū
 • bhāvay-° →√bhū
 • bhāṣ-° →√bhāṣ
 • bhāṣay-° →√bhāṣ
 • bhāṣiṣ-° →√bhāṣ
 • bhāṣiṣy-° →√bhāṣ
 • bhāṣī-° →√bhāṣ
 • bhāṣy-° →√bhāṣ
 • bhā[s]-° →√bhā
 • bhās-° →√bhās
 • bhāsay-° →√bhās
 • bhāsi[ṣ]-° →√bhās
 • bhāsiṣy-° →√bhās
 • bhāsy-° →√bhās
 • bhāsy-° →√bhā
 • bhikṣ-° →√bhikṣ
 • bhikṣay-° →√bhikṣ
 • bhikṣi[ṣ]-° →√bhikṣ
 • bhikṣiṣy-° →√bhikṣ
 • bhikṣy-° →√bhikṣ
 • bhit-° →√bhid
 • bhit[s]-° →√bhid
 • bhid-° →√bhid
 • bhid-° →√bhid
 • bhid-° →√bhid
 • bhidy-° →√bhid
 • bhin-° →√bhid
 • bhinat-° →√bhid
 • bhinad-° →√bhid
 • bhint-° →√bhid
 • bhind-° →√bhid
 • bhinddhi √bhid
 • bhi[ṣ]-° →√bhā
 • bhī-° →√bhī
 • bhīy-° →√bhī
 • bhīsay-° →√bhī
 • bhuk-° →√bhuj
 • bhuk[ṣ]-° →√bhuj
 • bhug-° →√bhuj
 • bhuṅk-° →√bhuj
 • bhuṅg-° →√bhuj
 • bhuṅgdhi √bhuj
 • bhuj-° →√bhuj
 • bhujy-° →√bhuj
 • bhuñj-° →√bhuj
 • bhuñjāpay-° →√bhuj
 • bhut[s]-° →√budh
 • bhud(dhv-°) √budh
 • bhunak-° →√bhuj
 • bhunaj-° →√bhuj
 • bhū-° →√bhū
 • bhū-° →√bhū
 • bhūy-° →√bhū
 • bhūv-° →√bhū
 • bhūṣ-° →√bhūṣ
 • bhūṣay-° →√bhūṣ
 • bhūṣi[ṣ]-° →√bhūṣ
 • bhūṣiṣy-° →√bhūṣ
 • bhūṣī-° →√bhūṣ
 • bhṛ-° →√bhṛ
 • bhṛkṣ-° →√bṛh
 • bhṛjj-° →√bhrajj
 • bhṛjjy-° →√bhrajj
 • bhṛ[ṣ]-° →√bhṛ
 • bhṛṣ-° →√bhraṃś
 • bhṛṣ-° →√bhrajj
 • bhe-° →√bhī
 • bhej-° →√bhaj
 • bhet-° →√bhid
 • bhetsy-° →√bhid
 • bhed-° →√bhid
 • bheday-° →√bhid
 • bhe[ṣ]-° →√bhī
 • bheṣy-° →√bhī
 • bhait[s]-° →√bhid
 • bhai[ṣ]-° →√bhī
 • bhok-° →√bhuj
 • bhokṣy-° →√bhuj
 • bhog-° →√bhuj
 • bhoj-° →√bhuj
 • bhojay-° →√bhuj
 • bhot-° →√budh
 • bhauk[ṣ]-° →√bhuj
 • bhaut[s]-° →√budh
 • bhraṃś-° →√bhraṃś
 • bhraṃśay-° →√bhraṃś
 • bhraṃśi[ṣ]-° →√bhraṃś
 • bhraṃśiṣy-° →√bhraṃś
 • bhraṃśī-° →√bhraṃś
 • bhrak[ṣ]-° →√bhrajj
 • bhrakṣy-° →√bhrajj
 • bhrag-° →√bhrajj
 • bhrajjay-° →√bhrajj
 • bhram-° →√bhram
 • bhram-° →√bhram
 • bhramay-° →√bhram
 • bhrami[ṣ]-° →√bhram
 • bhramiṣy-° →√bhram
 • bhramī-° →√bhram
 • bhramy-° →√bhram
 • bhramy-° →√bhram
 • bhraś-° →√bhraṃś
 • bhraśy-° →√bhraṃś
 • bhraṣ-° →√bhraṃś
 • bhraṣ-° →√bhrajj
 • bhrāk-° →√bhrajj
 • bhrāk[ṣ]-° →√bhrajj
 • bhrāj-° →√bhrāj
 • bhrājay-° →√bhrāj
 • bhrājiṣ-° →√bhrāj
 • bhrājiṣy-° →√bhrāj
 • bhrājy-° →√bhrāj
 • bhrān-° →√bhram
 • bhrām-° →√bhram
 • bhrāmay-° →√bhram
 • bhrāmy-° →√bhram
 • bhriy-° →√bhṛ
 • bhrem-° →√bhram
 • maṃ-° →√man
 • maṃ[s]-° →√man
 • maṃsy-° →√man
 • maṃh-° →√maṃh
 • maṃhay-° →√maṃh
 • maṃhi[ṣ]-° →√maṃh
 • maṃhiṣ-° →√maṃh
 • maṃhī-° →√maṃh
 • maṃhy-° →√maṃh
 • ma-° →√mā
 • ma-° →√man
 • mak-° →√majj
 • mag-° →√majj
 • maṅk-° →√majj
 • maṅk[ṣ]-° →√majj
 • maṅkṣy-° →√majj
 • maṅg-° →√majj
 • majj-° →√majj
 • majjay-° →√majj
 • majjiṣy-° →√majj
 • majjy-° →√majj
 • mat-° →√mad
 • mat-° →√man
 • mat[s]-° →√mad
 • math-° →√ma[n]th
 • mathay-° →√ma[n]th
 • mathi[ṣ]-° →√ma[n]th
 • mathiṣy-° →√ma[n]th
 • mathī-° →√ma[n]th
 • mathn-° →√ma[n]th
 • mathnā-° →√ma[n]th
 • mathnī-° →√ma[n]th
 • mathy-° →√ma[n]th
 • mad-° →√mad
 • maday-° →√mad
 • madiṣy-° →√mad
 • mady-° →√mad
 • man-° →√man
 • man-° →√mnā
 • manav-° →√man
 • mani[ṣ]-° →√man
 • maniṣy-° →√man
 • manu-° →√man
 • manth-° →√ma[n]th
 • manthay-° →√ma[n]th
 • manthi[ṣ]-° →√ma[n]th
 • manthiṣy-° →√ma[n]th
 • manthī-° →√ma[n]th
 • mand-° →√mand
 • mandi[ṣ]-° →√mand
 • mandiṣy-° →√mand
 • mandī-° →√mand
 • mandy-° →√mand
 • manman → √man
 • many-° →√man
 • manv-° →√man
 • mam-° →√mā
 • mamaṃh-° →√maṃh
 • mamajj-° →√majj
 • mamath-° →√ma[n]th
 • mamad-° →√mad
 • mamanth-° →√ma[n]th
 • mamand-° →√mad
 • mamand-° →√mand
 • mamard-° →√mṛd
 • mamard-° →√mṛd
 • mamarś-° →√mṛś
 • mamarṣ-° →√mṛṣ
 • mamah-° →√mah
 • mamā-° →√mā
 • mamāth-° →√ma[n]th
 • mamād-° →√mad
 • mamār-° →√mṛ
 • mamārj-° →√mṛj
 • mamāh-° →√mah
 • mamāh-° →√maṃh
 • mamṛg-° →√mṛg
 • mamṛj-° →√mṛj
 • mamṛd-° →√mṛd
 • mamṛś-° →√mṛś
 • mamṛṣ-° →√mṛṣ
 • mamau √mā
 • mamn-° →√man
 • mamn-° →√mnā
 • mamnau √mnā
 • mammath → √ma[n]th
 • mamr-° →√mṛ
 • maml-° →√mlai
 • mamlau √mlai
 • mar-° →√mṛ
 • mariṣy-° →√mṛ
 • marīmar → √mṛ
 • marīmard → √mṛd
 • marīmṛ → √mṛ
 • marīmṛjy-° →√mṛj
 • marīmṛd → √mṛd
 • marīmṛśy-° →√mṛś
 • markṣy-° →√mṛś
 • marjay-° →√mṛj
 • mard-° →√mṛd
 • marday √mṛd
 • mardiṣ-° →√mṛd
 • mardiṣy-° →√mṛd
 • mardī-° →√mṛd
 • marmārṣ-° →√mṛj
 • marmṛj → √mṛj
 • marmṛjy-° →√mṛj
 • marmṛś → √mṛś
 • marś-° →√mṛś
 • marśay-° →√mṛś
 • marṣ-° →√mṛj
 • marṣ-° →√mṛś
 • marṣ-° →√mṛṣ
 • marṣay-° →√mṛṣ
 • marṣi[ṣ]-° →√mṛṣ
 • marṣiṣy-° →√mṛṣ
 • marṣī-° →√mṛṣ
 • mah-° →√maṃh
 • mah-° →√mah
 • mahay-° →√mah
 • mahay-° →√mah
 • mahay-° →√maṃh
 • mahiṣ-° →√mah
 • mahiṣy-° →√mah
 • mahiṣy-° →√maṃh
 • mahī-° →√mah
 • mahy-° →√mah
 • mā-° →√mā
 • māṅk[ṣ]-° →√majj
 • māthay-° →√ma[n]th
 • mād-° →√mad
 • māday-° →√mad
 • mādi[ṣ]-° →√mad
 • mādī-° →√mad
 • mādy-° →√mad
 • mān-° →√man
 • mānay-° →√man
 • māpay-° →√mā
 • māmaṅk → √majj
 • māmajjy-° →√majj
 • māmath → √ma[n]th
 • māmad → √mad
 • māmanth → √ma[n]th
 • māmā-° →√mā
 • māmṛṣ → √mṛṣ
 • māmnā-° →√mnā
 • māmnāy √mnā
 • māy-° →√mā
 • mār-° →√mṛ
 • māray-° →√mṛ
 • mārk-° →√mṛj
 • mārkṣ-° →√mṛj
 • mārkṣ-° →√mṛś
 • mārkṣy-° →√mṛj
 • mārj-° →√mṛj
 • mārjay-° →√mṛj
 • mārji[ṣ]-° →√mṛj
 • mārjiṣy-° →√mṛj
 • mārjī-° →√mṛj
 • mārṭ √mṛj
 • mārṣ-° →√mṛj
 • mārṣ-° →√mṛj
 • mārṣ-° →√mṛś
 • mās-° →√mā
 • māsy-° →√mā
 • māhay-° →√mah
 • mi-° →√mā
 • mikṣ-° →√mih
 • mits-° →√mā
 • mim-° →√mā
 • mimaṃs-° →√man
 • mimaṃhiṣ-° →√maṃh
 • mimaṅkṣ-° →√majj
 • mimathiṣ-° →√ma[n]th
 • mimadiṣ-° →√mad
 • mimaniṣ-° →√man
 • mimanthiṣ-° →√ma[n]th
 • mimardiṣ-° →√mṛd
 • mimarṣiṣ-° →√mṛṣ
 • mimahiṣ-° →√mah
 • mimā-° →√mā
 • mimārayiṣ-° →√mṛ
 • mimārjiṣ-° →√mṛj
 • mimikṣ-° →√mih
 • mimil-° →√mil
 • mimiliṣ-° →√mil
 • mimih-° →√mih
 • mimī-° →√mā
 • mimīl-° →√mīl
 • mimīliṣ-° →√mīl
 • mimīhi √mā
 • mimṛkṣ-° →√mṛj
 • mimṛkṣ-° →√mṛś
 • mimel-° →√mil
 • mimeh-° →√mih
 • mimnap-° →√mnā
 • mimnās-° →√mnā
 • mimlap-° →√mlai
 • mimlās-° →√mlai
 • mimlecch-° →√mlecch
 • mimlecchiṣ-° →√mlecch
 • mil-° →√mil
 • mily-° →√mil
 • mih-° →√mih
 • mī(ḍh-°) √mih
 • mī-° →√mā
 • mīmath-°√ma[n]th
 • mīmad-° →√mad
 • mīman-° →√man
 • mīmap-° →√mā
 • mīmar-° →√mṛ
 • mīmāṃs-° →√man
 • mīmāṃsy-° →√man
 • mīmil-° →√mil
 • mīmil-° →√mīl
 • mīmih-° →√mih
 • mīmṛj-° →√mṛj
 • mīmṛd-° →√mṛd
 • mīmṛś-° →√mṛś
 • mīy-° →√mā
 • mīl-° →√mīl
 • mīlay-° →√mīl
 • mīli[ṣ]-° →√mīl
 • mīliṣy-° →√mīl
 • mīlī-° →√mīl
 • mīly-° →√mīl
 • muk-° →√muc
 • mukṣ-° →√muc
 • mug(dh-°) √muh
 • mug-° →√muc
 • muc-° →√muc
 • mucy-° →√muc
 • muñc-° →√muc
 • mud-° →√mud
 • mudy-° →√mud
 • mumukṣ-° →√muc
 • mumukṣ-° →√muh
 • mumuc-° →√muc
 • mumud-° →√mud
 • mumudiṣ-° →√mud
 • mumuṣ-° →√muṣ
 • mumuṣiṣ-° →√muṣ
 • mumuh-° →√muh
 • mumuhiṣ-° →√muh
 • mumūrcch-° →√mūrch
 • mumūrcchiṣ-° →√mūrch
 • mumūrṣ-° →√mṛ
 • mumoc-° →√muc
 • mumod-° →√mud
 • mumodiṣ-° →√mud
 • mumoṣ-° →√muṣ
 • mumoh-° →√muh
 • mumohiṣ-° →√muh
 • muṣ-° →√muṣ
 • muṣṇ-° →√muṣ
 • muṣṇā-° →√muṣ
 • muṣṇī-° →√muṣ
 • muṣy-° →√muṣ
 • muh-° →√muh
 • muhy-° →√muh
 • mū(ḍh-°) √muh
 • mūmuc-° →√muc
 • mūmud-° →√mud
 • mūmuṣ-° →√muṣ
 • mūmuh-° →√muh
 • mūr-° →√mūrch
 • mūrcch-° →√mūrch
 • mūrcchay-° →√mūrch
 • mūrcchi[ṣ]-° →√mūrch
 • mūrcchiṣy-° →√mūrch
 • mūrcchī-° →√mūrch
 • mṛ-° →√mṛ
 • mṛk-° →√mṛj
 • mṛkṣ-° →√mṛj
 • mṛkṣ-° →√mṛś
 • mṛg-° →√mṛś
 • mṛg-° →√mṛg
 • mṛg-° →√mṛj
 • mṛgay-° →√mṛg
 • mṛgayām √mṛg
 • mṛgayiṣy-° →√mṛg
 • mṛgy-° →√mṛg
 • mṛj-° →√mṛj
 • mṛjy-° →√mṛj
 • mṛḍḍhi √mṛj
 • mṛd-° →√mṛd
 • mṛdn-° →√mṛd
 • mṛdnā-° →√mṛd
 • mṛdnī-° →√mṛd
 • mṛdy-° →√mṛd
 • mṛś-° →√mṛś
 • mṛśy-° →√mṛś
 • mṛṣ-° →√mṛ
 • mṛṣ-° →√mṛj
 • mṛṣ-° →√mṛj
 • mṛṣ-° →√mṛj
 • mṛṣ-° →√mṛś
 • mṛṣ-° →√mṛś
 • mṛṣ-° →√mṛṣ
 • mṛṣ-° →√mṛṣ
 • mṛṣy-° →√mṛṣ
 • me-° →√mā
 • me(ḍh-°) √mih
 • mekṣy-° →√mih
 • meth-° →√ma[n]th
 • med-° →√mad
 • men-° →√man
 • memih → √mih
 • memīy-° →√mā
 • memīl → √mīl
 • memel → √mil
 • memrīy-° →√mṛ
 • mel-° →√mil
 • melay-° →√mil
 • melāpay-° →√mil
 • meli[ṣ]-° →√mil
 • meliṣy-° →√mil
 • melī-° →√mil
 • meh-° →√mah
 • meh-° →√mih
 • mehay-° →√mih
 • mo(ḍh-°) √muh
 • mok-° →√muc
 • mok-° →√muh
 • mokṣ-° →√muc
 • mokṣy-° →√muh
 • mokṣy-° →√muc
 • mog(dh-°) √muh
 • moc-° →√muc
 • mocay-° →√muc
 • mod-° →√mud
 • moday-° →√mud
 • modi[ṣ]-° →√mud
 • modiṣy-° →√mud
 • modī-° →√mud
 • momuk → √muc
 • momuc → √muc
 • momucy-° →√muc
 • momud → √mud
 • momuṣ → √muṣ
 • momuh → √muh
 • momuhy-° →√muh
 • momok → √muc
 • momoc → √muc
 • moṣ-° →√muṣ
 • moṣay-° →√muṣ
 • moṣi[ṣ]-° →√muṣ
 • moṣiṣy-° →√muṣ
 • moṣī-° →√muṣ
 • moh-° →√muh
 • mohay-° →√muh
 • mohiṣy-° →√muh
 • mauk[ṣ]-° →√muc
 • mnā-° →√mnā
 • mnāpay-° →√mnā
 • mnāy-° →√mnā
 • mnāsiṣ-° →√mnā
 • mnāsī-° →√mnā
 • mnāsy-° →√mnā
 • mrakṣy-° →√mṛj
 • mrakṣy-° →√mṛś
 • mraṣ-° →√mṛś
 • mrākṣ-° →√mṛś
 • mrāṣ-° →√mṛś
 • mriy-° →√mṛ
 • mlapay-° →√mlai
 • mlā-° →√mlai
 • mlāpay-° →√mlai
 • mlāy-° →√mlai
 • mlāsiṣ-° →√mlai
 • mlāsī-° →√mlai
 • mlāsy-° →√mlai
 • mliṣ-° →√mlecch
 • mlecch-° →√mlecch
 • mlecchay-° →√mlecch
 • mlecchi[ṣ]-° →√mlecch
 • mlecchiṣy-° →√mlecch
 • mlecchī-° →√mlecch
 • y-° →√i
 • yaṃ-° →√yam
 • yaṃyam → √yam
 • yaṃs-° →√yam
 • yaṃsy-° →√yam
 • ya-° →√yam
 • yak-° →√yaj
 • yakṣ-° →√yaj
 • yakṣy-° →√yaj
 • yag-° →√yaj
 • yacch-° →√yam
 • yaj-° →√yaj
 • yat-° →√yat
 • yatay-° →√yat
 • yati[ṣ]-° →√yat
 • yatiṣy-° →√yat
 • yatī-° →√yat
 • yaty-° →√yat
 • yan-° →√yam
 • yam-° →√yam
 • yamay-° →√yam
 • yamiṣy-° →√yam
 • yamy-° →√yam
 • yay-° →√yā
 • yayam-° →√yam
 • yayā-° →√yā
 • yayāc-° →√yāc
 • yayām-° →√yam
 • yayau √yā
 • yavīyudh → √yudh
 • yaṣ-° →√yaj
 • yāṃs-° →√yam
 • yā-° →√yā
 • yākṣ-° →√yaj
 • yāc-° →√yāc
 • yācay-° →√yāc
 • yāciṣ-° →√yāc
 • yāciṣy-° →√yāc
 • yācī-° →√yāc
 • yācy-° →√yāc
 • yāj-° →√yaj
 • yājay-° →√yaj
 • yāt-° →√yat
 • yātay-° →√yat
 • yāpay-° →√yā
 • yām-° →√yam
 • yāmay-° →√yam
 • yāy-° →√yā
 • yāyak → √yaj
 • yāyaj → √yaj
 • yāyajy-° →√yaj
 • yāyat → √yat
 • yāyā-° →√yā
 • yāyāc → √yāc
 • yāṣ-° →√yaj
 • yās-° →√yā
 • yāsiṣ-° →√yā
 • yāsī-° →√yā
 • yāsy-° →√yā
 • yiyaṃs-° →√yam
 • yiyakṣ-° →√yaj
 • yiyatiṣ-° →√yat
 • yiyāciṣ-° →√yāc
 • yiyās-° →√yā
 • yīyaj-° →√yaj
 • yīyat-° →√yat
 • yīyap-° →√yā
 • yīyam-° →√yam
 • yuk-° →√yuñj
 • yukṣ-° →√yuj
 • yug-° →√yuj
 • yug-° →√yuñj
 • yuṅk-° →√yuj
 • yuṅg-° →√yuj
 • yuṅgdhi √yuj
 • yuj-° →√yuj
 • yujy-° →√yuj
 • yuñj-° →√yuj
 • yuts-° →√yudh
 • yud(dh-°) √yudh
 • yudh-° →√yudh
 • yudhy-° →√yudh
 • yunak-° →√yuj
 • yunaj-° →√yuj
 • yuyukṣ-° →√yuj
 • yuyuj-° →√yuj
 • yuyuts-° →√yudh
 • yuyudh-° →√yudh
 • yuyoj-° →√yuj
 • yuyodh-° →√yudh
 • yūyuj-° →√yuj
 • yūyudh-° →√yudh
 • yet-° →√yat
 • yem-° →√yam
 • yok-° →√yuñj
 • yok[ṣ]-° →√yuj
 • yokṣy-° →√yuñj
 • yog-° →√yuñj
 • yojay-° →√yuj
 • yot-° →√yudh
 • yotsy-° →√yudh
 • yod(dh-°) √yudh
 • yodh-° →√yudh
 • yodhay-° →√yudh
 • yoyuj → √yuj
 • yoyudh → √yudh
 • yauk[ṣ]-° →√yuj
 • raṃ-° →√ram
 • raṃ[s]-° →√ram
 • raṃsy-° →√ram
 • ra-° →√ram
 • rak-° →√rañj
 • rakṣ-° →√rakṣ
 • rakṣay-° →√rakṣ
 • rakṣi[ṣ]-° →√rakṣ
 • rakṣiṣy-° →√rakṣ
 • rakṣī-° →√rakṣ
 • rakṣy-° →√rakṣ
 • raṅk-° →√rañj
 • raṅk[ṣ]-° →√rañj
 • raṅkṣy-° →√rañj
 • raṅg-° →√rañj
 • raṅram-° →√ram
 • rac-° →√rac
 • racay-° →√rac
 • racayām √rac
 • racayiṣy-° →√rac
 • raciṣy-° →√rac
 • racy-° →√rac
 • raj-° →√rañj
 • rajy-° →√rañj
 • rañc-° →√rac
 • rañj-° →√rañj
 • rañjay-° →√rañj
 • ran-° →√ram
 • rap[s]-° →√rabh
 • rapsy-° →√rabh
 • rab(dh-°) √rabh
 • rabh-° →√rabh
 • rabhy-° →√rabh
 • ram-° →√ram
 • ramay-° →√ram
 • rambh-° →√rabh
 • rambhay-° →√rabh
 • ramy-° →√ram
 • rarakṣ-° →√rakṣ
 • rarac-° →√rac
 • rarañj-° →√rañj
 • rarambh-° →√rabh
 • rarāj-° →√rāj
 • rarādh-° →√rādh
 • rarām-° →√ram
 • rav-° →√ru
 • ravi[ṣ]-° →√ru
 • raviṣy-° →√ru
 • rākṣi[ṣ]-° →√rakṣ
 • rākṣī-° →√rakṣ
 • rāṅk[ṣ]-° →√rañj
 • rāj-° →√rāj
 • rājay-° →√rāj
 • rājiṣ-° →√√rāj
 • rājiṣy-° →√rāj
 • rājī-° →√rāj
 • rājy-° →√rāj
 • rāts-° →√rādh
 • rātsy-° →√rādh
 • rād(dh-°) √rādh
 • rādh-° →√rādh
 • rādhay-° →√rādh
 • rādhnav-° →√rādh
 • rādhnu-° →√rādh
 • rādhnuv-° →√rādh
 • rādhnuhi √rādh
 • rādhno-° →√rādh
 • rādhy-° →√rādh
 • rām √ṛ
 • rāmay-° →√ram
 • rārakṣ → √rakṣ
 • rāraj → √rañj
 • rārabh → √rabh
 • rārambh → √rabh
 • rārāj → √rāj
 • rārādh → √rādh
 • rāry-° →√ṛ
 • rāvay-° →√ru
 • rāviṣ-° →√ru
 • rāvī-° →√ru
 • rik-° →√ric
 • rikṣ-° →√ric
 • rig-° →√ric
 • riṅk-° →√ric
 • riṅg-° →√ric
 • riṅgdhi √ric
 • ric-° →√ric
 • ricy-° →√ric
 • riñc-° →√ric
 • rits-° →√rādh
 • rinak-° →√ric
 • rinac-° →√ric
 • rips-° →√rabh
 • riraṃs-° →√ram
 • rirakṣiṣ-° →√rakṣ
 • riraṅkṣ-° →√rañj
 • riracayiṣ-° →√rac
 • rirājiṣ-° →√rāj
 • rirāts-° →√rādh
 • rirādhayiṣ-° →√rādh
 • ririkṣ-° →√ric
 • riric-° →√ric
 • rirec-° →√ric
 • rīrac-° →√rac
 • rīraj-° →√rañj
 • rīradh-° →√rādh
 • rīram-° →√ram
 • rīrav-° →√ru
 • rīric-° →√ric
 • ru-° →√ru
 • ruk-° →√ruj
 • rukṣ-° →√ruj
 • rukṣ-° →√ruh
 • rug-° →√ruj
 • ruc-° →√ruc
 • rucy-° →√ruc
 • ruj-° →√ruj
 • rujy-° →√ruj
 • ruṇat √rudh
 • ruṇat-° →√rudh
 • ruṇad(dh-°) √rudh
 • ruṇadh-° →√rudh
 • ruts-° →√rudh
 • rud-° →√rud
 • rudi-° →√rud
 • rudihi √rud
 • rudy-° →√rud
 • rudh-° →√rudh
 • rudhy-° →√rudh
 • runt-° →√rudh
 • rund(dh-°) √rudh
 • rund-° →√rudh
 • runddhi √rudh
 • rundh-° →√rudh
 • rundhay-° →√rudh
 • rurav-° →√ru
 • rurāv-° →√ru
 • rurukṣ-° →√ruj
 • rurukṣ-° →√ruh
 • ruruc-° →√ruc
 • ruruciṣ-° →√ruc
 • ruruj-° →√ruj
 • ruruts-° →√rudh
 • rurud-° →√rud
 • rurudiṣ-° →√rud
 • rurudh-° →√rudh
 • ruruv-° →√ru
 • ruruṣ-° →√ruṣ
 • ruruṣ-° →√ru
 • ruruṣiṣ-° →√ruṣ
 • ruruh-° →√ruh
 • rurūṣ-° →√ru
 • ruroc-° →√ruc
 • rurociṣ-° →√ruc
 • ruroj-° →√ruj
 • rurod-° →√rud
 • rurodh-° →√rudh
 • ruroṣ-° →√ruṣ
 • ruroṣiṣ-° →√ruṣ
 • ruroh-° →√ruh
 • ruv-° →√ru
 • ruṣ-° →√ruṣ
 • ruṣy-° →√ruṣ
 • ruh-° →√ruh
 • ruhy-° →√ruh
 • rū(ḍh-°) √ruh
 • rū-° →√ru
 • rūy-° →√ru
 • rūruc-° →√ruc
 • rūruj-° →√ruj
 • rūrud-° →√rud
 • rūrudh-° →√rudh
 • rūruv-° →√ru
 • rūruṣ-° →√ruṣ
 • rūruh-° →√ruh
 • rūh-° →√ruh
 • rek-° →√ric
 • rekṣy-° →√ric
 • rec-° →√ric
 • recay-° →√ric
 • rej-° →√rāj
 • rebh-° →√rabh
 • rem-° →√ram
 • reric → √ric
 • raik[ṣ]-° →√ric
 • ro(ḍh-°) √ruh
 • ro-° →√ru
 • rok-° →√ruh
 • rok-° →√ruj
 • rokṣy-° →√ruh
 • rokṣy-° →√ruj
 • roc-° →√ruc
 • rocay-° →√ruc
 • roci[ṣ]-° →√ruc
 • rociṣy-° →√ruc
 • rojay-° →√ruj
 • rotsy-° →√rudh
 • rod(dh-°) √rudh
 • rod-° →√rud
 • roday-° →√rud
 • rodi-° →√rud
 • rodi[ṣ]-° →√rud
 • rodiṣy-° →√rud
 • rodī-° →√rud
 • rodh-° →√rudh
 • rodhay-° →√rudh
 • ropay-° →√ruh
 • rorav-° →√ru
 • roruc → √ruc
 • roruj → √ruj
 • rorud → √rud
 • rorudy-° →√rud
 • rorudh → √rudh
 • roruv-° →√ru
 • roruṣ → √ruṣ
 • roruh → √ruh
 • rorūy-° →√ru
 • roṣ-° →√ruṣ
 • roṣay-° →√ruṣ
 • roṣi[ṣ]-° →√ruṣ
 • roṣiṣy-° →√ruṣ
 • roṣī-° →√ruṣ
 • roh-° →√ruh
 • rohay-° →√ruh
 • rohiṣy-° →√ruh
 • rau-° →√ru
 • rauk[ṣ]-° →√ruj
 • rauts-° →√rudh
 • raud(dh-°) √rudh
 • raud-° →√rud
 • lag-° →√lag
 • lagay-° →√lag
 • lagiṣ-° →√lag
 • lagiṣy-° →√lag
 • lagī-° →√lag
 • laṅgh-° →√laṅgh
 • laṅghay-° →√laṅgh
 • laṅghi[ṣ]-° →√laṅgh
 • laṅghiṣy-° →√laṅgh
 • laṅghī-° →√laṅgh
 • laṅghy-° →√laṅgh
 • lajj-° →√lajj
 • lajjay-° →√lajj
 • lajjiṣ-° →√lajj
 • lajjiṣy-° →√lajj
 • lap-° →√lap
 • lapiṣy-° →√lap
 • lapy-° →√lap
 • laps-° →√labh
 • lapsy-° →√labh
 • lab(dh-°) √labh
 • lab(dh-°) √labh
 • labh-° →√labh
 • labhiṣy-° →√labh
 • labhy-° →√labh
 • lamb-° →√lamb
 • lambay-° →√lamb
 • lambi[ṣ]-° →√lamb
 • lambiṣy-° →√lamb
 • lamby-° →√lamb
 • lambh-° →√labh
 • lambhay-° →√labh
 • layām √lī
 • lalag-° →√lag
 • lalaṅgh-° →√laṅgh
 • lalajj-° →√lajj
 • lalamb-° →√lamb
 • lalambh-° →√labh
 • lalāg-° →√lag
 • lalāp-° →√lap
 • lalābh-° →√labh
 • lalau √lī
 • lav-° →√lū
 • lavi[ṣ]-° →√lū
 • laviṣy-° →√lū
 • lā-° →√lī
 • lāgay-° →√lag
 • lāpay-° →√lī
 • lāpay-° →√lap
 • lāpi[ṣ]-° →√lap
 • lāpī-° →√lap
 • lāps-° →√labh
 • lāyay-° →√lī
 • lālajj → √lajj
 • lālap → √lap
 • lālapy-° →√lap
 • lālabh → √labh
 • lālambh → √labh
 • lāvay-° →√lū
 • lāviṣ-° →√lū
 • lāvī-° →√lū
 • lās-° →√līa
 • lāsy-° →√lī
 • lik-° →√lih
 • likṣ-° →√lih
 • likh-° →√likh
 • likhiṣy-° →√likh
 • likhy-° →√likh
 • lig-° →√lih
 • lin-° →√lī
 • linā-° →√lī
 • linī-° →√lī
 • linīhi √lī
 • lipy-° →√lip
 • lip[s]-° →√lip
 • lips-° →√labh
 • limp-° →√lip
 • limpay-° →√lip
 • lilagiṣ-° →√lag
 • lilaṅghiṣ-° →√laṅgh
 • lilajjiṣ-° →√lajj
 • lilapiṣ-° →√lap
 • lilambiṣ-° →√lamb
 • lilāy-° →√lī
 • lilikṣ-° →√lih
 • lilikh-° →√likh
 • lilikhiṣ-° →√likh
 • lilip-° →√lip
 • lilips-° →√lip
 • lilih-° →√lih
 • lilīṣ-° →√lī
 • lilekh-° →√likh
 • lilekhiṣ-° →√likh
 • lilep-° →√lip
 • lileh-° →√lih
 • lily-° →√lī
 • lih-° →√lih
 • lihy-° →√lih
 • lī(ḍh-°) √lih
 • lī-° →√lī
 • līḍh-° →√lih
 • līn-° →√lī
 • līnī-° →√lī
 • līnīhi √lī
 • līy-° →√lī
 • līlap-° →√lap
 • līlav-° →√lū
 • līlikh-° →√likh
 • līlip-° →√lip
 • līlih-° →√lih
 • lun-° →√lū
 • lunā-° →√lū
 • lunā-° →√lū
 • lunī-° →√lū
 • lup-° →√lup
 • lup-° →√lup
 • lupy-° →√lup
 • lups-° →√lup
 • lub(dh-°) √lubh
 • lubh-° →√lubh
 • lubhy-° →√lubh
 • lump-° →√lup
 • lulav-° →√lū
 • lulāv-° →√lū
 • lulup-° →√lup
 • lulups-° →√lup
 • lulubh-° →√lubh
 • lulubhiṣ-° →√lubh
 • luluv-° →√lū
 • lulūṣ-° →√lū
 • lulok-° →√lok
 • lulokiṣ-° →√lok
 • luloc-° →√loc
 • lulociṣ-° →√loc
 • lulop-° →√lup
 • lulopiṣ-° →√lup
 • lulobh-° →√lubh
 • lulobhayiṣ-° →√lubh
 • lulobhiṣ-° →√lubh
 • lū-° →√lū
 • lūy-° →√lū
 • lūlup-° →√lup
 • lūlubh-° →√lubh
 • lūlop-° →√lup
 • le-° →√lī
 • le(ḍh-°) √lih
 • lekṣy-° →√lih
 • lekh-° →√likh
 • lekhay-° →√likh
 • lekhi[ṣ]-° →√likh
 • lekhiṣy-° →√likh
 • lekhī-° →√likh
 • leg-° →√lag
 • lep-° →√lap
 • lep-° →√lip
 • lepay-° →√lip
 • lepsy-° →√lip
 • lebh-° →√labh
 • lelip → √lip
 • lelih → √lih
 • lelī → √lī
 • leṣ-° →√lī
 • leṣy-° →√lī
 • leh-° →√lih
 • lehay-° →√lih
 • laiṣ-° →√lī
 • lok-° →√lok
 • lokay-° →√lok
 • loki[ṣ]-° →√lok
 • loky-° →√lok
 • lokṣy-° →√lok
 • loc-° →√loc
 • locay-° →√loc
 • locay-° →√loc
 • locayām -° →√loc
 • loci[ṣ]-° →√loc
 • lociṣy-° →√loc
 • locy-° →√loc
 • lop-° →√lup
 • lop-° →√lubh
 • lopay-° →√lup
 • lopsy-° →√lubh
 • lopsy-° →√lup
 • lob(dh-°) √lubh
 • lobh-° →√lubh
 • lobhay-° →√lubh
 • lobhi[ṣ]-° →√lubh
 • lobhiṣy-° →√lubh
 • lobhī-° →√lubh
 • lolup → √lup
 • lolupy-° →√lup
 • lolubhy-° →√lubh
 • lolū → √lū
 • loloc → √loc
 • vaṃvam → √vam
 • va-° →√vas②
 • vak-° →√vac
 • vak-° →√vaś
 • vakṣ-° →√vah
 • vakṣy-° →√vah
 • vakṣy-° →√vac
 • vag-° →√vah
 • vag-° →√vac
 • vac-° →√vac
 • vac-° →√vañc
 • vacy-° →√vañc
 • vañc-° →√vañc
 • vañcay-° →√vañc
 • vañci[ṣ]-° →√vañc
 • vañciṣy-° →√vañc
 • vañcī-° →√vañc
 • vaṭ √vaś
 • vat-° →√vas①,②
 • vat[s]-° →√vas①
 • vatsy-° →√vas①,②
 • vad-° →√vas①
 • vad-° →√vas②
 • vad-° →√vad
 • vadi[ṣ]-° →√vad
 • vadiṣy-° →√vad
 • vadh-° →√vadh
 • vadhay-° →√vadh
 • vadhiṣ-° →√vadh
 • vadhiṣy-° →√vadh
 • vadhī-° →√vadh
 • vadhy-° →√vadh
 • vanīvañc-° →√vañc
 • vanīvāhy-° →√vah
 • vand-° →√vand
 • vanday-° →√vand
 • vandi[ṣ]-° →√vand
 • vandiṣy-° →√vand
 • vandy-° →√vand
 • vap-° →√vap
 • vapiṣy-° →√vap
 • vap[s]-° →√vap
 • vapsy-° →√vap
 • vab-° →√vap
 • vam-° →√vam
 • vamay-° →√vam
 • vami[ṣ]-° →√vam
 • vamiṣy-° →√vam
 • vamī-° →√vam
 • var-° →√vṛ①,②
 • varay-° →√vṛ①,②
 • vari[ṣ]-° →√vṛ①,②
 • variṣy-° →√vṛ①,②
 • varīvart-° →√vṛt
 • varīvṛ → √vṛ①
 • varīvṛj → √vṛj
 • varīvṛt → √vṛt
 • varīvṛty-° →√vṛt
 • varīvṛdh → √vṛdh
 • varīvṛṣ → √vṛṣ
 • varīṣy-° →√vṛ①,②
 • varkṣy-° →√vṛj
 • varj-° →√vṛj
 • varjay-° →√vṛj
 • varji[ṣ]-° →√vṛj
 • varjiṣy-° →√vṛj
 • varjī-° →√vṛj
 • varṇ-° →√varṇ
 • varṇay-° →√varṇ
 • varṇayām √varṇ
 • varṇy-° →√varṇ
 • vart-° →√vṛt
 • vartay-° →√vṛt
 • varti[ṣ]-° →√vṛt
 • vartiṣy-° →√vṛt
 • vartsy-° →√vṛdh
 • vartsy-° →√vṛt
 • vardh-° →√vṛdh
 • vardhay-° →√vṛdh
 • vardhāpay-° →√vṛdh
 • vardhi[ṣ]-° →√vṛdh
 • vardhiṣy-° →√vṛdh
 • varvart-° →√vṛt
 • varvṛ → √vṛ①,②
 • varvṛj → √vṛj
 • varvṛt → √vṛt
 • varṣ-° →√vṛṣ
 • varṣay-° →√vṛṣ
 • varṣi[ṣ]-° →√vṛṣ
 • varṣiṣy-° →√vṛṣ
 • varṣī-° →√vṛṣ
 • vav-° →√vā
 • vavañc-° →√vañc
 • vavand-° →√vand
 • vavam-° →√vam
 • vavar-° →√vṛ①
 • vavarj-° →√vṛj
 • vavarṇ-° →√varṇ
 • vavart-° →√vṛt
 • vavardh-° →√vṛdh
 • vavarṣ-° →√vṛṣ
 • vavā-° →√vā
 • vavāñch-° →√vāñch
 • vavām-° →√vam
 • vavār-° →√vṛ①
 • vavāh-° →√vah
 • vavṛj-° →√vṛj
 • vavṛt-° →√vṛt
 • vavṛdh-° →√vṛdh
 • vavṛṣ-° →√vṛṣ
 • vavau √vā
 • vavr-° →√vṛ①,②
 • vavrāj-° →√vraj
 • vaś-° →√vaś
 • vaśi[ṣ]-° →√vaś
 • vaśiṣy-° →√vaś
 • vaśī-° →√vaś
 • vaṣ-° →√vaś
 • vas-° →√vas①,②
 • vasi[ṣ]-° →√vas②
 • vasiṣy-° →√vas①,②
 • vasī-° →√vas②
 • vasy-° →√vas②
 • vah-° →√vah
 • vahiṣy-° →√vah
 • vā-° →√vā
 • vākṣ-° →√vah
 • vāc-° →√vac
 • vācay-° →√vac
 • vāñch-° →√vāñch
 • vāñchay-° →√vāñch
 • vāñchi[ṣ]-° →√vāñch
 • vāñchiṣy-° →√vāñch
 • vāñchī-° →√vāñch
 • vāñchy-° →√vāñch
 • vāt[s]-° →√vas①
 • vād-° →√vad
 • vāday-° →√vad
 • vādiṣ-° →√vad
 • vādī-° →√vad
 • vāp-° →√vap
 • vāpay-° →√vā
 • vāpay-° →√vap
 • vāp[s]-° →√vap
 • vām-° →√vam
 • vāmay-° →√vam
 • vāy-° →√vā
 • vār-° →√vṛ①
 • vāray-° →√vṛ①,②
 • vāri[ṣ]-° →√vṛ①
 • vārī-° →√vṛ①
 • vārk-° →√vṛj
 • vārkṣ-° →√vṛj
 • vāvac → √vac
 • vāvac → √vañc
 • vāvad → √vad
 • vāvady-° →√vad
 • vāvap → √vap
 • vāvaś → √vaś
 • vāvas → √vas①,②
 • vāvah → √vah
 • vāvyac → √vyac
 • vāvyath → √vyath
 • vāvyadh → √vyadh
 • vāvraj → √vraj
 • vāś-° →√vaś
 • vāśay-° →√vaś
 • vāśi[ṣ]-° →√vaś
 • vāśī-° →√vaś
 • vās-° →√vā
 • vās-° →√vas①,③
 • vāsay-° →√vas①,②
 • vāsay-° →√vas③
 • vāsām √vas①
 • vāsy-° →√vā
 • vāh-° →√vah
 • vāhay-° →√vah
 • vik-° →√vic
 • vik-° →√vij
 • vikṣ-° →√viś
 • vikṣ-° →√viś
 • vikṣ-° →√vic
 • vig-° →√vij
 • vig-° →√vic
 • viṅk-° →√vic
 • viṅg-° →√vic
 • viṅgdhi √vic
 • vic-° →√vyac
 • vic-° →√vic
 • vicy-° →√vyac
 • vicy-° →√vic
 • vij-° →√vij
 • viji-° →√vij
 • vijiṣ-° →√vij
 • vijiṣy-° →√vij
 • vijy-° →√vij
 • viñc-° →√vic
 • vit-° →√vid①,②
 • vit[s]-° →√vid②
 • vid(dh-°) √vyadh
 • vid-° →√vid①,②
 • vidām-° →√vid①
 • vidy-° →√vid①,②
 • vidh-° →√vyadh
 • vidhy-° →√vyadh
 • vin-° →√vid②
 • vinak-° →√vic
 • vinac-° →√vic
 • vind-° →√vid②
 • vivakṣ-° →√vac
 • vivakṣ-° →√vah
 • vivañciṣ-° →√vañc
 • vivats-° →√vas①
 • vivadiṣ-° →√vad
 • vivandiṣ-° →√vand
 • vivaps-° →√vap
 • vivamiṣ-° →√vam
 • vivariṣ-° →√vṛ①,②
 • vivarīṣ-° →√vṛ①,②
 • vivarjiṣ-° →√vṛj
 • vivarṇayiṣ-° →√varṇ
 • vivartiṣ-° →√vṛt
 • vivardhayiṣ-° →√vṛdh
 • vivardhiṣ-° →√vṛdh
 • vivarṣiṣ-° →√vṛṣ
 • vivaśiṣ-° →√vaś
 • vivasiṣ-° →√vas②
 • vivāñchiṣ-° →√vāñch
 • vivārayiṣ-° →√vṛ①
 • vivās-° →√vā
 • vivikṣ-° →√vic
 • vivikṣ-° →√viś
 • vivic-° →√vyac
 • vivij-° →√vij
 • vivijiṣ-° →√vij
 • vivits-° →√vid①,②
 • vivid-° →√vid②
 • vividiṣ-° →√vid①
 • vividh-° →√vyadh
 • vivip-° →√vip
 • viviś-° →√viś
 • vivṛkṣ-° →√vṛj
 • vivṛts-° →√vṛdh
 • vivṛts-° →√vṛt
 • vivec-° →√vic
 • vived-° →√vid①,②
 • vivedayiṣ-° →√vid①
 • vivep-° →√vip
 • vivepiṣ-° →√vip
 • viveś-° →√viś
 • vivyak-° →√vyac
 • vivyac-° →√vyac
 • vivyaciṣ-° →√vyac
 • vivyats-° →√vyadh
 • vivyath-° →√vyath
 • vivyathiṣ-° →√vyath
 • vivyadh-° →√vyadh
 • vivyāc-° →√vyac
 • vivyādh-° →√vyadh
 • vivrajiṣ-° →√vraj
 • viś-° →√viś
 • viśy-° →√viś
 • viṣ-° →√viś
 • vīvac-° →√vac
 • vīvad-° →√vad
 • vīvap-° →√vap
 • vīvam-° →√vam
 • vīvar-° →√vṛ①
 • vīvaś-° →√vaś
 • vīvas-° →√vas①,②,③
 • vīvah-° →√vah
 • vīvic-° →√vic
 • vīvij-° →√vij
 • vīvid-° →√vid①,②
 • vīvidh-° →√vyadh
 • vīvip-° →√vip
 • vīviṣ-° →√viś
 • vīvṛt-° →√vṛt
 • vīvṛdh-° →√vṛdh
 • vīvṛṣ-° →√vṛṣ
 • vṛ-° →√vṛ①,②
 • vṛk-° →√vṛj
 • vṛk[ṣ]-° →√vṛj
 • vṛg-° →√vṛj
 • vṛṅk-° →√vṛj
 • vṛṅg-° →√vṛj
 • vṛṅgdhi √vṛj
 • vṛj-° →√vṛj
 • vṛjy-° →√vṛj
 • vṛñj-° →√vṛj
 • vṛṇ-° →√vṛ①,②
 • vṛṇak-° →√vṛj
 • vṛṇaj-° →√vṛj
 • vṛṇav-° →√vṛ①,②
 • vṛṇā-° →√vṛ①,②
 • vṛṇī-° →√vṛ①,②
 • vṛṇu-° →√vṛ①,②
 • vṛṇo-° →√vṛ①,②
 • vṛṇv-° →√vṛ①,②
 • vṛt-° →√vṛt
 • vṛty-° →√vṛt
 • vṛd(dh-°) √vṛdh
 • vṛdh-° →√vṛdh
 • vṛdhy-° →√vṛdh
 • vṛṣ-° →√vṛ①,②
 • vṛṣ-° →√vṛṣ
 • vṛṣy-° →√vṛṣ
 • vek-° →√viś
 • vek-° →√vic
 • vekṣy-° →√viś
 • vekṣy-° →√vic
 • vecay-° →√vic
 • vej-° →√vij
 • vejay-° →√vij
 • vejiṣy-° →√vij
 • vet-° →√vid①,②
 • vetsy-° →√vid①,②
 • vetsy-° →√vyadh
 • ved(dh-°) √vyadh
 • ved-° →√vid①,②
 • veday-° →√vid①,②
 • vedi[ṣ]-° →√vid②
 • vediṣ-° →√vid①,②
 • vediṣy-° →√vid①,②
 • vedī-° →√vid①
 • vedh-° →√vyadh
 • vedhay-° →√vyadh
 • vep-° →√vip
 • vepay-° →√vip
 • vepi[ṣ]-° →√vip
 • vepiṣy-° →√vip
 • vevic → √vyac
 • vevij → √vij
 • vevijy-° →√vij
 • vevid → √vid①,②
 • vevidh → √vyadh
 • veviś → √viś
 • vevṛ → √vṛ②
 • vevec → √vic
 • veved → √vid①,②
 • vevri → √vṛ①
 • veś-° →√viś
 • veśay-° →√viś
 • veṣ-° →√viś
 • vaik[ṣ]-° →√vic
 • vo(-°ḍh) √vah
 • voc-° →√vac
 • vovur → √vṛ①,②
 • vyac-° →√vyac
 • vyaci[ṣ]-° →√vyac
 • vyaciṣy-° →√vyac
 • vyats-° →√vyadh
 • vyatsy-° →√vyadh
 • vyath-° →√vyath
 • vyathay-° →√vyath
 • vyathi[ṣ]-° →√vyath
 • vyathiṣy-° →√vyath
 • vyathy-° →√vyath
 • vyad(dh-°) √vyadh
 • vyad-° →√vyadh
 • vyadh-° →√vyadh
 • vyadhay-° →√vyadh
 • vyāc-° →√vyac
 • vyācay-° →√vyac
 • vyāciṣ-° →√vyac
 • vyācī-° →√vyac
 • vyāt[s]-° →√vyadh
 • vyāth-° →√vyath
 • vyādhay-° →√vyadh
 • vr-° →√vṛ①,②
 • vraj-° →√vraj
 • vrajiṣy-° →√vraj
 • vrajy-° →√vraj
 • vrāji[ṣ]-° →√vraj
 • vrājī-° →√vraj
 • vriy-° →√vṛ①,②
 • śa-° →√śas
 • śaṃśap-° →√śap
 • śaṃśam-° →√śam
 • śaṃs-° →√śaṃs
 • śaṃsay-° →√śaṃs
 • śaṃsi[ṣ]-° →√śaṃs
 • śaṃsiṣy-° →√śaṃs
 • śaṃsī-° →√śaṃs
 • śak-° →√śak
 • śakay-° →√śak
 • śaki[ṣ]-° →√śak
 • śakiṣy-° →√śak
 • śakn-° →√śak
 • śaknav-° →√śak
 • śaknu-° →√śak
 • śaknuv-° →√śak
 • śakno-° →√śak
 • śaky-° →√śak
 • śakṣ-° →√śak
 • śakṣy-° →√śak
 • śag-° →√śak
 • śan-° →√śam
 • śank-° →√śank
 • śankay-° →√śank
 • śanki[ṣ]-° →√śank
 • śankiṣy-° →√śank
 • śankī-° →√śank
 • śanky-° →√śank
 • śap-° →√śap
 • śapay-° →√śap
 • śapiṣy-° →√śap
 • śapy-° →√śap
 • śaps-° →√śap
 • śapsy-° →√śap
 • śam-° →√śam
 • śam-° →√śam
 • śamay-° →√śam
 • śami[ṣ]-° →√śam
 • śamiṣy-° →√śam
 • śamī-° →√śam
 • śamy-° →√śam
 • śay-° →√śī
 • śayay-° →√śī
 • śayi[ṣ]-° →√śī
 • śayiṣy-° →√śī
 • śayy-° →√śī
 • śar-° →√śṝ
 • śaray-° →√śṝ
 • śari[ṣ]-° →√śṝ
 • śariṣy-° →√śṝ
 • śarī-° →√śṝ
 • śarīṣy-° →√śṝ
 • śaśak-° →√śak
 • śaśank-° →√śank
 • śaśap-° →√śap
 • śaśaṃs-° →√śaṃs
 • śaśam √śam
 • śaśay-° →√śī
 • śaśar-° →√śṝ
 • śaśas-° →√śaṃs
 • śaśṛ-° →√śṝ
 • śaśy-° →√aś②
 • śaśr-° →√śṝ
 • śaśrath-° →√śrath
 • śaśranth-° →√śrath
 • śaśram-° →√śram
 • śaślagh-° →√ślagh
 • śaśvas-° →√śvas
 • śaśvas-° →√śvas
 • śas-° →√śaṃs
 • śas-° →√śas
 • śasay-° →√śas
 • śasiṣy-° →√śas
 • śasy-° →√śaṝs
 • śiṃṣ-° →√śiṣ
 • śikṣ-° →√śak
 • śikṣ-° →√śikṣ
 • śikṣay-° →√śikṣ
 • śikṣi[ṣ]-° →√śikṣ
 • śikṣiṣy-° →√śikṣ
 • śikṣy-° →√śikṣ
 • śiṇi-° →√śiṣ
 • śinaṃ-° →√śiṣ
 • śinaṣ-° →√śiṣ
 • śiśaṃsiṣ-° →√śaṃs
 • śiśankiṣ-° →√śank
 • śiśaps-° →√śap
 • śiśamiṣ-° →√śam
 • śiśayiṣ-° →√śī
 • śiśariṣ-° →√śṝ
 • śiśarīṣ-° →√śṝ
 • śiśasiṣ-° →√śas
 • śiśikṣ-° →√śiks
 • śiśikṣ-° →√śiṣ
 • śiśikṣ-° →√śikṣ
 • śiśiṣ-° →√śiṣ
 • śiśīrṣ-° →√śṝ
 • śiśeṣ-° →√śiṣ
 • śiśy-° →√śī
 • śiśrath-° →√śrath
 • śiśranthiṣ-° →√śrath
 • śiśram-° →√śram
 • śiśramiṣ-° →√śram
 • śiśray-° →√śri
 • śiśray-° →√śri
 • śiśrayiṣ-° →√śri
 • śiśriy-° →√śri
 • śiśrīṣ-° →√śri
 • śiślaghiṣ-° →√ślagh
 • śiśvay-° →√śvi
 • śiśvayiṣ-° →√śvi
 • śiśvas-° →√śvas
 • śiśvasiṣ-° →√śvas
 • śiṣ-° →√śiṣ
 • śiṣ-° →√śas
 • śiṣy-° →√śiṣ
 • śiṣy-° →√śas
 • śīr-° →√śṝ
 • śīry-° →√śṝ
 • śīśak-° →√śak
 • śīśap-° →√śap
 • śīśam-° →√śam
 • śīśay-° →√śī
 • śīśar-° →√śṝ
 • śīśiś-° →√śiṣ
 • śu-° →√śvi
 • śuk-° →√śuc
 • śuc-° →√śuc
 • śucy-° →√śuc
 • śud(dh-°) √śudh
 • śudh-° →√śudh
 • śudhy-° →√śudh
 • śundh-° →√śudh
 • śundhay-° →√śudh
 • śundhi[ṣ]-° →√śudh
 • śundhiṣy-° →√śudh
 • śundhī-° →√śudh
 • śubh-° →√śubh
 • śumbh-° →√śubh
 • śumbhiṣ-° →√śubh
 • śumbhiṣy-° →√śubh
 • śumbhī-° →√śubh
 • śuy-° →√śvi
 • śuśav-° →√śvi
 • śuśukṣ-° →√śuṣ
 • śuśukṣ-° →√śuc
 • śuśuc-° →√śuc
 • śuśuciṣ-° →√śuc
 • śuśuts-° →√śudh
 • śuśudh-° →√śudh
 • śuśundh-° →√śudh
 • śuśubh-° →√śubh
 • śuśumbh-° →√śubh
 • śuśuv-° →√śvi
 • śuśuṣ-° →√śuṣ
 • śuśoc-° →√śuc
 • śuśociṣ-° →√śuc
 • śuśobh-° →√śubh
 • śuśobhiṣ-° →√śubh
 • śuśoṣ-° →√śuṣ
 • śuśrav-° →√śru
 • śuśruv-° →√śru
 • śuśruṣ-° →√śru
 • śuṣ-° →√śuṣ
 • śuṣy-° →√śuṣ
 • śṛṇ-° →√śṝ
 • śṛṇ-° →√śru
 • śṛṇa-° →√śṝ
 • śṛṇav-° →√śru
 • śṛṇahi-° →√śṝ
 • śṛṇu-° →√śru
 • śṛṇo-° →√śru
 • śṛṇv-° →√śru
 • śṛth-° →√śrath
 • śek-° →√śak
 • śekṣy-° →√śiṣ
 • śep-° →√śap
 • śem-° →√śam
 • śey-° →√śī
 • śer-° →√śī
 • śeśiṣ → √śas
 • śeśiṣ → √śiṣ
 • śeśī → √śī
 • śeśīry-° →√śṝ
 • śeśri → √śri
 • śeśvi → √śvi
 • śeṣ-° →√śiṣ
 • śeṣay-° →√śiṣ
 • śeṣy-° →√śī
 • śok-° →√śuc
 • śokṣy-° →√śuṣ
 • śoc-° →√śuc
 • śocay-° →√śuc
 • śoci[ṣ]-° →√śuc
 • śociṣy-° →√śuc
 • śotsy-° →√śudh
 • śod(dh-°) √śudh
 • śodh-° →√śudh
 • śodhay-° →√śudh
 • śobh-° →√śubh
 • śobhay-° →√śubh
 • śobhi[ṣ]-° →√śubh
 • śobhiṣy-° →√śubh
 • śośu → √śvi
 • śośuc → √śuc
 • śośudh → √śudh
 • śośubhy-° →√śubh
 • śośuṣ → √śuṣ
 • śośru → √śru
 • śoṣ-° →√śuṣ
 • śoṣay-° →√śuṣ
 • śrath-° →√śrath
 • śrathay-° →√śrath
 • śrathiṣ-° →√śrath
 • śrathiṣy-° →√śrath
 • śrathī-° →√śrath
 • śrathn-° →√śrath
 • śrathnā-° →√śrath
 • śrathnī-° →√śrath
 • śran-° →√śram
 • śranth-° →√śrath
 • śranthi[ṣ]-° →√śrath
 • śranthiṣy-° →√śrath
 • śranthī-° →√śrath
 • śrapay-° →√śri
 • śram-° →√śram
 • śramay-° →√śram
 • śrami[ṣ]-° →√śram
 • śramiṣy-° →√śram
 • śramī-° →√śram
 • śramy-° →√śram
 • śray-° →√śri
 • śrayay-° →√śri
 • śrayi[ṣ]-° →√śri
 • śrayiṣy-° →√śri
 • śrayī-° →√śri
 • śrav-° →√śru
 • śravay-° →√śru
 • śri-° →√śri
 • śrī-° →√śti
 • śrīy-° →√śti
 • śru-° →√śru
 • śruy-° →√śru
 • śre-° →√śri
 • śreth-° →√śrath
 • śrem-° →√śram
 • śrai-° →√śri
 • śro-° →√śru
 • śroṣ-° →√śru
 • śroṣy-° →√śru
 • śrauṣ-° →√śru
 • ślagh-° →√ślagh
 • ślaghay-° →√ślagh
 • ślaghi[ṣ]-° →√ślagh
 • ślaghiṣy-° →√ślagh
 • ślaghy-° →√ślagh
 • ślath-° →√śrath
 • śv-° →√śvi
 • śvay-° →√śvi
 • śvayay-° →√śvi
 • śvayi[ṣ]-° →√śvi
 • śvayiṣy-° →√śvi
 • śvayī-° →√śvi
 • śvas-° →√śvas
 • śvasay-° →√śvas
 • śvasi[ṣ]-° →√śvas
 • śvasiṣy-° →√śvas
 • śvasī-° →√śvas
 • śvasy-° →√śvas
 • ṣiṣrav-° →√śru
 • ṣuṣruv-° →√śru
 • s-° →√as①
 • saṃsvan-° →√svan
 • sak-° →√sah
 • sak-° →√sañj
 • sakṣ-° →√sah
 • sakṣ-° →√sañj
 • sakṣy-° →√sah
 • sag-° →√sañj
 • saṅk-° →√sañj
 • saṅkṣy-° →√sañj
 • saj-° →√sañj
 • sajj-° →√sañj
 • sajjay-° →√sañj
 • sajy-° →√sañj
 • sañj-° →√sañj
 • sañjay-° →√sañj
 • sat-° →√sad
 • satsy-° →√sad
 • sad(dh-°) √sādh
 • sad-° →√sad
 • sady-° →√sad
 • san-° →√sad
 • saniṣyad → √syand
 • saniṣvan → √svan
 • sar-° →√sṛ
 • sariṣy-° →√sṛ
 • sarīsṛ → √sṛ
 • sarīsṛj → √sṛj
 • sarīsṛp → √sṛp
 • sarīsṛpy-° →√sṛp
 • sarkṣy-° →√sṛj
 • sarj-° →√sṛj
 • sarjay-° →√sṛj
 • sarp-° →√sṛp
 • sarpay-° →√sṛp
 • sarpiṣy-° →√sṛp
 • sarsṛ → √sṛ
 • sav-° →√su
 • saviṣy-° →√su
 • sasaj-° →√sañj
 • sasañj-° →√sañj
 • sasar-° →√sṛ
 • sasarj-° →√sṛj
 • sasarp-° →√sṛp
 • sasah-° →√sah
 • sasād-° →√sad
 • sasādh-° →√sādh
 • sasār-° →√sṛ
 • sasāh-° →√sah
 • sasṛj-° →√sṛj
 • sasau √si
 • sasn-° →√snā
 • sasnau √snā
 • sasmar-° →√smṛ
 • sasmar-° →√smṛ
 • sasmār-° →√smṛ
 • sasyand-° →√syand
 • sasr-° →√sṛ
 • sasvaj-° →√svañj
 • sasvañj-° →√svañj
 • sasvad-° →√svad
 • sasvan-° →√svan
 • sasvād-° →√svad
 • sasvān-° →√svan
 • sah-° →√sah
 • sahi[ṣ]-° →√sah
 • sahiṣy-° →√sah
 • sahī-° →√sah
 • sahy-° →√sah
 • sā(dh-°) √sādh
 • sā(ḍh-°) √sah
 • sā-° →√si
 • sāk-° →√sah
 • sākṣ-° →√sah
 • sāṅk-° →√sañj
 • sāṅkṣ-° →√sañj
 • sāt-° →√sādh
 • sāts-° →√sādh
 • sātsy-° →√sādh
 • sād-° →√sad
 • sāday-° →√sad
 • sādi[ṣ]-° →√sad
 • sādī-° →√sad
 • sādh-° →√sādh
 • sādhay-° →√sādh
 • sādhay-° →√sidh②
 • sādhnav-° →√sādh
 • sādhnu-° →√sādh
 • sādhnuv-° →√sādh
 • sādhno-° →√sādh
 • sādhy-° →√sādh
 • sāyay-° →√si
 • sār-° →√sṛ
 • sārp[s]-° →√sṛp
 • sārṣ-° →√sṛ
 • sāvay-° →√su
 • sāviṣ-° →√su
 • sāvī-° →√su
 • sāsaj → √sañj
 • sāsañj → √sañj
 • sāsad → √sad
 • sāsah → √sah
 • sāsā-° →√si
 • sāsādh → √sādh
 • sāso(ḍh-°) √sah
 • sāsnā → √snā
 • sāsmṛ → √smṛ
 • sāsvajy-° →√svañj
 • sāsvañj → √svañj
 • sāsvap → √svap
 • sāsvād → √svad
 • sāh-° →√sah
 • sāhay-° →√sah
 • sāhi[ṣ]-° →√sah
 • sāhī-° →√sah
 • si-° →√si
 • sik-° →√sic
 • sikṣ-° →√sic
 • sic-° →√sic
 • sicy-° →√sic
 • siñc-° →√sic
 • siñcay-° →√sic
 • sid(dh-°) √sidh①,②
 • sidh-° →√sidh①,②
 • sidhy-° →√sidh①,②
 • sin-° →√si
 • sinav-° →√si
 • sinā-° →√si
 • sinī-° →√si
 • sinīhi √si
 • sinu-° →√si
 • sino-° →√si
 • sinv-° →√si
 • siṣats-° →√sad
 • siṣay-° →√si
 • siṣāts-° →√sādh
 • siṣāy-° →√si
 • siṣās-° →√si
 • siṣikṣ-° →√sic
 • siṣic-° →√sic
 • siṣits-° →√sidh①,②
 • siṣidh-° →√sidh①,②
 • siṣīṣ-° →√si
 • siṣec-° →√sic
 • siṣedh-° →√sidh①,②
 • siṣev-° →√sev
 • siṣev-° →√siv
 • siṣevayiṣ-° →√sev
 • siṣṇās-° →√snā
 • siṣṇih-° →√snih
 • siṣṇih-° →√snih
 • siṣṇeh-° →√snih
 • siṣmay-° →√smi
 • siṣmāy-° →√smi
 • siṣmiy-° →√smi
 • siṣy-° →√si
 • siṣyad-° →√syand
 • siṣyand-° →√syand
 • siṣvad-° →√svad
 • siṣvan-° →√svan
 • siṣvap-° →√svap
 • siṣvid-° →√svad
 • siṣvid-° →√svid
 • siṣved-° →√svid
 • sisaṅkṣ-° →√sañj
 • sisahiṣ-° →√sah
 • sisādhayiṣ-° →√sādh
 • sisikṣ-° →√sic
 • sisīrṣ-° →√sṛ
 • sisṛkṣ-° →√sṛj
 • sisṛps-° →√sṛp
 • sisedhiṣ-° →√sidh①
 • sisev-° →√sev
 • siseviṣ-° →√sev
 • siseviṣ-° →√siv
 • sisnikṣ-° →√snih
 • sisnihiṣ-° →√snih
 • sisnehiṣ-° →√snih
 • sismayiṣ-° →√smi
 • sismāpayiṣ-° →√smi
 • sisyants-° →√syand
 • sisyandiṣ-° →√syand
 • sisvaṅkṣ-° →√svañj
 • sisvadiṣ-° →√svad
 • sisvaniṣ-° →√svan
 • sisvādiṣ-° →√svad
 • sisvits-° →√svid
 • sisvidiṣ-° →√svid
 • sīkṣ-° →√sah
 • sīd-° →√sad
 • sīdiṣy-° →√sad
 • sīy-° →√si
 • sīv-° →√siv
 • sīvay-° →√siv
 • sīvy-° →√siv
 • sīṣad-° →√sad
 • sīṣadh-° →√sādh
 • sīṣay-° →√si
 • sīṣic-° →√sic
 • sīṣidh-° →√sidh①,②
 • sīṣiv-° →√siv
 • sīsah-° →√sah
 • sīsṛj-° →√sṛj
 • sīsṛp-° →√sṛp
 • su-° →√su
 • sun-° →√su
 • sunav-° →√su
 • sunu-° →√su
 • suno-° →√su
 • sunv-° →√su
 • sup-° →√svap
 • supy-° →√svap
 • suṣāv-° →√su
 • suṣup-° →√svap
 • suṣups-° →√svap
 • suṣvāp-° →√svap
 • susūṣ-° →√su
 • susmūrṣ-° →√smṛ
 • susyūṣ-° →√siv
 • susrav-° →√sru
 • susrāv-° →√sru
 • susruv-° →√sru
 • susrūṣ-° →√sru
 • sū-° →√su
 • sūy-° →√su
 • sūṣav-° →√su
 • sūsup-° →√svap
 • sṛ-° →√sṛ
 • sṛ-° →√sṛ
 • sṛkṣ-° →√sṛj
 • sṛg-° →√sṛj
 • sṛj-° →√sṛj
 • sṛjy-° →√sṛj
 • sṛp-° →√sṛp
 • sṛpy-° →√sṛp
 • sṛb-° →√sṛp
 • sṛṣ-° →√sṛ
 • sṛṣ-° →√sṛj
 • sṛṣ-° →√sṛj
 • se-° →√si
 • sek-° →√sic
 • sekṣy-° →√sic
 • sec-° →√sic
 • secay-° →√sic
 • sej-° →√sañj
 • set-° →√sidh①,②
 • setsy-° →√sidh①,②
 • sed(dh-°) √sidh①,②
 • sed-° →√sad
 • sedh-° →√sidh①,②
 • sedhay-° →√sidh①,②
 • sedhi[ṣ]-° →√sidh①
 • sedhī-° →√sidh①
 • sev-° →√siv
 • sev-° →√sev
 • sevay-° →√sev
 • sevay-° →√siv
 • sevi-° →√sev
 • sevi[ṣ]-° →√siv
 • seviṣ-° →√sev
 • seviṣy-° →√siv
 • seviṣy-° →√sev
 • sevī-° →√siv
 • sevy-° →√sev
 • seṣ-° →√si
 • seṣi → √si
 • seṣidh → √sidh①,②
 • seṣidhy-° →√sidh②
 • seṣīv → √siv
 • seṣed → √sidh①,②
 • seṣev → √sev
 • seṣṇih → √snih
 • seṣmi → √smi
 • seṣy-° →√si
 • seṣvid → √svid
 • sesic → √sic
 • seh-° →√sah
 • sai-° →√si
 • sait[s]-° →√sidh①,②
 • saiṣ-° →√si
 • so(ḍh-°) √sah
 • so-° →√su
 • so[ṣ]-° →√su
 • soṣu → √su
 • soṣup → √svap
 • sosru → √sru
 • sauṣ-° →√su
 • skad-° →√skand
 • skady-° →√skand
 • skan-° →√skand
 • skant-° →√skand
 • skant[s]-° →qskand
 • skantsy-° →√skand
 • skand-° →√skand
 • skanday-° →√skand
 • skānt[s]-° →qskand
 • stab(dh-°) √stambh
 • stabh-° →√stambh
 • stabhn-° →√stambh
 • stabhnav-° →√stambh
 • stabhnā-° →√stambh
 • stabhnī-° →√stambh
 • stabhnu-° →√stambh
 • stabhnuv-° →√stambh
 • stabhno-° →√stambh
 • stabhy-° →√stambh
 • stambh-° →√stambh
 • stambhay-° →√stambh
 • stambhi[ṣ]-° →√stambh
 • stambhiṣy-° →√stambh
 • stambhī-° →√stambh
 • stav-° →√stu
 • stavi[ṣ]-° →√stu
 • stāv-° →√stu
 • stāvay-° →√stu
 • stāvi[ṣ]-° →√stu
 • stāvī-° →√stu
 • stu-° →√stu
 • stuv-° →√stu
 • stū-° →√stu
 • stūy-° →√stu
 • sto-° →√stu
 • sto[ṣ]-° →√stu
 • stoṣy-° →√stu
 • stau-° →√stu
 • stau[ṣ]-° →√stu
 • sthā-° →√sthā
 • sthāpay-° →√sthā
 • sthāy-° →√sthā
 • sthāsy-° →√sthā
 • sthi-° →√sthā
 • sthiṣ-° →√sthā
 • sthī-° →√sthā
 • sthīy-° →√sthā
 • sthe-° →√sthā
 • snā-° →√snā
 • snāpay-° →√snā
 • snāy-° →√snā
 • snāsi-° →√snā
 • snāsiṣ-° →√snā
 • snāsī-° →√snā
 • snāsy-° →√snā
 • snig(dh-°) √snih
 • snih-° →√snih
 • snihy-° →√snih
 • snī(ḍh-°) √snih
 • sne(ḍh-°) √snih
 • sne-° →√snā
 • snek-° →√snih
 • sneg(dh-°) √snih
 • sneh-° →√snih
 • snehay-° →√snih
 • snehiṣy-° →√snih
 • sparkṣy-° →√spṛś
 • spardh-° →√spardh
 • spardhay-°√spardh
 • spardhi[ṣ]-° →√spardh
 • spardhiṣy-° →√spardh
 • spardhī-° →√spardh
 • spardhy-° →√spardh
 • sparśay-° →√spṛś
 • sparṣ-° →√spṛś
 • spaṣ-° →√paś
 • spārkṣ-° →√spṛś
 • spārṣ-° →√spṛś
 • spāśay-° →√paś
 • spṛkṣ-° →√spṛś
 • spṛg-° →√spṛś
 • spṛdh-° →√spardh
 • spṛś-° →√spṛś
 • spṛśy-° →√spṛś
 • spṛṣ-° →√spṛś
 • spṛh-° →√spṛh
 • 5spṛhay-° →√spṛh
 • spṛhayiṣy-° →√spṛh
 • spṛhy-° →√spṛh
 • spṛhyām √spṛh
 • sprakṣy-° →√spṛś
 • spraṣ-° →√spṛś
 • sprākṣ-° →√spṛś
 • sprāṣ-° →√spṛś
 • sphar-° →√sphur
 • sphāray-° →√sphur
 • sphuṭ-° →√sphuṭ
 • sphuṭiṣy-° →√sphuṭ
 • sphur-° →√sphur
 • sphuray-° →√sphur
 • sphuri[ṣ]-° →√sphur
 • sphuriṣy-° →√sphur
 • sphurī-° →√sphur
 • sphoṭ-° →√sphuṭ
 • sphoṭay-° →√sphur
 • sphoṭi[ṣ]-° →√sphuṭ
 • sphoṭī-° →√sphuṭ
 • sphoray-° →√sphur
 • sphori[ṣ]-° →√sphur
 • sphorī-° →√sphur
 • smay-° →√smi
 • smayi[ṣ]-° →√smi
 • smar-° →√smṛ
 • smaray-° →√smṛ
 • smariṣy-° →√smṛ
 • smary-° →√smṛ
 • smā-° →√smi
 • smāpay-° →√smi
 • smāy-° →√smi
 • smāyay-° →√smi
 • smār-° →√smṛ
 • smāray-° →√smṛ
 • smārṣ-° →√smṛ
 • smi-° →√smi
 • smīy-° →√smi
 • smṛ-° →√smṛ
 • smṛṣ-° →√smṛ
 • sme-° →√smi
 • sme[ṣ]-° →√smi
 • smeṣy-° →√smi
 • syat-° →√syand
 • syad-° →√syand
 • syad-° →√syand
 • syan-° →√syand
 • syant-° →√syand
 • syant[s]-° →√syand
 • syantsy-° →√syand
 • syand-° →√syand
 • syanday-° →√syand
 • syandi[ṣ]-° →√syand
 • syandiṣy-° →√syand
 • syandy-° →√syand
 • syū-° →√siv
 • srap-° →√sṛp
 • srapiṣy-° →√sṛp
 • srav-° →√sru
 • sravay-° →√sru
 • sravi[ṣ]-° →√sru
 • sraviṣy-° →√sru
 • sraṣ-° →√sṛj
 • srākṣ-° →√sṛj
 • srāp[s]-° →√sṛp
 • srāv-° →√sru
 • srāvay-° →√sru
 • srāvi[ṣ]-° →√sru
 • srāvī-° →√sru
 • srāṣ-° →√sṛj
 • sri-° →√sṛ
 • sriy-° →√sṛ
 • sru-° →√sru
 • sro-° →√sru
 • sroṣy-° →√sru
 • svak-° →√svañj
 • svakṣy-° →√svañj
 • svaṅk-° →√svañj
 • svaṅkṣ-° →√svañj
 • svaṅkṣy-° →√svañj
 • svaṅg-° →√svañj
 • svaj-° →√svañj
 • svajiṣy-° →√svañj
 • svajy-° →√svañj
 • svañj-° →√svañj
 • svañjay-° →√svañj
 • svad-° →√svad
 • svaday-° →√svad
 • svadiṣ-° →√svad
 • svan-° →√svan
 • svanay-° →√svan
 • svani[ṣ]-° →√svan
 • svaniṣy-° →√svan
 • svap-° →√svap
 • svapay-° →√svap
 • svapi-° →√svap
 • svapiṣy-° →√svap
 • svapī-° →√svap
 • svap[s]-° →√svap
 • svapsy-° →√svap
 • svab-° →√svap
 • svāt-° →√svad
 • svād-° →√svad
 • svāday-° →√svad
 • svādiṣy-° →√svad
 • svānay-° →√svan
 • svāni[ṣ]-° →√svan
 • svānī-° →√svan
 • svāp-° →√svap
 • svāpay-° →√svap
 • svāp[s]-° →√svap
 • svid-° →√svid
 • svidy-° →√svid
 • svin-° →√svid
 • svet-° →√svid
 • svetsy-° →√svid
 • sved-° →√svid
 • sveday-° →√svid
 • svedi[ṣ]-° →√svid
 • svediṣy-° →√svid
 • sven-° →√svan
 • haṃ-° →√han
 • haṃsy-° →√han
 • ha-° →√han
 • han-° →√han
 • hani[ṣ]-° →√han
 • haniṣy-° →√han
 • hany-° →√han
 • har-° →√hṛ
 • hariṣy-° →√hṛ
 • harṣ-° →√hṛṣ
 • harṣay-° →√hṛṣ
 • harṣiṣy-° →√hṛṣ
 • hav-° →√hu
 • hav-° →√hve
 • has-° →√has
 • hasi[ṣ]-° →√has
 • hasiṣy-° →√has
 • hasī-° →√has
 • hasy-° →√has
 • hā-° →√has
 • hā-° →√hā
 • hāni[ṣ]-° →√han
 • hānī-° →√han
 • hāpay-° →√hā
 • hāy-° →√hā
 • hār-° →√hṛ
 • hāray-° →√hṛ
 • hārṣ-° →√hṛ
 • hāv-° →√hu
 • hāvay-° →√hu
 • hās-° →√has
 • hāsay-° →√has
 • hāsiṣ-° →√hā
 • hāsī-° →√hā
 • hāsy-° →√hā
 • hiṃs-° →√hiṃs
 • hiṃsay-° →√hiṃs
 • hiṃsi[ṣ]-° →√hiṃs
 • hiṃsiṣy-° →√hiṃs
 • hiṃsī-° →√hiṃs
 • hiṃsy-° →√hiṃs
 • hi-° →√hā
 • hi-° →√dhā
 • hin-° →√hiṃs
 • hinas-° →√hiṃs
 • hī-° →√hā
 • hīy-° →√hā
 • hu-° →√hu
 • hū-° →√hve
 • hūy-° →√hve
 • hūy-° →√hu
 • hṛ-° →√hṛ
 • hṛṣ-° →√hṛ
 • hṛṣ-° →√hṛṣ
 • hṛṣy-° →√hṛṣ
 • he √as①
 • he-° →√hā
 • ho-° →√hu
 • ho-° →√hve
 • hoṣ-° →√hu
 • hoṣy-° →√hu
 • hau-° →√hu
 • hauṣ-° →√hu
 • hrād-° →√hrād
 • hrāday-° →√hrād
 • hrādi[ṣ]-° →√hrād
 • hrādiṣy-° →√hrād
 • hrāy-° →√hrī
 • hriy-° →√hṛ
 • hrī-° →√hrī
 • hrīy-° →√hrī
 • hre-° →√hrī
 • hrepay-° →√hrī
 • hreṣ-° →√hrī
 • hreṣy-° →√hrī
 • hraiṣ-° →√hrī
 • hlan-° →√hlād
 • hlād-° →√hlād
 • hlāday-° →√hlād
 • hlādi[ṣ]-° →√hlād
 • hlādiṣy-° →√hlād
 • hv-° →√hve
 • hvay-° →√hve
 • hvayām-° →√hve
 • hvā-° →√hve
 • hvāy-° →√hve
 • hvāyay-° →√hve
 • hvās-° →√hve
 • hvāsy-° →√hve

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.