Giáo trình Phạn văn I—Ngữ pháp—Bài thứ 36

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Giáo trình Phạn văn I - Liên tự - Phái sinh từ - Thân phụ âm bất quy tắc - Số từ - Từ vị - Bảng tra thời thái và hình thức của động từ theo tiếp vĩ âm - Bảng tra gốc động từ theo thân

 

Ngữ pháp: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

 

Bài tập: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

Thân hiện tại của các động từ nhóm 7

1. Tất cả những gốc động từ thuộc nhóm 7 đều kết thúc bằng một phụ âm. Chúng lập thân hiện tại bằng cách bổ sung âm ở giữa (infix) là –न– –na– ở thân mạnh và –न्– –n– ở thân yếu và âm giữa được bổ sung ngay trước phụ âm cuối của gốc. Ví dụ: Gốc युज् yuj “tiếp nối” có thân mạnh là युनज् yu-na-j và thân yếu là युञ्ज् yu-ñ-j.

2. Và trong trường hợp này thân hiện tại của nhóm này lại có âm cuối là một phụ âm. Thế nên khi tiếp nối với nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì quy luật nội hợp biến được áp dụng như ở những gốc động từ nhóm 2 (→ 34.1). Ví dụ: युनज् yunaj + –ति –ti → युनक्ति yu-na-k-ti.

3. Nếu ở thân yếu mà âm bổ sung ở giữa –न्– –n– xuất hiện ngay trước phụ âm cuối của gốc thì âm mũi bổ sung này chuyển biến thành âm mũi tương ưng của phụ âm, cũng có giá trị sau khi luật hợp biến. Ví dụ với 1. và 2. pers. dual pres. par.: युञ्ज्वः yu-ñ-j-vaḥ युङ्क्थः yu-ṅ-k-thaḥ.

युज् (7) “tiếp nối”, parasmaipada và ātmanepada

  Present
  parasmaipada ātmanepada
  Sing. Dual. Plur. Sing. Dual. Plur.
  Indicative
1. युनज्मि युञ्ज्वः जुञ्ज्मः युञ्जे युञ्ज्वहे युञ्ज्महे
2. युनक्षि युङ्क्थः युङ्क्थ युङ्क्षे जुञ्जाथे युङ्ग्ध्वे
3. युनक्ति युङ्क्तः युञ्जन्ति युङ्क्ते युञ्जाते युञ्जते
  Optative
1. युञ्ज्याम् युञ्ज्याव युञ्ज्याम युञ्जीय युञ्जीवहि युञ्जीमहि
2. युञ्ज्याः युञ्ज्यातम् युञ्ज्यात युञ्जीथाः युञ्जीयाथाम् युञ्जीध्वम्
3. युञ्ज्यात् युञ्ज्याताम् युञ्ज्युः युञ्जीत युञ्जीयाताम् युञ्जीरन्
  Imperative
1. युनजानि युनजाव युनजाम युनजै युनजावहै युनजामहै
2. युङ्ग्धि युङ्क्तम् युङ्क्त युङ्क्ष्व युञ्जाथाम् युङ्ग्ध्वम्
3. युनक्तु युङ्क्ताम् युञ्जन्तु युङ्क्ताम् युञ्जाताम् युञ्जताम्
  Imperfect
1. अयुनजम् अजुञ्ज्व अयुञ्ज्म अयुञ्जि अयुञ्ज्वहि अयुञ्ज्महि
2. अयुनक् अयुङ्क्तम् अयुङ्क्त अयुङ्क्थाः अयुञ्जाथाम् अयुङ्ग्ध्वम्
3. अयुनक् अयुङ्क्ताम् अयुञ्जन् अयुङ्क्त अयुञ्जाताम् अयुञ्जत

4. Nếu phụ âm cuối có phát âm và tống khí thì phụ âm đầu của nhân xưng tiếp vĩ âm त् t và थ् th cũng trở thành có phát âm và tống khí. Xem từ hình biến hoá của रुध् rudh “đè nén” bên dưới.

रुध् (7) “đè nén”, parasmaipada và ātmanepada

  Present
  parasmaipada ātmanepada
  Sing. Dual. Plur. Sing. Dual. Plur.
  Indicative
1. रुणध्मि रुन्ध्वः रुन्ध्मः रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे
2. रुणत्सि रुन्द्धः रुन्द्ध रुन्त्से रुन्धाथे रुन्द्ध्वे
3. रुणद्धि रुन्द्धः रुन्धन्ति रुन्द्धे रुन्धाते रुन्धते
  Optative
1. रुन्ध्याम् रुन्ध्याव रुन्ध्याम रुन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि
2. रुन्ध्याः रुन्ध्यातम् रुन्ध्यात रुन्धीथाः रुन्धीयाथाम् रुन्धीध्वम्
3. रुन्ध्यात् रुन्ध्याताम् रुन्ध्युः रुन्धीत रुन्धीयाताम् रुन्धीरन्
  Imperative
1. रुणधानि रुणधाव रुणधाम रुणधै रुणधावहै रुणधामहै
2. रुन्द्धि रुन्द्धम् रुन्द्ध रुन्त्स्व रुन्धाथाम् रुन्द्ध्वम्
3. रुणद्धु रुन्द्धाम् रुन्धन्तु रुन्द्धाम् रुन्धाताम् रुन्धताम्
  Imperfect
1. अरुणधम् अरुन्ध्व अरुन्ध्म अरुन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्ध्महि
2. अरुणः अरुन्द्धम् अरुन्द्ध अरुन्द्धाः अरुन्धाथाम् अरुन्द्ध्वम्
3. अरुणत् अरुन्द्धाम् अरुन्धन् अरुन्द्ध अरुन्धाताम् अरुन्धत


भिद् (7) “tách lìa, bửa ra”, parasmaipada và ātmanepada

  Present
  parasmaipada ātmanepada
  Sing. Dual. Plur. Sing. Dual. Plur.
  Indicative
1. भिनद्मि भिन्द्वः भिन्द्मः भिन्दे भिन्द्वहे भिन्द्महे
2. भिनत्सि भिन्त्थः भिन्त्थ भिन्त्से भिन्दाथे भिन्द्ध्वे
3. भिनत्ति भिन्त्तः भिन्दन्ति भिन्त्ते भिन्दाते भिन्दते
  Optative
1. भिन्द्याम् भिन्द्याव भिन्द्याम भिन्दीय भिन्दीवहि भिन्दीमहि
2. भिन्द्याः भिन्द्यातम् भिन्द्यात भिन्दीथाः भिन्दीयाथाम् भिन्दीध्वम्
3. भिन्द्यात् भिन्द्याताम् भिन्द्युः भिन्दीत भिन्दीयाताम् भिन्दीरन्
  Imperative
1. भिनदानि भिनदाव भिनदाम भिनदै भिनदावहै भिनदामहै
2. भिन्द्धि भिन्त्तम् भिन्त्त भिन्त्स्व भिन्दाथाम् भिन्द्ध्वम्
3. भिनत्तु भिन्त्ताम् भिन्दन्तु भिन्त्ताम् भिन्दाताम् भिन्दताम्
  Imperfect
1. अभिनदम् अभिन्द्व अभिन्द्म अभिन्दि अभिन्द्वहि अभिन्द्महि
2. अभिनत् (अभिनः) अभिन्त्तम् अभिन्त्त अभिन्त्थाः अभिन्दाथाम् अभिन्द्ध्वम्
3. अभिनत् अभिन्त्ताम् अभिन्दन् अभिन्त्त अभिन्दाताम् अभिन्दत

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.