Giáo trình Phạn văn I/Bảng tra thời thái và hình thức của động từ theo tiếp vĩ âm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Giáo trình Phạn văn I - Liên tự - Phái sinh từ - Thân phụ âm bất quy tắc - Số từ - Từ vị - Bảng tra thời thái và hình thức của động từ theo tiếp vĩ âm - Bảng tra gốc động từ theo thân

 

Ngữ pháp: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

 

Bài tập: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

Viết tắt: I. → chia thematic; II. → chia theo athematic; preter. → preterite = imperfect; aor. → aorist; prec. → precative

 • —0 II. imp. par. sg. 2
 • —a perf. par. sg. 1,3 / pl. 2
 • —a I. imp. par. sg. 2
 • —at I. preter. par. sg. 3
 • —ata I. preter. par. pl. 2 / I. imp. par. pl. 2 / I. preter. ātm. sg. 3
 • —ata II. preter. ātm. pl. 3
 • —atam I. preter. par. du. 2 / I. imp. par. du. 2
 • —atas I. pres. par. du. 3
 • —atām I. preter. par. du. 3 / I. imp. par. du. 3
 • —atām II. imp. ātm. pl. 3
 • —ati I. pres. par. sg. 3
 • —ati II. pres. par. pl. 3
 • —atu I. imp. par. sg. 3
 • —atu II. imp. par. pl. 3
 • —atus perf. par. du. 3
 • —ate I. pres. ātm. sg. 3
 • —ate II. pres. ātm. pl. 3
 • —atha I. pres. par. pl. 2
 • —athas I. pres. par. du. 2
 • —athās I. preter. ātm. sg. 2
 • —athus perf. par. du. 2
 • —adhvam I. preter. ātm. pl. 2 / I. imp. ātm. pl. 2
 • —adhve I. pres. ātm. pl. 2
 • —an I. preter. par. pl. 3
 • —an II. preter. par. pl. 3
 • —anta I. preter. ātm. pl. 3
 • —antām I. imp. ātm. pl. 3
 • —anti I. pres. par. pl. 3
 • —anti II. pres. par. pl. 3
 • —antu I. imp. par. pl. 3
 • —antu II. imp. par. pl. 3
 • —ante I. pres. ātm. pl. 3
 • —am I. preter. par. sg. 1
 • —am II. preter. par. sg. 1
 • —as I. preter. par. sg. 2
 • —asi I. pres. par. sg. 2
 • —ase I. pres. ātm. sg. 2
 • —asva I. imp. ātm. sg. 2
 • —ātām II. preter. ātm. du. 3 / II. imp. ātm. du. 3
 • —ātām aor. (»sa«) du. ātm. 3
 • —āte II. pres. ātm. du. 3
 • —āte perf. ātm. du. 3
 • —āthām II. preter. ātm. du. 2 / II. imp. ātm. du. 2
 • —āthām aor. (»sa«) du. ātm. 2
 • —āthe II. pres. ātm. du. 2
 • —āthe perf. ātm. du. 2
 • —āni I. imp. par. sg. 1
 • —āni II. imp. par. sg. 1
 • —āma I. preter. par. pl. 1 / I. imp. par. pl. 1
 • —āma II. imp. par. pl. 1
 • —āmas I. pres. par. pl. 1
 • —āmahi I. preter. ātm. pl. 1
 • —āmahe I. pres. ātm. pl. 1
 • —āmahai I. imp. ātm. pl. 1
 • —āmahai II. imp. ātm. pl. 1
 • —āmi I. pres. par. sg. 1
 • —āva I. preter. par. du. 1 / I. imp. par. du. 1
 • —āva II. imp. par. du. 1
 • —āvas I. pres. par. du. 1
 • —āvahi I. preter. ātm. du. 1
 • —āvahe I. pres. ātm. du. 1
 • —āvahai I. imp. ātm. du. 1
 • —āvahai II. imp. ātm. du. 1
 • —i II. preter. ātm. sg. 1
 • —i aor. (»sa«) sg. ātm. 1
 • —ire perf. ātm. pl. 3
 • —īt II. (pt par. sg. 3), int preter. par. sg. 3
 • —īta II. opt. ātm. sg. 3
 • —īti II. int pres. par. sg. 3
 • —ītu II. int imp. par. sg. 3
 • —īthās II. opt. ātm. sg. 2
 • —īdhvam II. opt. ātm. pl. 2
 • —īdhvam prec. ātm. pl. 2
 • —īmahi II. opt. ātm. pl. 1
 • —īmahi prec. ātm. pl. 1
 • —īmi II. int pres. par. sg. 1
 • —īya II. opt. ātm. sg. 1
 • —īya prec. ātm. sg. 1
 • —īyātām II. opt. ātm. du. 3
 • —īyāthām II. opt. ātm. du. 2
 • —īyāstām prec. ātm. du. 3
 • —īyāsthām prec. ātm. du. 2
 • —īran II. opt. ātm. du. 3
 • —īran prec. ātm. pl. 3
 • —īvahi II. opt. ātm. du. 1
 • —īvahi prec. ātm. du. 1
 • —īṣi II. int pres. par. sg. 2
 • —īṣṭa prec. ātm. sg. 3
 • —īṣṭhās prec. ātm. sg. 2
 • —īs II. (pt par. sg. 2), int preter. par. sg. 2
 • —us II. preter. par. pl. 3
 • —us perf. par. pl. 3
 • —e I. pres. ātm. sg. 1 / I. preter. ātm. sg. 1
 • —e II. pres. ātm. sg. 1
 • —e perf. ātm. sg. 1,3
 • —et I. opt. par. sg. 3
 • —eta I. opt. par. pl. 2 / I. opt. ātm. sg. 3
 • —etam I. opt. par. du. 2
 • —etām I. opt. par. du. 3 / I. preter. ātm. du. 3 / I. imp. ātm. du. 3
 • —ete I. pres. ātm. du. 3
 • —ethām I. preter. ātm. du. 2 /I. imp. ātm. du. 3
 • —ethās I. opt. ātm. sg. 2
 • —ethe I. pres. ātm. du. 2
 • —edhvam I. opt. ātm. du. 2
 • —ema I. opt. par. pl. 1
 • —emahi I. opt. ātm. pl. 1
 • —eya I. opt. ātm. sg. 1
 • —eyam I. opt. par. sg. 1
 • —eyātām I. opt. ātm. du. 3
 • —eyāthām I. opt. ātm. du. 2
 • —eyus I. opt. par. pl. 3
 • —eran I. opt. ātm. pl. 3
 • —eva I. opt. par. du. 1
 • —evahi I. opt. ātm. du. 1
 • —es I. opt. par. sg. 2
 • —ai I. imp. ātm. sg. 1
 • —ai II. imp. ātm. sg. 1
 • —au (perf. par. sg. 1,3)
 • —ṭa → ta
 • —ṭam → tam
 • —ṭas → tas
 • —ṭām → tām
 • —ṭi → ti
 • —ṭu → tu
 • —ṭe → te
 • —ṭha → tha
 • —ṭhas → thas
 • —ṭhās → thās
 • —ḍhi → dhi
 • —ḍhvam → dhvam aor. (s, iṣ) ātm. pl2
 • —ḍhve → dhve
 • —t II. preter. par. sg. 3
 • —ta II. imp. par. pl. 2 / II. preter. par. pl. 2 /II. preter. ātm. sg. 3
 • —tam II. preter. par. du. 2/ II. imp. par. du. 2
 • —tas II. pres. par. du. 3
 • —tā fut. periphr. A, ātm. sg. 3
 • —tādhve fut. periphr. ātm. pl. 2
 • —tām II. preter. par. du. 3 / II. imp. par. du. 3/II. imp. ātm. sg. 3
 • —tāras fut. periphr. A, ātm. pl. 3
 • —tārau fut. periphr. A, ātm. du. 3
 • —tāsāthe fut. periphr. ātm. du. 2
 • —tāsi fut. periphr. par. sg. 2
 • —tāse fut. periphr. ātm. sg. 2
 • —tāstha fut. periphr. par. pl. 2
 • —tāsthas fut. periphr. par. du. 2
 • —tāsmas fut. periphr. par. pl. 1
 • —tāsmahe fut. periphr. ātm. pl. 1
 • —tāsmi fut. periphr. par. sg. 1
 • —tāsvas fut. periphr. par. du. 1
 • —tāsvahe fut. periphr ātm. du. 1
 • —tāhe fut. periphr. ātm. sg. 1
 • —ti II. pres. par. sg. 3
 • —tu II. imp. par. sg. 3
 • —te II. pres. ātm. sg. 3
 • —tha II. pres. par. pl. 2
 • —tha perf. par. sg. 2
 • —thas II. pres. par. du. 2
 • —thās II. preter. ātm. sg. 2
 • —dha → ta, tha
 • —dham → tam
 • —dhas → tas, thas
 • —dhām → tām
 • —dhās → thās
 • —dhi → ti
 • —dhi II. imp. par. sg. 2
 • —dhu → tu
 • —dhe → te
 • —dhvam II. preter. ātm. pl. 2 / II. imp. ātm. pl. 2
 • —dhve II. pres. ātm. pl. 2
 • —dhve perf. ātm. pl. 2
 • —ma II. preter. par. pl. 1
 • —ma perf. par. pl. 1
 • —mas II. pres. par. pl. 1
 • —mahi II. preter. ātm. pl. 1
 • —mahe II. pres. ātm. pl. 1
 • —mahe perf. ātm. pl. 1
 • —mi II. pres. par. sg. 1
 • —yāt II. opt. par. sg. 1
 • —yāt prec. par. sg. 3
 • —yāta II. opt. par. pl. 2
 • —yātam II. opt. par. du. 2
 • —yātām II. opt. par. du. 3
 • —yām II. opt. par. sg. 1
 • —yāma II. opt. par. pl. 1
 • —yāva II. opt. par. du. 1
 • —yās II. opt. par. sg. 2
 • —yās prec. par. sg. 2
 • —yāsam prec. par. sg. 1
 • —yāsus prec. par. pl. 3
 • —yāsta prec. par. pl. 2
 • —yāstam prec. par. du. 2
 • —yāstām prec. par. du. 3
 • —yāsma prec. par. pl. 1
 • —yāsva prec. par. du. 1
 • —yus II. opt. par. pl. 3
 • —va II. preter. par. du. 1
 • —va perf. par. du. 1
 • —vas II. pres. par. du. 1
 • —vahi II. preter. ātm. du. 1
 • —vahe II. pres. ātm. du. 1
 • —vahe perf. ātm. du. 1
 • —ṣi → si
 • —ṣe → se
 • —ṣva → sva
 • —s II. preter. par. sg. 2
 • —si II. pres. par. sg. 2
 • —se II. pres. ātm. sg. 2
 • —se perf. ātm. sg. 2
 • —sva II. imp. ātm. sg. 2
 • —hi II. imp. par. sg. 2

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.